Gambia summary#

At national level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
OCCUPANCY            
Com 16.0K $1,215.6M 0.0M 5.43% 16.00% 0.00%
Ind 4.0K $417.8M 0.0M 1.37% 5.50% 0.00%
Res 274.2K $5,966.1M 2.4M 93.21% 78.51% 100.00%

At subnational level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
NAME_1            
Brikama 132.6K $3,431.9M 1,074.9K 45.09% 45.16% 45.09%
Kanifing 49.8K $1,287.9M 403.6K 16.93% 16.95% 16.93%
Basse 35.6K $920.2M 288.5K 12.10% 12.11% 12.10%
Kerewan 32.2K $831.3M 260.7K 10.94% 10.94% 10.94%
Janjanbureh 21.5K $554.6M 174.5K 7.31% 7.30% 7.32%
Mansa Konko 11.1K $285.5M 90.0K 3.78% 3.76% 3.78%
Kuntaur 10.3K $263.6M 83.2K 3.49% 3.47% 3.49%
Banjul 1.1K $24.5M 8.5K 0.36% 0.32% 0.36%

By macrotaxonomy#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO            
MUR 136.0K $3,615.2M 1,054.7K 46.24% 47.57% 44.24%
ADO/E 63.5K $1,578.4M 516.7K 21.57% 20.77% 21.67%
W 60.2K $867.5M 524.2K 20.45% 11.42% 21.99%
MCF 14.7K $612.5M 115.8K 5.00% 8.06% 4.86%
RC 11.8K $750.4M 115.8K 4.01% 9.87% 4.86%
OT 7.0K $41.1M 56.8K 2.39% 0.54% 2.38%
S 1.0K $134.3M 0.0K 0.34% 1.77% 0.00%

By full taxonomy#

    BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO TAXONOMY            
W W+WWD/LWAL+CDN/H:1/RES 41,695 $487.6M 361.7K 14.17% 6.42% 15.17%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/RES 31,723 $494.7M 250.5K 10.78% 6.51% 10.51%
MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/RES 31,723 $494.7M 250.5K 10.78% 6.51% 10.51%
MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/RES 30,928 $814.6M 250.5K 10.51% 10.72% 10.51%
MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/RES 30,928 $814.6M 250.5K 10.51% 10.72% 10.51%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/RES 28,293 $397.1M 245.5K 9.62% 5.22% 10.30%
MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/RES 27,589 $653.9M 245.5K 9.38% 8.60% 10.30%
W W+WWD/LWAL+CDN/H:2/RES 17,422 $344.2M 155.0K 5.92% 4.53% 6.50%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:1/RES 6,821 $159.5M 52.1K 2.32% 2.10% 2.19%
MCF/LWAL+CDL/H:2/RES 6,651 $262.7M 52.1K 2.26% 3.46% 2.19%
OT MATO/RES 6,037 $35.3M 49.2K 2.05% 0.46% 2.06%
RC CR/LFINF+CDL/H:2/RES 5,172 $192.3M 40.5K 1.76% 2.53% 1.70%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/COM 4,743 $202.6M 0.0K 1.61% 2.67% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/H:3/RES 4,133 $236.2M 40.5K 1.40% 3.11% 1.70%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/COM 2,407 $128.5M 0.0K 0.82% 1.69% 0.00%
MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/COM 2,407 $128.5M 0.0K 0.82% 1.69% 0.00%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/COM 2,370 $208.0M 0.0K 0.81% 2.74% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/H:1/RES 1,516 $33.4M 11.6K 0.52% 0.44% 0.49%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/COM 1,205 $131.9M 0.0K 0.41% 1.74% 0.00%
MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/COM 1,205 $131.9M 0.0K 0.41% 1.74% 0.00%
OT ME+MEO/LWAL+CDN/H:1/RES 998 $5.8M 7.6K 0.34% 0.08% 0.32%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/IND 967 $64.7M 0.0K 0.33% 0.85% 0.00%
MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/IND 967 $64.7M 0.0K 0.33% 0.85% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:1/COM 539 $38.4M 0.0K 0.18% 0.51% 0.00%
S S/LFM+CDL/H:1/IND 431 $45.1M 0.0K 0.15% 0.59% 0.00%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES 414 $107.6M 26.4K 0.14% 1.42% 1.11%
MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES 414 $107.6M 26.4K 0.14% 1.42% 1.11%
W W/LWAL+CDL/H:1/RES 398 $7.5M 3.0K 0.14% 0.10% 0.13%
W/LWAL+CDL/H:2/RES 387 $12.2M 3.0K 0.13% 0.16% 0.13%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES 370 $86.1M 25.7K 0.13% 1.13% 1.08%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/IND 321 $46.9M 0.0K 0.11% 0.62% 0.00%
MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/IND 321 $46.9M 0.0K 0.11% 0.62% 0.00%
S S+SL/LFM+CDL/H:1/IND 318 $33.3M 0.0K 0.11% 0.44% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:2/COM 270 $39.3M 0.0K 0.09% 0.52% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/H:2/COM 208 $32.8M 0.0K 0.07% 0.43% 0.00%
CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/RES 190 $105.4M 17.4K 0.06% 1.39% 0.73%
MCF MCF/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES 188 $73.1M 11.5K 0.06% 0.96% 0.48%
RC CR/LFINF+CDL/H:1/IND 167 $18.9M 0.0K 0.06% 0.25% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:1/IND 167 $16.0M 0.0K 0.06% 0.21% 0.00%
W W/LWAL+CDL/H:3/RES 154 $7.1M 1.4K 0.05% 0.09% 0.06%
S S/LFM+CDL/H:2/IND 144 $32.2M 0.0K 0.05% 0.42% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/H:3/COM 139 $39.5M 0.0K 0.05% 0.52% 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:1/COM 119 $9.1M 0.0K 0.04% 0.12% 0.00%
S S+SL/LFM+CDL/H:2/IND 106 $23.7M 0.0K 0.04% 0.31% 0.00%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM 96 $30.7M 0.0K 0.03% 0.40% 0.00%
W W/LWAL+CDL/H:1/COM 64 $3.6M 0.0K 0.02% 0.05% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/H:2/IND 55 $13.8M 0.0K 0.02% 0.18% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:2/IND 55 $11.7M 0.0K 0.02% 0.15% 0.00%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM 48 $18.8M 0.0K 0.02% 0.25% 0.00%
MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM 48 $18.8M 0.0K 0.02% 0.25% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/HBET:8+/RES 47 $32.8M 5.8K 0.02% 0.43% 0.24%
CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/COM 35 $24.1M 0.0K 0.01% 0.32% 0.00%
W W/LWAL+CDL/H:2/COM 30 $3.5M 0.0K 0.01% 0.05% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM 21 $11.9M 0.0K 0.01% 0.16% 0.00%
W W/LWAL+CDL/H:3/COM 8 $1.8M 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/HBET:8+/COM 5 $12.3M 0.0K 0.00% 0.16% 0.00%