Austria summary#

At national level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
OCCUPANCY            
Com 94.3K $306.1B 0.0M 4.07% 24.71% 0.00%
Ind 30.1K $119.9B 0.0M 1.30% 9.68% 0.00%
Res 2,191.3K $813.0B 8.9M 94.63% 65.61% 100.00%

At subnational level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
NAME_1            
Lower Austria 613.5K $247.0B 1,705.9K 26.49% 19.93% 19.22%
Upper Austria 403.2K $179.0B 1,494.7K 17.41% 14.45% 16.84%
Styria 367.7K $160.9B 1,278.9K 15.88% 12.99% 14.41%
Vienna 193.3K $326.4B 1,804.9K 8.35% 26.34% 20.33%
Tyrol 189.7K $90.2B 749.9K 8.19% 7.28% 8.45%
Carinthia 180.1K $76.1B 590.1K 7.78% 6.14% 6.65%
Salzburg 138.2K $66.8B 559.5K 5.97% 5.39% 6.30%
Burgenland 126.5K $47.9B 301.6K 5.46% 3.87% 3.40%
Vorarlberg 103.4K $44.8B 391.4K 4.47% 3.62% 4.41%

By macrotaxonomy#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO            
MUR 1,632.2K $398.6B 3,286.2K 70.48% 32.17% 37.02%
RC 432.3K $726.0B 4,906.8K 18.67% 58.59% 55.28%
MIX 126.1K $23.6B 276.0K 5.45% 1.90% 3.11%
W 113.4K $45.0B 408.0K 4.90% 3.63% 4.60%
S 11.7K $45.9B 0.0K 0.51% 3.71% 0.00%

By full taxonomy#

    BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO TAXONOMY            
MUR MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/RES 831,159 $129,772.6M 1,716,034 35.89% 10.47% 19.33%
MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/RES 761,538 $169,698.6M 1,570,120 32.89% 13.70% 17.69%
RC CR/LFINF+CDN/HBET:3-5/RES 197,231 $202,714.8M 2,396,107 8.52% 16.36% 26.99%
CR/LFINF+CDL+LFC:3.0/HBET:3-5/RES 49,750 $51,599.2M 625,279 2.15% 4.16% 7.04%
W W/LWAL+CDN/H:2/RES 32,224 $5,176.8M 68,916 1.39% 0.42% 0.78%
W/LWAL+CDN/H:1/RES 31,633 $7,277.7M 67,270 1.37% 0.59% 0.76%
MIX MIX(MUR+W)/LWAL+CDN/H:2/RES 29,501 $4,830.2M 66,664 1.27% 0.39% 0.75%
MIX(MUR+W)/LWAL+CDN/H:1/RES 28,442 $6,638.8M 64,113 1.23% 0.54% 0.72%
MIX/LH+CDN/H:2/RES 26,311 $4,426.8M 53,884 1.14% 0.36% 0.61%
RC CR/LFINF+CDN/HBET:6-/RES 25,930 $100,508.3M 839,554 1.12% 8.11% 9.46%
CR/LFINF+CDL+LFC:8.0/HBET:3-5/RES 23,779 $23,317.2M 247,939 1.03% 1.88% 2.79%
MUR MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/COM 21,995 $55,510.9M 0 0.95% 4.48% 0.00%
MIX MIX/LH+CDL/H:2/RES 18,775 $3,135.2M 39,369 0.81% 0.25% 0.44%
MUR MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/COM 15,377 $35,775.4M 0 0.66% 2.89% 0.00%
W W/LWAL+CDL/H:2/RES 14,435 $2,290.8M 29,704 0.62% 0.18% 0.33%
W/LWAL+CDL/H:1/RES 14,073 $3,193.4M 28,853 0.61% 0.26% 0.33%
W/LWAL+CDN/HBET:3-5/RES 12,012 $11,547.2M 149,507 0.52% 0.93% 1.68%
MIX MIX(MUR+W)/LWAL+CDL/H:2/RES 11,767 $1,920.5M 26,543 0.51% 0.16% 0.30%
MIX(MUR+W)/LWAL+CDL/H:1/RES 11,292 $2,623.6M 25,439 0.49% 0.21% 0.29%
S S/LFM+CDL/H:1/IND 9,030 $35,321.5M 0 0.39% 2.85% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL+LFC:13.0/HBET:3-5/RES 8,283 $8,121.9M 125,903 0.36% 0.66% 1.42%
CR+PC/LFM+CDL/H:1/IND 8,127 $33,377.9M 0 0.35% 2.69% 0.00%
CR/LFINF+CDL+LFC:3.0/HBET:3-5/COM 7,659 $29,084.5M 0 0.33% 2.35% 0.00%
CR/LFINF+CDL+LFC:9.0/HBET:3-5/RES 6,767 $6,635.7M 83,287 0.29% 0.54% 0.94%
CR/LFINF+CDL+LFC:5.0/HBET:3-5/RES 5,942 $5,826.8M 92,402 0.26% 0.47% 1.04%
CR/LFINF+CDL/H:2/IND 5,719 $23,488.2M 0 0.25% 1.90% 0.00%
CR/LFINF+CDL+LFC:3.0/HBET:6-/RES 5,647 $21,889.9M 182,848 0.24% 1.77% 2.06%
CR/LWAL+CDN/H:2/COM 5,017 $15,566.6M 0 0.22% 1.26% 0.00%
CR/LFINF+CDN/HBET:3-5/COM 4,994 $17,889.5M 0 0.22% 1.44% 0.00%
W W/LWAL+CDL/HBET:3-5/RES 4,513 $4,285.7M 54,292 0.19% 0.35% 0.61%
RC CR/LFINF+CDL+LFC:3.0/H:2/RES 4,295 $732.8M 9,443 0.19% 0.06% 0.11%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:3.0/HBET:3-5/COM 4,212 $15,825.4M 0 0.18% 1.28% 0.00%
CR/LWAL+CDN/H:2/RES 3,759 $641.3M 7,887 0.16% 0.05% 0.09%
CR/LFINF+CDL+LFC:8.0/H:2/RES 3,665 $625.4M 6,370 0.16% 0.05% 0.07%
CR/LWAL+CDN/H:1/RES 3,588 $869.9M 7,529 0.15% 0.07% 0.08%
CR/LFINF+CDL+LFC:3.0/HBET:6-/COM 2,521 $11,768.4M 0 0.11% 0.95% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDN/HBET:3-5/COM 2,517 $10,354.1M 0 0.11% 0.84% 0.00%
CR/LWAL+CDL+LFC:3.0/H:2/RES 2,157 $368.0M 4,743 0.09% 0.03% 0.05%
MUR MUR/LWAL+CDN/H:1/IND 2,107 $7,829.8M 0 0.09% 0.63% 0.00%
RC CR/LWAL+CDL+LFC:3.0/H:1/RES 2,059 $499.2M 4,527 0.09% 0.04% 0.05%
CR/LWAL+CDH/HBET:3-5/COM 1,969 $8,467.9M 0 0.09% 0.68% 0.00%
CR/LFINF+CDH/HBET:6-/COM 1,855 $8,555.2M 0 0.08% 0.69% 0.00%
CR/LFINF+CDN/HBET:6-/COM 1,855 $8,555.2M 0 0.08% 0.69% 0.00%
CR/LWAL+CDL+LFC:3.0/HBET:3-5/COM 1,819 $8,283.1M 0 0.08% 0.67% 0.00%
S S+SL/LFM+CDL/H:1/IND 1,806 $7,064.3M 0 0.08% 0.57% 0.00%
RC CR/LWAL+CDL+LFC:8.0/H:2/RES 1,725 $294.3M 2,998 0.07% 0.02% 0.03%
CR/LWAL+CDL+LFC:8.0/H:1/RES 1,647 $399.2M 2,862 0.07% 0.03% 0.03%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:3.0/HBET:6-/COM 1,643 $7,411.8M 0 0.07% 0.60% 0.00%
CR/LWAL+CDN/HBET:6-/RES 1,643 $6,367.7M 53,190 0.07% 0.51% 0.60%
CR/LFINF+CDL+LFC:8.0/HBET:3-5/COM 1,594 $5,787.2M 0 0.07% 0.47% 0.00%
W W/LWAL+CDL/H:1/IND 1,505 $5,592.7M 0 0.06% 0.45% 0.00%
RC CR+PC/LWAL+CDN/HBET:6-/RES 1,479 $5,730.9M 47,871 0.06% 0.46% 0.54%
CR/LFINF+CDL+LFC:13.0/HBET:3-5/COM 1,365 $4,749.8M 0 0.06% 0.38% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDH/HBET:3-5/COM 1,274 $4,180.9M 0 0.06% 0.34% 0.00%
CR/LFINF+CDH+LFC:10.0/HBET:3-5/RES 1,245 $1,627.3M 12,697 0.05% 0.13% 0.14%
CR/LWAL+CDN/HBET:3-5/RES 1,132 $1,284.4M 12,975 0.05% 0.10% 0.15%
CR/LWAL+CDN/HBET:6-/COM 1,109 $4,851.3M 0 0.05% 0.39% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDN/HBET:3-5/RES 1,050 $1,177.0M 12,137 0.05% 0.09% 0.14%
CR/LFINF+CDL+LFC:5.0/HBET:3-5/COM 1,022 $3,614.7M 0 0.04% 0.29% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:3.0/HBET:6-/RES 1,021 $3,959.2M 33,071 0.04% 0.32% 0.37%
S S/LFM+CDH/H:1/IND 903 $3,532.1M 0 0.04% 0.29% 0.00%
RC CR+PC/LWAL+CDL+LFC:8.0/HBET:3-5/COM 896 $3,205.7M 0 0.04% 0.26% 0.00%
CR/LWAL+CDN/HBET:3-5/COM 860 $3,616.6M 0 0.04% 0.29% 0.00%
CR/LWAL+CDL+LFC:3.0/HBET:6-/RES 821 $3,181.2M 26,573 0.04% 0.26% 0.30%
CR/LFINF+CDL+LFC:9.0/H:2/RES 782 $133.5M 1,605 0.03% 0.01% 0.02%
CR/LFINF+CDL+LFC:3.0/H:1/COM 765 $2,077.3M 0 0.03% 0.17% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:13.0/HBET:3-5/COM 748 $2,583.9M 0 0.03% 0.21% 0.00%
CR/LFINF+CDL+LFC:9.0/HBET:3-5/COM 742 $2,653.8M 0 0.03% 0.21% 0.00%
CR/LFINF+CDL+LFC:13.0/H:2/RES 740 $126.3M 1,876 0.03% 0.01% 0.02%
CR/LFINF+CDH+LFC:10.0/HBET:6-/RES 737 $2,858.4M 23,877 0.03% 0.23% 0.27%
W W/LWAL+CDH/HBET:3-5/RES 727 $668.4M 9,011 0.03% 0.05% 0.10%
RC CR+PC/LWAL+CDL+LFC:3.0/HBET:3-5/RES 703 $824.2M 8,030 0.03% 0.07% 0.09%
W W/LWAL+CDN/H:1/COM 662 $1,627.6M 0 0.03% 0.13% 0.00%
W/LWAL+CDN/H:2/COM 662 $1,627.6M 0 0.03% 0.13% 0.00%
RC CR/LWAL+CDL+LFC:3.0/HBET:3-5/RES 645 $748.9M 7,442 0.03% 0.06% 0.08%
CR+PC/LWAL+CDH/HBET:6-/COM 612 $2,382.0M 0 0.03% 0.19% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDN/HBET:6-/COM 612 $2,382.0M 0 0.03% 0.19% 0.00%
CR/LFINF+CDL/HBET:3-5/IND 602 $2,472.4M 0 0.03% 0.20% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:5.0/HBET:3-5/COM 563 $1,972.5M 0 0.02% 0.16% 0.00%
CR/LFINF+CDL+LFC:5.0/H:2/RES 530 $90.5M 1,374 0.02% 0.01% 0.02%
CR/LWAL+CDL+LFC:13.0/H:2/RES 452 $77.2M 1,146 0.02% 0.01% 0.01%
CR/LWAL+CDL+LFC:9.0/H:2/RES 444 $75.8M 911 0.02% 0.01% 0.01%
CR/LFINF+CDL+LFC:8.0/HBET:6-/COM 442 $2,043.0M 0 0.02% 0.16% 0.00%
CR/LWAL+CDL+LFC:13.0/H:1/RES 432 $104.7M 1,094 0.02% 0.01% 0.01%
CR/LWAL+CDL+LFC:9.0/H:1/RES 424 $102.8M 869 0.02% 0.01% 0.01%
CR/LWAL+CDL+LFC:3.0/H:1/COM 415 $1,312.5M 0 0.02% 0.11% 0.00%
CR/LWAL+CDL+LFC:3.0/H:2/COM 415 $1,312.5M 0 0.02% 0.11% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:9.0/HBET:3-5/COM 409 $1,447.9M 0 0.02% 0.12% 0.00%
CR/LFINF+CDL+LFC:3.0/H:2/COM 382 $1,038.7M 0 0.02% 0.08% 0.00%
CR/LWAL+CDN/H:1/COM 363 $1,147.3M 0 0.02% 0.09% 0.00%
CR/LFINF+CDN/H:2/RES 349 $79.3M 593 0.02% 0.01% 0.01%
CR/LFINF+CDN/H:1/COM 331 $899.5M 0 0.01% 0.07% 0.00%
W W/LWAL+CDL/H:1/COM 331 $813.8M 0 0.01% 0.07% 0.00%
W/LWAL+CDL/H:2/COM 331 $813.8M 0 0.01% 0.07% 0.00%
RC CR/LWAL+CDL+LFC:8.0/HBET:3-5/COM 322 $1,449.5M 0 0.01% 0.12% 0.00%
CR/LFINF+CDL+LFC:13.0/HBET:6-/COM 307 $1,335.7M 0 0.01% 0.11% 0.00%
CR+PC/LFM+CDH/H:1/IND 301 $1,236.2M 0 0.01% 0.10% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:8.0/HBET:6-/COM 292 $1,301.1M 0 0.01% 0.11% 0.00%
CR/LWAL+CDL+LFC:5.0/H:2/RES 270 $46.1M 700 0.01% 0.00% 0.01%
CR/LWAL+CDL+LFC:5.0/H:1/RES 258 $62.5M 668 0.01% 0.01% 0.01%
CR/LFINF+CDL+LFC:8.0/H:1/COM 254 $689.1M 0 0.01% 0.06% 0.00%
CR/LFINF+CDL+LFC:5.0/HBET:6-/COM 249 $1,108.2M 0 0.01% 0.09% 0.00%
CR/LWAL+CDL+LFC:13.0/HBET:3-5/COM 240 $1,001.2M 0 0.01% 0.08% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:8.0/HBET:3-5/RES 236 $231.0M 2,456 0.01% 0.02% 0.03%
CR/LWAL+CDL+LFC:8.0/HBET:3-5/RES 236 $231.0M 2,456 0.01% 0.02% 0.03%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:13.0/HBET:6-/COM 223 $917.5M 0 0.01% 0.07% 0.00%
CR/LFINF+CDL+LFC:9.0/HBET:6-/COM 191 $855.1M 0 0.01% 0.07% 0.00%
CR/LWAL+CDL+LFC:5.0/HBET:3-5/COM 190 $814.8M 0 0.01% 0.07% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:5.0/HBET:6-/COM 176 $741.5M 0 0.01% 0.06% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDH+LFC:10.0/HBET:6-/RES 171 $662.1M 5,530 0.01% 0.05% 0.06%
CR/LWAL+CDL+LFC:9.0/HBET:3-5/COM 144 $623.2M 0 0.01% 0.05% 0.00%
W W/LWAL+CDH/H:1/RES 134 $39.3M 228 0.01% 0.00% 0.00%
W/LWAL+CDH/H:2/RES 134 $27.6M 228 0.01% 0.00% 0.00%
RC CR+PC/LWAL+CDL+LFC:9.0/HBET:6-/COM 132 $565.2M 0 0.01% 0.05% 0.00%
CR/LFINF+CDL+LFC:8.0/H:2/COM 127 $344.5M 0 0.01% 0.03% 0.00%
CR/LFINF+CDL+LFC:13.0/H:1/COM 124 $336.8M 0 0.01% 0.03% 0.00%
CR/LFINF+CDL+LFC:5.0/H:1/COM 105 $285.8M 0 0.00% 0.02% 0.00%
CR/LWAL+CDL+LFC:13.0/H:1/COM 105 $332.1M 0 0.00% 0.03% 0.00%
CR/LWAL+CDL+LFC:13.0/H:2/COM 105 $332.1M 0 0.00% 0.03% 0.00%
CR/LWAL+CDL+LFC:8.0/H:1/COM 83 $262.5M 0 0.00% 0.02% 0.00%
CR/LWAL+CDL+LFC:8.0/H:2/COM 83 $262.5M 0 0.00% 0.02% 0.00%
CR/LFINF+CDL+LFC:9.0/H:1/COM 77 $208.7M 0 0.00% 0.02% 0.00%
CR/LWAL+CDL+LFC:5.0/H:1/COM 72 $228.1M 0 0.00% 0.02% 0.00%
CR/LWAL+CDL+LFC:5.0/H:2/COM 72 $228.1M 0 0.00% 0.02% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDH+LFC:7.0/HBET:3-5/RES 64 $62.5M 722 0.00% 0.01% 0.01%
CR/LWAL+CDH+LFC:7.0/HBET:3-5/RES 64 $62.5M 722 0.00% 0.01% 0.01%
CR/LFINF+CDL+LFC:13.0/H:2/COM 62 $168.4M 0 0.00% 0.01% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:9.0/HBET:3-5/RES 60 $59.0M 740 0.00% 0.00% 0.01%
CR/LWAL+CDL+LFC:9.0/HBET:3-5/RES 60 $59.0M 740 0.00% 0.00% 0.01%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:13.0/HBET:3-5/RES 60 $58.6M 908 0.00% 0.00% 0.01%
CR/LWAL+CDL+LFC:13.0/HBET:3-5/RES 60 $58.6M 908 0.00% 0.00% 0.01%
CR/LFINF+CDL+LFC:5.0/H:2/COM 53 $142.9M 0 0.00% 0.01% 0.00%
CR/LWAL+CDL+LFC:9.0/H:1/COM 50 $159.4M 0 0.00% 0.01% 0.00%
CR/LWAL+CDL+LFC:9.0/H:2/COM 50 $159.4M 0 0.00% 0.01% 0.00%
CR/LFINF+CDL+LFC:9.0/H:2/COM 38 $104.4M 0 0.00% 0.01% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:5.0/HBET:3-5/RES 36 $35.4M 561 0.00% 0.00% 0.01%
CR/LWAL+CDL+LFC:5.0/HBET:3-5/RES 36 $35.4M 561 0.00% 0.00% 0.01%
CR+PC/LWAL+CDH+LFC:4.0/HBET:3-5/RES 27 $26.0M 371 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LWAL+CDH+LFC:4.0/HBET:3-5/RES 27 $26.0M 371 0.00% 0.00% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDH+LFC:5.0/HBET:3-5/RES 20 $19.6M 265 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LWAL+CDH+LFC:5.0/HBET:3-5/RES 20 $19.6M 265 0.00% 0.00% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDH+LFC:15.0/HBET:3-5/RES 12 $12.0M 186 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LWAL+CDH+LFC:15.0/HBET:3-5/RES 12 $12.0M 186 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LWAL+CDH+LFC:10.0/HBET:6-/RES 9 $36.8M 307 0.00% 0.00% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDH+LFC:10.0/HBET:3-5/RES 9 $12.4M 97 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LWAL+CDH+LFC:10.0/HBET:3-5/RES 9 $12.4M 97 0.00% 0.00% 0.00%