Saudi Arabia summary#

At national level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
OCCUPANCY            
Com 369.7K $306.7B 0.0M 11.52% 20.49% 0.00%
Ind 109.7K $55.6B 0.0M 3.42% 3.71% 0.00%
Res 2,729.2K $1,134.6B 33.9M 85.06% 75.80% 100.00%

At subnational level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
NAME_1            
Makkah Region 917.5K $417.1B 8,655.2K 28.59% 27.87% 25.52%
Riyadh Region 773.0K $372.0B 8,459.9K 24.09% 24.85% 24.94%
Eastern Region 410.0K $203.6B 4,943.7K 12.78% 13.60% 14.58%
'Asir Region 230.8K $108.1B 2,465.7K 7.19% 7.22% 7.27%
Al Madinah Region 219.6K $99.1B 2,203.4K 6.84% 6.62% 6.50%
Jazan Region 154.0K $67.4B 1,731.4K 4.80% 4.50% 5.10%
Al-Qassim Region 143.2K $65.8B 1,538.7K 4.46% 4.40% 4.54%
Tabuk Region 94.5K $43.2B 1,011.4K 2.94% 2.89% 2.98%
Hayel Region 70.5K $31.3B 771.5K 2.20% 2.09% 2.27%
Najran Region 66.0K $27.6B 645.3K 2.06% 1.85% 1.90%
Al Bahah Region 49.6K $23.9B 529.0K 1.55% 1.60% 1.56%
Al Jawf Region 49.5K $23.0B 556.6K 1.54% 1.54% 1.64%
Northern Borders Region 30.4K $14.6B 405.0K 0.95% 0.98% 1.19%

By macrotaxonomy#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO            
RC 1,940.0K $1,043.8B 26,440.4K 60.46% 69.74% 77.96%
MCF 661.1K $231.0B 5,392.4K 20.60% 15.44% 15.90%
MUR 324.2K $101.9B 1,387.8K 10.11% 6.81% 4.09%
MR 112.1K $58.1B 0.0K 3.49% 3.88% 0.00%
OT 104.9K $17.8B 595.9K 3.27% 1.19% 1.76%
S 48.5K $40.3B 0.0K 1.51% 2.69% 0.00%
ADO/E 17.8K $3.8B 100.3K 0.56% 0.26% 0.30%

By full taxonomy#

    BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO TAXONOMY            
RC CR/LFINF+CDL/H:2/RES 667,145 $145,881.9M 3,742.0K 20.79% 9.75% 11.03%
CR/LFINF+CDL/H:1/RES 333,570 $64,188.0M 1,871.0K 10.40% 4.29% 5.52%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:2/RES 301,348 $70,601.3M 1,682.4K 9.39% 4.72% 4.96%
RC CR/LFINF+CDL/H:3/RES 250,182 $175,495.9M 5,613.0K 7.80% 11.72% 16.55%
CR/LFINF+CDM/H:2/RES 188,167 $41,146.2M 1,055.4K 5.86% 2.75% 3.11%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:1/RES 150,674 $31,064.6M 841.2K 4.70% 2.08% 2.48%
RC CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/RES 111,187 $227,575.8M 7,484.0K 3.47% 15.20% 22.07%
OT MATO/RES 104,928 $17,815.5M 595.9K 3.27% 1.19% 1.76%
MUR MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/RES 99,821 $19,259.7M 555.1K 3.11% 1.29% 1.64%
MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/RES 99,821 $16,948.5M 555.1K 3.11% 1.13% 1.64%
RC CR/LFINF+CDM/H:1/RES 94,084 $18,104.3M 527.7K 2.93% 1.21% 1.56%
MCF MCF/LWAL+CDM/H:2/RES 84,995 $19,913.2M 474.5K 2.65% 1.33% 1.40%
RC CR/LFINF+CDM/H:3/RES 70,566 $49,498.8M 1,583.2K 2.20% 3.31% 4.67%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/COM 57,123 $12,265.9M 0.0K 1.78% 0.82% 0.00%
MR MR+CB/LWAL+CDL/H:1/COM 44,557 $9,567.4M 0.0K 1.39% 0.64% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDM/H:1/RES 42,496 $8,761.8M 237.3K 1.32% 0.59% 0.70%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/COM 38,082 $18,637.8M 0.0K 1.19% 1.25% 0.00%
RC CR/LFINF+CDM/HBET:4-7/RES 31,362 $64,188.0M 2,110.9K 0.98% 4.29% 6.22%
MR MR+CB/LWAL+CDL/H:2/COM 29,699 $14,537.5M 0.0K 0.93% 0.97% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES 25,112 $55,069.0M 1,682.4K 0.78% 3.68% 4.96%
RC CR/LDUAL+CDL/HBET:4-7/RES 19,881 $40,692.6M 1,339.4K 0.62% 2.72% 3.95%
S S/LFM+CDL/H:1/IND 19,260 $8,187.5M 0.0K 0.60% 0.55% 0.00%
RC CR+PC/LWAL+CDL/H:1/IND 12,840 $6,064.8M 0.0K 0.40% 0.41% 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:1/IND 12,840 $6,064.8M 0.0K 0.40% 0.41% 0.00%
MR MR+CB/LWAL+CDM/H:1/COM 12,565 $2,698.1M 0.0K 0.39% 0.18% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:2/COM 12,488 $6,098.2M 0.0K 0.39% 0.41% 0.00%
MCF/LWAL+CDL/H:1/COM 12,488 $2,692.9M 0.0K 0.39% 0.18% 0.00%
MUR MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:3/RES 12,481 $7,723.1M 277.6K 0.39% 0.52% 0.82%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/RES 12,467 $2,570.1M 70.2K 0.39% 0.17% 0.21%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM 11,424 $24,826.8M 0.0K 0.36% 1.66% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/H:1/COM 10,479 $2,475.6M 0.0K 0.33% 0.17% 0.00%
MR MR+CB/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM 8,908 $19,361.8M 0.0K 0.28% 1.29% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/H:3/COM 8,741 $8,760.9M 0.0K 0.27% 0.59% 0.00%
CR/LDUAL+CDL/HBET:8-/RES 8,520 $23,252.9M 574.0K 0.27% 1.55% 1.69%
CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/COM 8,391 $26,678.1M 0.0K 0.26% 1.78% 0.00%
MR MR+CB/LWAL+CDM/H:2/COM 8,378 $4,098.8M 0.0K 0.26% 0.27% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/H:2/COM 7,865 $4,147.6M 0.0K 0.25% 0.28% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDM/HBET:3-6/RES 7,085 $15,532.3M 474.5K 0.22% 1.04% 1.40%
S S/LFM+CDL/H:2/IND 6,419 $4,397.0M 0.0K 0.20% 0.29% 0.00%
RC CR/LWAL+CDL/H:1/IND 6,419 $3,032.4M 0.0K 0.20% 0.20% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:1/IND 6,419 $2,481.0M 0.0K 0.20% 0.17% 0.00%
RC CR/LDUAL+CDL/H:1/COM 6,238 $1,458.0M 0.0K 0.19% 0.10% 0.00%
CR/LWAL+CDL/H:1/COM 6,238 $1,458.0M 0.0K 0.19% 0.10% 0.00%
CR/LDUAL+CDM/HBET:4-7/RES 5,607 $11,477.4M 377.8K 0.17% 0.77% 1.11%
S S/LFM+CDM/H:1/IND 5,433 $2,309.3M 0.0K 0.17% 0.15% 0.00%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/RES 5,345 $1,251.7M 30.1K 0.17% 0.08% 0.09%
RC CR/LDUAL+CDL/H:3/COM 5,201 $5,161.2M 0.0K 0.16% 0.34% 0.00%
CR/LWAL+CDL/H:3/COM 5,201 $5,161.2M 0.0K 0.16% 0.34% 0.00%
CR/LDUAL+CDL/HBET:4-7/COM 4,993 $15,729.9M 0.0K 0.16% 1.05% 0.00%
CR/LWAL+CDL/HBET:4-7/COM 4,993 $15,729.9M 0.0K 0.16% 1.05% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM 4,993 $10,889.9M 0.0K 0.16% 0.73% 0.00%
RC CR/LDUAL+CDL/H:2/COM 4,680 $2,475.5M 0.0K 0.15% 0.17% 0.00%
CR/LWAL+CDL/H:2/COM 4,680 $2,475.5M 0.0K 0.15% 0.17% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL/H:2/IND 4,281 $3,257.0M 0.0K 0.13% 0.22% 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:2/IND 4,281 $3,257.0M 0.0K 0.13% 0.22% 0.00%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/IND 4,115 $1,457.9M 0.0K 0.13% 0.10% 0.00%
RC CR+PC/LWAL+CDM/H:1/IND 3,620 $1,710.6M 0.0K 0.11% 0.11% 0.00%
CR/LFINF+CDM/H:1/IND 3,620 $1,710.6M 0.0K 0.11% 0.11% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDM/H:2/COM 3,522 $1,717.4M 0.0K 0.11% 0.11% 0.00%
MCF/LWAL+CDM/H:1/COM 3,522 $758.2M 0.0K 0.11% 0.05% 0.00%
S S/LFM+CDL/H:1/COM 3,491 $899.5M 0.0K 0.11% 0.06% 0.00%
MR MR+CB/LWAL+CDL/H:1/IND 3,212 $1,240.5M 0.0K 0.10% 0.08% 0.00%
RC CR/LFINF+CDM/H:1/COM 2,959 $697.5M 0.0K 0.09% 0.05% 0.00%
S S/LFM+CDL/H:3/COM 2,912 $3,182.2M 0.0K 0.09% 0.21% 0.00%
S/LFM+CDL/HBET:4-7/COM 2,799 $9,690.1M 0.0K 0.09% 0.65% 0.00%
S/LFM+CDL/H:2/COM 2,619 $1,506.1M 0.0K 0.08% 0.10% 0.00%
MR MR+CB/LWAL+CDM/HBET:3-6/COM 2,505 $5,439.4M 0.0K 0.08% 0.36% 0.00%
RC CR/LFINF+CDM/H:3/COM 2,458 $2,466.7M 0.0K 0.08% 0.16% 0.00%
CR/LDUAL+CDM/HBET:8-/RES 2,403 $6,558.5M 161.9K 0.07% 0.44% 0.48%
CR/LFINF+CDM/HBET:4-7/COM 2,363 $7,509.9M 0.0K 0.07% 0.50% 0.00%
CR/LFINF+CDM/H:2/COM 2,220 $1,167.8M 0.0K 0.07% 0.08% 0.00%
CR/LWAL+CDL/H:2/IND 2,141 $1,628.5M 0.0K 0.07% 0.11% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:2/IND 2,141 $1,332.4M 0.0K 0.07% 0.09% 0.00%
S S/LFM+CDM/H:2/IND 1,812 $1,240.2M 0.0K 0.06% 0.08% 0.00%
RC CR/LWAL+CDM/H:1/IND 1,812 $855.3M 0.0K 0.06% 0.06% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDM/H:1/IND 1,812 $699.8M 0.0K 0.06% 0.05% 0.00%
RC CR/LDUAL+CDM/H:1/COM 1,753 $409.0M 0.0K 0.05% 0.03% 0.00%
CR/LWAL+CDM/H:1/COM 1,753 $409.0M 0.0K 0.05% 0.03% 0.00%
CR/LDUAL+CDM/H:3/COM 1,462 $1,445.5M 0.0K 0.05% 0.10% 0.00%
CR/LWAL+CDM/H:3/COM 1,462 $1,445.5M 0.0K 0.05% 0.10% 0.00%
CR/LDUAL+CDM/HBET:4-7/COM 1,401 $4,404.2M 0.0K 0.04% 0.29% 0.00%
CR/LWAL+CDM/HBET:4-7/COM 1,401 $4,404.2M 0.0K 0.04% 0.29% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDM/HBET:3-6/COM 1,401 $3,049.0M 0.0K 0.04% 0.20% 0.00%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/IND 1,374 $782.9M 0.0K 0.04% 0.05% 0.00%
RC CR/LDUAL+CDM/H:2/COM 1,312 $693.8M 0.0K 0.04% 0.05% 0.00%
CR/LWAL+CDM/H:2/COM 1,312 $693.8M 0.0K 0.04% 0.05% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDM/H:2/IND 1,205 $918.6M 0.0K 0.04% 0.06% 0.00%
CR/LFINF+CDM/H:2/IND 1,205 $918.6M 0.0K 0.04% 0.06% 0.00%
MR MR+CB/LWAL+CDL/H:2/IND 1,070 $666.2M 0.0K 0.03% 0.04% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/HBET:8-/COM 1,040 $10,284.2M 0.0K 0.03% 0.69% 0.00%
S S/LFM+CDM/H:1/COM 980 $251.2M 0.0K 0.03% 0.02% 0.00%
MR MR+CB/LWAL+CDM/H:1/IND 905 $349.9M 0.0K 0.03% 0.02% 0.00%
S S/LFM+CDM/H:3/COM 815 $886.4M 0.0K 0.03% 0.06% 0.00%
S/LFM+CDM/HBET:4-7/COM 780 $2,697.7M 0.0K 0.02% 0.18% 0.00%
S/LFM+CDM/H:2/COM 732 $420.0M 0.0K 0.02% 0.03% 0.00%
RC CR/LDUAL+CDL/HBET:8-/COM 619 $6,053.1M 0.0K 0.02% 0.40% 0.00%
CR/LWAL+CDL/HBET:8-/COM 619 $6,053.1M 0.0K 0.02% 0.40% 0.00%
CR/LWAL+CDM/H:2/IND 605 $459.3M 0.0K 0.02% 0.03% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDM/H:2/IND 605 $375.8M 0.0K 0.02% 0.03% 0.00%
S S/LFM+CDL/HBET:8-/COM 345 $3,657.4M 0.0K 0.01% 0.24% 0.00%
MR MR+CB/LWAL+CDM/H:2/IND 302 $187.9M 0.0K 0.01% 0.01% 0.00%
RC CR/LFINF+CDM/HBET:8-/COM 287 $2,811.2M 0.0K 0.01% 0.19% 0.00%
CR/LDUAL+CDM/HBET:8-/COM 170 $1,625.8M 0.0K 0.01% 0.11% 0.00%
CR/LWAL+CDM/HBET:8-/COM 170 $1,625.8M 0.0K 0.01% 0.11% 0.00%
S S/LFM+CDM/HBET:8-/COM 89 $937.2M 0.0K 0.00% 0.06% 0.00%