Iran summary#

Country profile#

Economic losses#

Losses at national level#

  Exposed value (USD) Average annual losses (USD) Average annual loss ratios (%)
occupancy      
Com 222.7B 227.2M 0.10%
Ind 220.4B 151.6M 0.07%
Res 1,090.1B 2,371.5M 0.22%

Losses at subnational level#

    Exposed value (USD) Average annual losses (USD) Average annual loss ratios (%)
id_1 name_1      
IRN-ADM1-1590546715-B25 Tehran 334.7B 655.9M 0.48%
IRN-ADM1-1590546715-B28 East Azerbaijan 78.8B 306.4M 0.88%
IRN-ADM1-1590546715-B22 Razavi Khorasan 125.5B 201.8M 0.31%
IRN-ADM1-1590546715-B18 Fars 96.3B 175.4M 0.40%
IRN-ADM1-1590546715-B27 Alborz 68.2B 133.0M 0.47%
IRN-ADM1-1590546715-B17 West Azerbaijan 46.7B 98.1M 0.40%
IRN-ADM1-1590546715-B11 Gilan 57.6B 97.0M 0.36%
IRN-ADM1-1590546715-B1 Mazandaran 66.7B 93.0M 0.29%
IRN-ADM1-1590546715-B31 Khuzestan 65.6B 92.4M 0.28%
IRN-ADM1-1590546715-B3 Kerman 43.8B 84.8M 0.36%
IRN-ADM1-1590546715-B21 Golestan 35.9B 75.0M 0.45%
IRN-ADM1-1590546715-B10 Qazvin 37.5B 70.4M 0.50%
IRN-ADM1-1590546715-B24 Sistan and Baluchestan 27.9B 68.7M 0.41%
IRN-ADM1-1590546715-B14 Isfahan 77.2B 60.2M 0.12%
IRN-ADM1-1590546715-B8 Kermanshah 33.0B 57.3M 0.33%
IRN-ADM1-1590546715-B12 Zanjan 22.1B 48.6M 0.48%
IRN-ADM1-1590546715-B2 North Khorasan 13.7B 47.1M 0.61%
IRN-ADM1-1590546715-B30 Hormozgan 27.6B 47.0M 0.38%
IRN-ADM1-1590546715-B26 Qom 28.2B 45.8M 0.31%
IRN-ADM1-1590546715-B20 Ardabil 21.2B 44.9M 0.41%
IRN-ADM1-1590546715-B5 Lorestan 26.6B 42.6M 0.31%
IRN-ADM1-1590546715-B6 Markazi 39.5B 38.7M 0.21%
IRN-ADM1-1590546715-B13 Semnan 17.2B 30.6M 0.42%
IRN-ADM1-1590546715-B9 Hamadan 32.7B 28.2M 0.15%
IRN-ADM1-1590546715-B29 Yazd 25.6B 25.4M 0.21%
IRN-ADM1-1590546715-B7 Chaharmahal and Bakhtiari 14.6B 20.9M 0.29%
IRN-ADM1-1590546715-B19 Bushehr 14.9B 17.9M 0.24%
IRN-ADM1-1590546715-B16 Kurdistan 24.5B 17.0M 0.13%
IRN-ADM1-1590546715-B23 South Khorasan 11.0B 12.6M 0.19%
IRN-ADM1-1590546715-B4 Ilam 9.7B 7.7M 0.17%
IRN-ADM1-1590546715-B15 Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad 8.7B 6.0M 0.13%

Losses by macrotaxonomy#

    Exposed value (USD) Average annual losses (USD) Average annual loss ratios (%)
occupancy macro_taxo      
Com MCF 62.0B 76.5M 0.12%
RC 109.7B 100.5M 0.09%
S 51.0B 50.2M 0.10%
Ind MCF 26.3B 16.6M 0.06%
RC 13.9B 8.0M 0.06%
S 180.2B 127.0M 0.07%
Res ADO/E 44.2B 287.6M 0.65%
MCF 516.6B 1,288.1M 0.25%
MUR 95.4B 287.5M 0.30%
OT 13.0B 126.5M 0.97%
RC 97.0B 67.4M 0.07%
S 322.4B 311.4M 0.10%
W 1.5B 3.1M 0.20%

Contribution of each macrotaxonomy#

  ADO/E_% MCF_% MUR_% OT_% RC_% S_% W_%
occupancy              
Com 0.00% 33.65% 0.00% 0.00% 44.25% 22.10% 0.00%
Ind 0.00% 10.97% 0.00% 0.00% 5.30% 83.74% 0.00%
Res 12.13% 54.32% 12.12% 5.34% 2.84% 13.13% 0.13%

Losses by full taxonomy#

    Exposed value (USD) Average annual losses (USD) Average annual loss ratios (%)
occupancy taxonomy      
Com MCF+S/LWAL+CDL+DUL/HEX:3/COM 1,006.6M 6,145.1K 0.61%
MCF+S/LWAL+CDM+DUM/HEX:3/COM 1,047.6M 4,919.8K 0.47%
MCF+CBH/LWAL+CDL+DUL/HEX:3/COM 1,684.7M 6,384.8K 0.38%
S+SR/LFBR+CDL+DUL/HEX:2/COM 588.9M 1,599.7K 0.27%
MCF+S/LWAL+CDL+DUL/HEX:2/COM 6,164.6M 16,207.1K 0.26%
CR+CIP/LFM+CDL+DUL/HEX:3/COM 4,749.1M 9,800.0K 0.21%
MCF+S/LWAL+CDM+DUM/HEX:2/COM 6,416.2M 11,664.9K 0.18%
S+SR/LFM+CDL+DUL/HEX:2/COM 3,154.5M 5,603.1K 0.18%
CR+CIP/LFM+CDL+DUL/HEX:2/COM 29,068.9M 51,275.6K 0.18%
S+SR/LFBR+CDL+DUL/HEX:1/COM 3,550.7M 5,977.5K 0.17%
MCF+CBH/LWAL+CDL+DUL/HEX:2/COM 10,279.5M 15,738.9K 0.15%
S+SR/LFM+CDM+DUM/HEX:2/COM 3,283.3M 4,094.6K 0.12%
CR+CIP/LFM+CDL+DUL/HEX:1/COM 19,947.6M 21,035.8K 0.11%
MCF+CBH/LWAL+CDM+DUM/HEX:3/COM 1,753.5M 1,723.5K 0.10%
S+SR/LFM+CDL+DUL/HEX:1/COM 17,676.3M 17,066.5K 0.10%
CR+CIP/LFM+CDM+DUM/HEX:3/COM 4,948.1M 3,868.6K 0.08%
S+SR/LFM+CDM+DUM/HEX:1/COM 18,397.8M 14,138.0K 0.08%
MCF+CBH/LWAL+CDM+DUM/HEX:2/COM 10,699.1M 7,164.2K 0.07%
S+SR/LFBR+CDM+DUM/HEX:2/COM 612.9M 351.7K 0.06%
MCF+S/LWAL+CDL+DUL/HEX:1/COM 4,218.8M 2,168.2K 0.05%
CR+CIP/LFM+CDM+DUM/HEX:2/COM 30,255.4M 11,624.0K 0.04%
S+SR/LFBR+CDM+DUM/HEX:1/COM 3,695.6M 1,387.2K 0.04%
MCF+CBH/LWAL+CDL+DUL/HEX:1/COM 7,029.8M 2,461.8K 0.04%
MCF+S/LWAL+CDM+DUM/HEX:1/COM 4,391.0M 1,028.9K 0.02%
CR+CIP/LFM+CDM+DUM/HEX:1/COM 20,761.7M 2,933.9K 0.01%
MCF+CBH/LWAL+CDM+DUM/HEX:1/COM 7,316.8M 859.3K 0.01%
Ind MCF+S/LWAL+CDL+DUL/HEX:3/IND 398.8M 2,081.5K 0.52%
MCF+S/LWAL+CDM+DUM/HEX:3/IND 291.2M 1,082.7K 0.37%
MCF+CBH/LWAL+CDL+DUL/HEX:3/IND 323.6M 1,174.6K 0.36%
MCF+S/LWAL+CDL+DUL/HEX:2/IND 1,231.6M 2,825.9K 0.23%
S+SR/LFBR+CDL+DUL/HEX:2/IND 3,163.1M 6,205.2K 0.20%
CR+CIP/LFM+CDL+DUL/HEX:3/IND 388.4M 615.8K 0.16%
MCF+S/LWAL+CDM+DUM/HEX:2/IND 915.0M 1,355.7K 0.15%
MCF+CBH/LWAL+CDL+DUL/HEX:2/IND 1,004.3M 1,385.3K 0.14%
CR+CIP/LFM+CDL+DUL/HEX:2/IND 1,205.2M 1,639.4K 0.14%
S+SR/LFBR+CDL+DUL/HEX:1/IND 44,360.4M 57,405.4K 0.13%
S+SR/LFBR+CDL+DUL/HEX:3/IND 1,154.0M 1,481.6K 0.13%
S+SR/LFM+CDL+DUL/HEX:2/IND 3,522.3M 4,242.8K 0.12%
MCF+CBH/LWAL+CDM+DUM/HEX:3/IND 231.4M 204.6K 0.09%
S+SR/LFM+CDM+DUM/HEX:2/IND 2,637.2M 2,092.2K 0.08%
CR+CIP/LFM+CDL+DUL/HEX:1/IND 6,378.2M 5,017.1K 0.08%
S+SR/LFM+CDL+DUL/HEX:3/IND 1,298.0M 908.9K 0.07%
S+SR/LFM+CDL+DUL/HEX:1/IND 49,231.7M 30,187.6K 0.06%
CR+CIP/LFM+CDM+DUM/HEX:3/IND 277.7M 164.8K 0.06%
S+SR/LFBR+CDM+DUM/HEX:3/IND 866.8M 482.3K 0.06%
MCF+CBH/LWAL+CDM+DUM/HEX:2/IND 740.6M 363.9K 0.05%
MCF+S/LWAL+CDL+DUL/HEX:1/IND 6,747.4M 3,195.6K 0.05%
S+SR/LFM+CDM+DUM/HEX:1/IND 37,139.7M 15,718.5K 0.04%
S+SR/LFM+CDM+DUM/HEX:3/IND 967.9M 407.2K 0.04%
MCF+CBH/LWAL+CDL+DUL/HEX:1/IND 5,315.2M 1,794.7K 0.03%
S+SR/LFBR+CDM+DUM/HEX:2/IND 2,360.4M 773.1K 0.03%
CR+CIP/LFM+CDM+DUM/HEX:2/IND 888.7M 255.8K 0.03%
S+SR/LFBR+CDM+DUM/HEX:1/IND 33,464.9M 7,065.2K 0.02%
MCF+S/LWAL+CDM+DUM/HEX:1/IND 5,090.2M 883.2K 0.02%
CR+CIP/LFM+CDM+DUM/HEX:1/IND 4,811.6M 336.4K 0.01%
MCF+CBH/LWAL+CDM+DUM/HEX:1/IND 4,009.7M 277.9K 0.01%
Res UNK/UNK+DNO/HEX:1/RES 13,050.0M 126,537.8K 0.97%
MUR+ADO/LWAL+DNO/HBET:1,3/RES 44,245.8M 287,582.7K 0.65%
MCF+S/LWAL+CDL+DUL/HBET:1,3/RES 151,009.2M 547,175.0K 0.36%
MCF+S/LWAL+CDL+DUL/HBET:4,8/RES 42,545.2M 146,412.1K 0.34%
MUR+ST/LWAL+DNO/HBET:1,3/RES 66,228.1M 216,326.8K 0.33%
S+SR/LFBR+CDL+DUL/HBET:1,3/RES 12,868.0M 39,420.5K 0.31%
MCF+CBH/LWAL+CDL+DUL/HBET:4,8/RES 40,919.0M 109,296.7K 0.27%
MCF+S/LWAL+CDM+DUM/HBET:4,8/RES 22,714.1M 58,809.9K 0.26%
MCF+S/LWAL+CDM+DUM/HBET:1,3/RES 78,919.5M 203,208.4K 0.26%
MUR+CBR/LWAL+DNO/HBET:1,3/RES 29,126.5M 71,152.4K 0.24%
S+SR/LFBR+CDL+DUL/HBET:4,8/RES 15,304.0M 31,001.5K 0.20%
W+WLI/LWAL+CDL+DUL/HBET:1,3/RES 1,537.0M 3,051.2K 0.20%
S+SR/LFM+CDL+DUL/HBET:1,3/RES 20,687.7M 40,043.8K 0.19%
MCF+CBH/LWAL+CDM+DUM/HBET:4,8/RES 63,002.7M 116,385.8K 0.18%
CR+CIP/LFM+CDL+DUL/HBET:1,3/RES 1,118.5M 1,543.9K 0.14%
CR+CIP/LFM+CDL+DUL/HBET:4,8/RES 2,543.0M 3,334.1K 0.13%
MCF+CBH/LWAL+CDL+DUL/HBET:1,3/RES 68,156.1M 83,125.7K 0.12%
S+SR/LFM+CDL+DUL/HBET:4,8/RES 47,987.8M 51,827.7K 0.11%
S+SR/LFM+CDM+DUM/HBET:1,3/RES 17,796.9M 18,197.6K 0.10%
CR+CIP/LWAL+CDM+DUM/HBET:4,8/RES 74,196.4M 55,321.3K 0.07%
S+SR/LFBR+CDM+DUM/HBET:4,8/RES 124,605.0M 90,916.4K 0.07%
CR+CIP/LFM+CDM+DUM/HBET:4,8/RES 7,419.7M 5,073.9K 0.07%
S+SR/LFM+CDM+DUM/HBET:4,8/RES 39,455.4M 19,732.1K 0.05%
MCF+CBH/LWAL+CDM+DUM/HBET:1,3/RES 49,303.1M 23,703.3K 0.05%
S+SR/LFBR+CDM+DUM/HBET:1,3/RES 43,711.6M 20,246.8K 0.05%
CR+CIP/LFM+CDM+DUM/HBET:1,3/RES 5,842.5M 1,680.1K 0.03%
CR+CIP/LWAL+CDM+DUM/HBET:1,3/RES 5,845.3M 418.4K 0.01%

Human losses#

%(humanLosses)