Oman summary#

At national level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
OCCUPANCY            
Com 52.0K $33.7B 0.0M 5.27% 21.71% 0.00%
Ind 13.1K $5.1B 0.0M 1.33% 3.28% 0.00%
Res 921.6K $116.4B 5.1M 93.40% 75.00% 100.00%

At subnational level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
NAME_1            
Ad Dakhiliyah 258.1K $43.1B 1,329.2K 26.15% 27.77% 26.12%
Az Zahirah 214.7K $32.4B 1,062.2K 21.75% 20.85% 20.88%
Ash Sharqiyah 206.6K $30.0B 1,028.7K 20.94% 19.35% 20.22%
Al Wusta 137.5K $16.4B 719.2K 13.94% 10.58% 14.13%
Al Batinah 104.0K $17.1B 537.2K 10.54% 11.03% 10.56%
Dhofar 52.7K $12.3B 302.8K 5.34% 7.95% 5.95%
Muscat 13.2K $3.8B 108.9K 1.34% 2.46% 2.14%

By macrotaxonomy#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO            
RC 580.8K $116.5B 3,245.9K 58.86% 75.04% 63.79%
MUR 139.1K $11.5B 631.7K 14.10% 7.39% 12.42%
OT 114.3K $3.4B 582.0K 11.59% 2.18% 11.44%
MCF 89.4K $11.7B 415.5K 9.06% 7.53% 8.17%
ADO/E 41.7K $1.9B 213.2K 4.22% 1.22% 4.19%
MR 15.0K $6.0B 0.0K 1.52% 3.83% 0.00%
S 6.4K $4.4B 0.0K 0.65% 2.80% 0.00%

By full taxonomy#

    BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO TAXONOMY            
RC CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/RES 166,052 $26,564.2M 901.4K 16.83% 17.11% 17.71%
OT MATO/RES 114,341 $3,383.2M 582.0K 11.59% 2.18% 11.44%
RC CR/LFINF+CDL/H:3/RES 83,307 $13,132.3M 450.7K 8.44% 8.46% 8.86%
CR/LFINF+CDL/HBET:8-/RES 82,873 $13,581.6M 450.7K 8.40% 8.75% 8.86%
MUR MUR+ST/LWAL+CDN/H:2/RES 57,170 $3,383.2M 291.0K 5.79% 2.18% 5.72%
MUR+ST/LWAL+CDN/H:1/RES 57,170 $1,691.6M 291.0K 5.79% 1.09% 5.72%
RC CR/LFINF+CDM/HBET:4-7/RES 55,349 $8,854.7M 300.5K 5.61% 5.70% 5.90%
CR/LFINF+CDL/H:1/RES 42,273 $6,491.3M 225.3K 4.28% 4.18% 4.43%
CR/LFINF+CDL/H:2/RES 41,810 $6,491.3M 225.3K 4.24% 4.18% 4.43%
CR/LFINF+CDM/H:3/RES 27,770 $4,377.4M 150.2K 2.81% 2.82% 2.95%
CR/LFINF+CDM/HBET:8-/RES 27,624 $4,527.2M 150.2K 2.80% 2.92% 2.95%
MCF MCF/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES 24,775 $2,670.3M 124.7K 2.51% 1.72% 2.45%
MCF/LWAL+CDL/H:2/RES 24,775 $2,520.6M 124.7K 2.51% 1.62% 2.45%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/RES 16,664 $598.7M 85.3K 1.69% 0.39% 1.68%
RC CR/LFINF+CDM/H:1/RES 14,091 $2,163.8M 75.1K 1.43% 1.39% 1.48%
CR/LFINF+CDM/H:2/RES 13,937 $2,163.8M 75.1K 1.41% 1.39% 1.48%
ADO/E EU/LWAL+CDN/H:1/RES 13,886 $498.9M 71.1K 1.41% 0.32% 1.40%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:1/RES 12,385 $1,185.5M 62.3K 1.26% 0.76% 1.22%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/RES 11,111 $798.3M 56.9K 1.13% 0.51% 1.12%
MCF MCF/LWAL+CDM/HBET:3-6/RES 8,259 $890.1M 41.6K 0.84% 0.57% 0.82%
MCF/LWAL+CDM/H:2/RES 8,259 $840.2M 41.6K 0.84% 0.54% 0.82%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/COM 7,705 $1,266.7M 0.0K 0.78% 0.82% 0.00%
MR MR+CB/LWAL+CDL/H:1/COM 5,780 $949.9M 0.0K 0.59% 0.61% 0.00%
MUR MUR/LWAL+CDN/H:2/RES 5,554 $328.7M 28.4K 0.56% 0.21% 0.56%
MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/COM 5,136 $1,910.4M 0.0K 0.52% 1.23% 0.00%
MUR/LWAL+CDN/H:1/RES 4,167 $123.3M 21.3K 0.42% 0.08% 0.42%
MCF MCF/LWAL+CDM/H:1/RES 4,129 $395.1M 20.8K 0.42% 0.25% 0.41%
MR MR+CB/LWAL+CDL/H:2/COM 3,853 $1,432.8M 0.0K 0.39% 0.92% 0.00%
S S/LFM+CDL/H:1/IND 2,216 $722.2M 0.0K 0.22% 0.47% 0.00%
MR MR+CB/LWAL+CDM/H:1/COM 1,925 $316.4M 0.0K 0.20% 0.20% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:2/COM 1,710 $633.5M 0.0K 0.17% 0.41% 0.00%
MCF/LWAL+CDL/H:1/COM 1,710 $283.5M 0.0K 0.17% 0.18% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/H:1/COM 1,595 $292.2M 0.0K 0.16% 0.19% 0.00%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM 1,542 $2,558.5M 0.0K 0.16% 1.65% 0.00%
RC CR+PC/LWAL+CDL/H:1/IND 1,478 $535.0M 0.0K 0.15% 0.34% 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:1/IND 1,478 $535.0M 0.0K 0.15% 0.34% 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:3/COM 1,332 $1,030.4M 0.0K 0.13% 0.66% 0.00%
MR MR+CB/LWAL+CDM/H:2/COM 1,280 $476.8M 0.0K 0.13% 0.31% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/COM 1,276 $3,140.1M 0.0K 0.13% 2.02% 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:2/COM 1,198 $478.6M 0.0K 0.12% 0.31% 0.00%
MR MR+CB/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM 1,154 $1,917.4M 0.0K 0.12% 1.24% 0.00%
RC CR/LDUAL+CDL/H:1/RES 929 $524.2M 18.1K 0.09% 0.34% 0.36%
CR/LDUAL+CDL/H:1/COM 852 $153.2M 0.0K 0.09% 0.10% 0.00%
CR/LWAL+CDL/H:1/COM 852 $153.2M 0.0K 0.09% 0.10% 0.00%
S S/LFM+CDL/H:2/IND 739 $387.9M 0.0K 0.07% 0.25% 0.00%
RC CR/LWAL+CDL/H:1/IND 739 $267.5M 0.0K 0.07% 0.17% 0.00%
S S/LFM+CDM/H:1/IND 739 $240.7M 0.0K 0.07% 0.16% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:1/IND 739 $218.9M 0.0K 0.07% 0.14% 0.00%
RC CR/LDUAL+CDL/H:3/COM 713 $540.6M 0.0K 0.07% 0.35% 0.00%
CR/LWAL+CDL/H:3/COM 713 $540.6M 0.0K 0.07% 0.35% 0.00%
CR/LDUAL+CDL/HBET:4-7/COM 680 $1,650.7M 0.0K 0.07% 1.06% 0.00%
CR/LWAL+CDL/HBET:4-7/COM 680 $1,650.7M 0.0K 0.07% 1.06% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM 680 $1,142.8M 0.0K 0.07% 0.74% 0.00%
RC CR/LDUAL+CDL/HBET:4-7/RES 677 $2,696.0M 72.4K 0.07% 1.74% 1.42%
CR/LDUAL+CDL/H:2/COM 639 $256.8M 0.0K 0.06% 0.17% 0.00%
CR/LWAL+CDL/H:2/COM 639 $256.8M 0.0K 0.06% 0.17% 0.00%
CR/LDUAL+CDL/H:3/RES 620 $1,198.2M 36.2K 0.06% 0.77% 0.71%
MCF MCF/LWAL+CDM/H:2/COM 572 $210.7M 0.0K 0.06% 0.14% 0.00%
MCF/LWAL+CDM/H:1/COM 572 $94.3M 0.0K 0.06% 0.06% 0.00%
S S/LFM+CDL/H:1/COM 528 $105.7M 0.0K 0.05% 0.07% 0.00%
RC CR/LFINF+CDM/H:1/COM 528 $96.9M 0.0K 0.05% 0.06% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL/H:2/IND 493 $287.3M 0.0K 0.05% 0.19% 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:2/IND 493 $287.3M 0.0K 0.05% 0.19% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDM/H:1/IND 493 $178.3M 0.0K 0.05% 0.11% 0.00%
CR/LFINF+CDM/H:1/IND 493 $178.3M 0.0K 0.05% 0.11% 0.00%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/IND 493 $133.7M 0.0K 0.05% 0.09% 0.00%
RC CR/LDUAL+CDL/H:2/RES 466 $524.2M 18.1K 0.05% 0.34% 0.36%
S S/LFM+CDL/H:3/COM 445 $373.1M 0.0K 0.05% 0.24% 0.00%
RC CR/LFINF+CDM/H:3/COM 445 $342.0M 0.0K 0.05% 0.22% 0.00%
S S/LFM+CDL/HBET:4-7/COM 422 $1,137.0M 0.0K 0.04% 0.73% 0.00%
RC CR/LFINF+CDM/HBET:4-7/COM 422 $1,042.2M 0.0K 0.04% 0.67% 0.00%
S S/LFM+CDL/H:2/COM 397 $173.4M 0.0K 0.04% 0.11% 0.00%
RC CR/LFINF+CDM/H:2/COM 397 $158.9M 0.0K 0.04% 0.10% 0.00%
MR MR+CB/LWAL+CDM/HBET:3-6/COM 385 $636.4M 0.0K 0.04% 0.41% 0.00%
MR+CB/LWAL+CDL/H:1/IND 369 $109.4M 0.0K 0.04% 0.07% 0.00%
RC CR/LDUAL+CDM/H:1/RES 309 $174.7M 6.0K 0.03% 0.11% 0.12%
CR/LDUAL+CDM/H:1/COM 281 $50.8M 0.0K 0.03% 0.03% 0.00%
CR/LWAL+CDM/H:1/COM 281 $50.8M 0.0K 0.03% 0.03% 0.00%
CR/LWAL+CDL/H:2/IND 246 $143.7M 0.0K 0.02% 0.09% 0.00%
S S/LFM+CDM/H:2/IND 246 $129.3M 0.0K 0.02% 0.08% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:2/IND 246 $117.5M 0.0K 0.02% 0.08% 0.00%
RC CR/LWAL+CDM/H:1/IND 246 $89.2M 0.0K 0.02% 0.06% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDM/H:1/IND 246 $73.0M 0.0K 0.02% 0.05% 0.00%
RC CR/LDUAL+CDM/H:3/COM 238 $179.0M 0.0K 0.02% 0.12% 0.00%
CR/LWAL+CDM/H:3/COM 238 $179.0M 0.0K 0.02% 0.12% 0.00%
CR/LDUAL+CDM/HBET:4-7/COM 228 $546.7M 0.0K 0.02% 0.35% 0.00%
CR/LWAL+CDM/HBET:4-7/COM 228 $546.7M 0.0K 0.02% 0.35% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDM/HBET:3-6/COM 228 $378.5M 0.0K 0.02% 0.24% 0.00%
RC CR/LDUAL+CDM/HBET:4-7/RES 225 $898.7M 24.1K 0.02% 0.58% 0.47%
CR/LDUAL+CDM/H:2/COM 213 $85.1M 0.0K 0.02% 0.05% 0.00%
CR/LWAL+CDM/H:2/COM 213 $85.1M 0.0K 0.02% 0.05% 0.00%
CR/LDUAL+CDM/H:3/RES 207 $399.4M 12.1K 0.02% 0.26% 0.24%
CR/LDUAL+CDL/HBET:8-/RES 186 $1,647.6M 36.2K 0.02% 1.06% 0.71%
S S/LFM+CDM/H:1/COM 174 $34.9M 0.0K 0.02% 0.02% 0.00%
RC CR+PC/LWAL+CDM/H:2/IND 166 $95.8M 0.0K 0.02% 0.06% 0.00%
CR/LFINF+CDM/H:2/IND 166 $95.8M 0.0K 0.02% 0.06% 0.00%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/IND 166 $71.8M 0.0K 0.02% 0.05% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/HBET:8-/COM 161 $1,188.7M 0.0K 0.02% 0.77% 0.00%
CR/LDUAL+CDM/H:2/RES 155 $174.7M 6.0K 0.02% 0.11% 0.12%
S S/LFM+CDM/H:3/COM 148 $122.8M 0.0K 0.01% 0.08% 0.00%
S/LFM+CDM/HBET:4-7/COM 141 $374.2M 0.0K 0.01% 0.24% 0.00%
S/LFM+CDM/H:2/COM 131 $57.1M 0.0K 0.01% 0.04% 0.00%
MR MR+CB/LWAL+CDL/H:2/IND 122 $58.6M 0.0K 0.01% 0.04% 0.00%
MR+CB/LWAL+CDM/H:1/IND 122 $36.3M 0.0K 0.01% 0.02% 0.00%
RC CR/LWAL+CDM/H:2/IND 82 $47.7M 0.0K 0.01% 0.03% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDM/H:2/IND 82 $39.0M 0.0K 0.01% 0.03% 0.00%
RC CR/LDUAL+CDL/HBET:8-/COM 81 $610.0M 0.0K 0.01% 0.39% 0.00%
CR/LWAL+CDL/HBET:8-/COM 81 $610.0M 0.0K 0.01% 0.39% 0.00%
CR/LDUAL+CDM/HBET:8-/RES 61 $549.2M 12.1K 0.01% 0.35% 0.24%
S S/LFM+CDL/HBET:8-/COM 51 $396.3M 0.0K 0.01% 0.26% 0.00%
RC CR/LFINF+CDM/HBET:8-/COM 51 $363.3M 0.0K 0.01% 0.23% 0.00%
MR MR+CB/LWAL+CDM/H:2/IND 41 $19.3M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
RC CR/LDUAL+CDM/HBET:8-/COM 27 $173.9M 0.0K 0.00% 0.11% 0.00%
CR/LWAL+CDM/HBET:8-/COM 27 $173.9M 0.0K 0.00% 0.11% 0.00%
S S/LFM+CDM/HBET:8-/COM 14 $98.0M 0.0K 0.00% 0.06% 0.00%