Senegal summary#

At national level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
OCCUPANCY            
Com 67.5K $6.6B 0.0M 3.64% 11.68% 0.00%
Ind 15.0K $1.8B 0.0M 0.81% 3.17% 0.00%
Res 1,769.8K $48.1B 16.7M 95.55% 85.15% 100.00%

At subnational level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
NAME_1            
Dakar 426.6K $13.0B 3,847.0K 23.03% 23.05% 23.03%
Thies 243.6K $7.4B 2,196.9K 13.15% 13.16% 13.15%
Diourbel 206.2K $6.3B 1,859.8K 11.13% 11.14% 11.13%
Kaolack 131.9K $4.0B 1,189.9K 7.12% 7.12% 7.12%
Saint Louis 123.7K $3.8B 1,115.6K 6.68% 6.68% 6.68%
Louga 121.7K $3.7B 1,097.8K 6.57% 6.57% 6.57%
Fatick 99.3K $3.0B 895.3K 5.36% 5.36% 5.36%
Tambacounda 94.1K $2.9B 848.6K 5.08% 5.08% 5.08%
Kolda 91.2K $2.8B 822.6K 4.92% 4.92% 4.92%
Kaffrine 78.3K $2.4B 705.8K 4.22% 4.22% 4.23%
Matam 77.0K $2.3B 694.6K 4.16% 4.16% 4.16%
Ziguinchor 75.0K $2.3B 676.1K 4.05% 4.04% 4.05%
Sedhiou 62.7K $1.9B 565.8K 3.39% 3.38% 3.39%
Kedougou 20.8K $0.6B 187.5K 1.12% 1.12% 1.12%

By macrotaxonomy#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO            
MUR 1,164.5K $33.3B 10,242.5K 62.87% 59.01% 61.32%
ADO/E 218.1K $5.5B 1,977.4K 11.77% 9.68% 11.84%
OT 173.3K $1.2B 1,550.9K 9.35% 2.04% 9.29%
RC 138.7K $9.5B 1,552.7K 7.49% 16.77% 9.30%
MCF 130.8K $5.9B 1,176.2K 7.06% 10.38% 7.04%
W 23.2K $0.6B 203.5K 1.25% 1.12% 1.22%
S 3.7K $0.6B 0.0K 0.20% 1.02% 0.00%

By full taxonomy#

    BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO TAXONOMY            
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/RES 517,937 $9,169.0M 4,517.4K 27.96% 16.23% 27.05%
MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/RES 504,986 $15,100.0M 4,517.4K 27.26% 26.73% 27.05%
OT EWV/LN+CDN/H:1/RES 150,210 $997.2M 1,345.9K 8.11% 1.77% 8.06%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/RES 104,723 $1,668.6M 939.3K 5.65% 2.95% 5.62%
MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/RES 102,107 $2,747.9M 939.3K 5.51% 4.86% 5.62%
MCF MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/RES 59,964 $1,592.3M 508.2K 3.24% 2.82% 3.04%
MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/RES 58,466 $2,622.3M 508.2K 3.16% 4.64% 3.04%
RC CR/LFINF+CDL/H:2/RES 47,365 $1,999.4M 411.7K 2.56% 3.54% 2.46%
MUR MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/RES 39,000 $690.5M 347.8K 2.11% 1.22% 2.08%
MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/RES 38,027 $1,137.1M 347.8K 2.05% 2.01% 2.08%
RC CR/LFINF+CDL/H:3/RES 37,855 $2,456.4M 411.7K 2.04% 4.35% 2.46%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/COM 29,141 $1,766.9M 0.0K 1.57% 3.13% 0.00%
RC CR/LWAL+CDL/H:2/RES 15,156 $639.9M 131.8K 0.82% 1.13% 0.79%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/COM 14,569 $1,814.1M 0.0K 0.79% 3.21% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/H:1/RES 13,879 $346.9M 117.6K 0.75% 0.61% 0.70%
CR/LWAL+CDL/H:3/RES 12,115 $786.1M 131.8K 0.65% 1.39% 0.79%
OT MATO/RES 11,529 $76.5M 102.5K 0.62% 0.14% 0.61%
ME+MEO/LWAL+CDN/H:1/RES 11,529 $76.5M 102.5K 0.62% 0.14% 0.61%
W W+WWD/LWAL+CDN/H:1/RES 8,055 $107.0M 71.3K 0.43% 0.19% 0.43%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES 6,816 $1,996.3M 475.5K 0.37% 3.53% 2.85%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/COM 6,506 $315.6M 0.0K 0.35% 0.56% 0.00%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/IND 5,371 $408.7M 0.0K 0.29% 0.72% 0.00%
W W/LWAL+CDL/H:1/RES 4,604 $97.8M 40.7K 0.25% 0.17% 0.24%
W/LWAL+CDL/H:2/RES 4,487 $161.1M 40.7K 0.24% 0.29% 0.24%
RC CR/LWAL+CDL/H:1/RES 4,443 $111.0M 37.6K 0.24% 0.20% 0.23%
W W+WWD/LWAL+CDN/H:2/RES 3,367 $75.5M 30.6K 0.18% 0.13% 0.18%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/COM 3,250 $324.0M 0.0K 0.18% 0.57% 0.00%
MCF MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/COM 3,020 $244.3M 0.0K 0.16% 0.43% 0.00%
MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/RES 2,495 $66.2M 21.1K 0.13% 0.12% 0.13%
MCF+CL/LWAL+CDL/H:2/RES 2,431 $109.0M 21.1K 0.13% 0.19% 0.13%
MUR MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/COM 2,374 $144.0M 0.0K 0.13% 0.25% 0.00%
MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/IND 1,794 $297.3M 0.0K 0.10% 0.53% 0.00%
W W/LWAL+CDL/H:3/RES 1,792 $98.1M 20.2K 0.10% 0.17% 0.12%
RC CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/RES 1,734 $1,096.0M 176.4K 0.09% 1.94% 1.06%
MCF MCF+CB/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES 1,668 $731.9M 112.9K 0.09% 1.30% 0.68%
MUR MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/IND 1,615 $123.2M 0.0K 0.09% 0.22% 0.00%
MCF MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/COM 1,509 $250.8M 0.0K 0.08% 0.44% 0.00%
S S+SL/LFM+CDL/H:1/IND 1,441 $170.1M 0.0K 0.08% 0.30% 0.00%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES 1,374 $363.0M 98.8K 0.07% 0.64% 0.59%
S S/LFM+CDL/H:1/IND 1,371 $162.5M 0.0K 0.07% 0.29% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/H:2/COM 1,224 $217.7M 0.0K 0.07% 0.39% 0.00%
MUR MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/COM 1,185 $147.8M 0.0K 0.06% 0.26% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/H:3/COM 812 $264.4M 0.0K 0.04% 0.47% 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:1/COM 697 $60.6M 0.0K 0.04% 0.11% 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:1/IND 622 $80.2M 0.0K 0.03% 0.14% 0.00%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM 615 $279.4M 0.0K 0.03% 0.49% 0.00%
MCF MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/IND 582 $63.8M 0.0K 0.03% 0.11% 0.00%
RC CR/LWAL+CDL/HBET:4-7/RES 554 $350.8M 56.5K 0.03% 0.62% 0.34%
W W/LWAL+CDL/H:1/COM 540 $35.4M 0.0K 0.03% 0.06% 0.00%
MUR MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/IND 536 $88.4M 0.0K 0.03% 0.16% 0.00%
MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES 510 $150.1M 36.5K 0.03% 0.27% 0.22%
S S+SL/LFM+CDL/H:2/IND 473 $123.4M 0.0K 0.03% 0.22% 0.00%
S/LFM+CDL/H:2/IND 452 $117.9M 0.0K 0.02% 0.21% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/HBET:8+/RES 434 $342.5M 58.8K 0.02% 0.61% 0.35%
CR/LWAL+CDL/H:2/COM 390 $69.7M 0.0K 0.02% 0.12% 0.00%
W W/LWAL+CDL/H:2/COM 270 $36.4M 0.0K 0.01% 0.06% 0.00%
RC CR/LWAL+CDL/H:3/COM 258 $84.4M 0.0K 0.01% 0.15% 0.00%
CR/LWAL+CDL/H:1/COM 223 $19.2M 0.0K 0.01% 0.03% 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:2/IND 209 $58.3M 0.0K 0.01% 0.10% 0.00%
CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/COM 208 $166.0M 0.0K 0.01% 0.29% 0.00%
MCF MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/IND 194 $46.4M 0.0K 0.01% 0.08% 0.00%
RC CR/LWAL+CDL/H:1/IND 194 $25.1M 0.0K 0.01% 0.04% 0.00%
CR/LWAL+CDL/HBET:8+/RES 139 $109.6M 18.8K 0.01% 0.19% 0.11%
MCF MCF+CB/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM 135 $79.5M 0.0K 0.01% 0.14% 0.00%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM 133 $47.3M 0.0K 0.01% 0.08% 0.00%
MCF MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/COM 122 $9.9M 0.0K 0.01% 0.02% 0.00%
W W/LWAL+CDL/H:3/COM 84 $19.8M 0.0K 0.00% 0.04% 0.00%
MCF MCF+CL/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES 66 $30.1M 4.6K 0.00% 0.05% 0.03%
RC CR/LWAL+CDL/HBET:4-7/COM 65 $50.3M 0.0K 0.00% 0.09% 0.00%
MCF MCF+CL/LWAL+CDL/H:2/COM 65 $10.2M 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
RC CR/LWAL+CDL/H:2/IND 63 $18.1M 0.0K 0.00% 0.03% 0.00%
MUR MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM 43 $19.0M 0.0K 0.00% 0.03% 0.00%
MCF MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/IND 43 $3.8M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/HBET:8+/COM 32 $96.0M 0.0K 0.00% 0.17% 0.00%
CR/LWAL+CDL/HBET:8+/COM 9 $23.8M 0.0K 0.00% 0.04% 0.00%
MCF MCF+CL/LWAL+CDL/H:2/IND 6 $1.1M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
MCF+CL/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM 3 $1.4M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%