Armenia summary#

At national level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
OCCUPANCY            
Com 52.1K $15.4B 0.0M 7.97% 26.68% 0.00%
Ind 7.0K $2.3B 0.0M 1.07% 4.01% 0.00%
Res 593.9K $40.1B 3.0M 90.96% 69.31% 100.00%

At subnational level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
NAME_1            
Yerevan 203.1K $22.7B 1,081.8K 31.10% 39.19% 36.52%
Armavir 65.9K $4.8B 263.6K 10.09% 8.33% 8.90%
Ararat 64.8K $4.7B 256.4K 9.92% 8.05% 8.66%
Kotayk 57.5K $4.8B 251.4K 8.81% 8.33% 8.49%
Gegharkunik 57.4K $4.2B 228.0K 8.79% 7.18% 7.70%
Shirak 52.5K $4.5B 233.1K 8.04% 7.78% 7.87%
Lori 48.4K $4.2B 215.3K 7.41% 7.19% 7.27%
Aragatsotn 32.4K $2.2B 124.9K 4.96% 3.86% 4.22%
Syunik 29.8K $2.7B 137.3K 4.56% 4.65% 4.63%
Tavush 29.3K $2.3B 121.8K 4.48% 3.92% 4.11%
Vayots Dzor 12.0K $0.9B 48.7K 1.84% 1.53% 1.64%

By macrotaxonomy#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO            
MUR 554,035 $29,046.1M 2,106.7K 84.85% 50.20% 71.12%
MIX 38,478 $2,092.4M 128.9K 5.89% 3.62% 4.35%
RC 24,282 $22,491.1M 619.2K 3.72% 38.87% 20.90%
W 13,503 $1,064.6M 48.1K 2.07% 1.84% 1.62%
OT 10,418 $276.1M 37.5K 1.60% 0.48% 1.27%
MCF 9,774 $2,113.3M 21.9K 1.50% 3.65% 0.74%
S 2,093 $687.5M 0.0K 0.32% 1.19% 0.00%
MR 350 $92.9M 0.0K 0.05% 0.16% 0.00%

By full taxonomy#

    BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO TAXONOMY            
MUR MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/RES 135,003 $5,651.1M 486,002 20.68% 9.77% 16.41%
MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/RES 135,003 $4,347.0M 486,002 20.68% 7.51% 16.41%
MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/RES 80,283 $4,200.8M 289,018 12.30% 7.26% 9.76%
MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/RES 80,283 $3,231.4M 289,018 12.30% 5.58% 9.76%
MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:3/RES 26,762 $1,938.7M 144,487 4.10% 3.35% 4.88%
MIX MIX(MUR+W)/LWAL+CDL/H:2/RES 26,160 $1,277.6M 94,175 4.01% 2.21% 3.18%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/RES 17,175 $898.7M 61,833 2.63% 1.55% 2.09%
MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/RES 17,175 $898.7M 61,833 2.63% 1.55% 2.09%
MUR/LWAL+CDN/H:1/COM 13,276 $1,011.1M 0 2.03% 1.75% 0.00%
MUR+CB/LWAL+CDN/H:3/RES 11,449 $829.6M 61,831 1.75% 1.43% 2.09%
MUR+CL/LWAL+CDN/H:3/RES 11,449 $829.6M 61,831 1.75% 1.43% 2.09%
OT MATO/RES 10,003 $268.4M 36,008 1.53% 0.46% 1.22%
MUR MUR/LWAL+CDN/H:2/COM 8,852 $1,391.4M 0 1.36% 2.40% 0.00%
MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/RES 5,726 $230.4M 20,611 0.88% 0.40% 0.70%
MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/RES 5,726 $230.4M 20,611 0.88% 0.40% 0.70%
W W/LWAL+CDL/H:2/RES 4,485 $303.3M 16,145 0.69% 0.52% 0.55%
MIX MIX(MUR+W)/LWAL+CDL/H:1/RES 3,270 $122.8M 11,773 0.50% 0.21% 0.40%
W W/LWAL+CDL/H:3/RES 2,990 $279.9M 16,144 0.46% 0.48% 0.54%
MUR MUR/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM 2,657 $1,728.8M 0 0.41% 2.99% 0.00%
MIX MIX(MUR+W)/LWAL+CDM/H:2/RES 2,497 $121.8M 8,979 0.38% 0.21% 0.30%
W W/LWAL+CDL/H:1/RES 2,239 $116.6M 8,072 0.34% 0.20% 0.27%
MIX MIX(MUR+W)/LWAL+CDL/H:3/RES 2,180 $147.4M 11,772 0.33% 0.25% 0.40%
RC CR+PC/LPB+CDL/H:5/RES 2,017 $4,112.5M 217,973 0.31% 7.11% 7.36%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:2/COM 1,974 $414.6M 0 0.30% 0.72% 0.00%
RC CR+PC/LWAL+CDL/H:1/COM 1,974 $216.3M 0 0.30% 0.37% 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:1/COM 1,974 $216.3M 0 0.30% 0.37% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:1/COM 1,974 $200.8M 0 0.30% 0.35% 0.00%
MIX MIX(MUR+W)/LWAL+CDL/H:1/COM 1,974 $140.6M 0 0.30% 0.24% 0.00%
RC CR+PC/LWAL+CDL/H:3/COM 1,653 $669.1M 0 0.25% 1.16% 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:3/COM 1,653 $669.1M 0 0.25% 1.16% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:2/RES 1,604 $134.1M 5,766 0.25% 0.23% 0.19%
RC CR+PC/LWAL+CDL/HBET:4-7/COM 1,590 $2,023.7M 0 0.24% 3.50% 0.00%
CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/COM 1,590 $2,023.7M 0 0.24% 3.50% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL/H:2/COM 1,494 $334.7M 0 0.23% 0.58% 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:2/COM 1,494 $334.7M 0 0.23% 0.58% 0.00%
MIX MIX(MUR+W)/LWAL+CDL/H:2/COM 1,494 $217.6M 0 0.23% 0.38% 0.00%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:4-6/RES 1,433 $777.7M 61,833 0.22% 1.34% 2.09%
MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:4-6/RES 1,433 $777.7M 61,833 0.22% 1.34% 2.09%
S S/LFM+CDL/H:1/IND 1,406 $400.8M 0 0.22% 0.69% 0.00%
RC CR+PC/LPB+CDL/HBET:9-/RES 1,122 $4,386.7M 217,973 0.17% 7.58% 7.36%
W W/LWAL+CDL/H:1/COM 1,106 $92.0M 0 0.17% 0.16% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:3/RES 1,070 $123.8M 5,768 0.16% 0.21% 0.19%
RC CR+PC/LWAL+CDL/H:1/IND 942 $294.0M 0 0.14% 0.51% 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:1/IND 942 $294.0M 0 0.14% 0.51% 0.00%
W W/LWAL+CDM/H:2/RES 859 $58.2M 3,101 0.13% 0.10% 0.10%
MCF MCF/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM 792 $681.8M 0 0.12% 1.18% 0.00%
W W/LWAL+CDM/H:3/RES 571 $53.6M 3,081 0.09% 0.09% 0.10%
W/LWAL+CDL/H:2/COM 560 $94.4M 0 0.09% 0.16% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:1/RES 535 $34.4M 1,921 0.08% 0.06% 0.06%
S S/LFM+CDL/H:2/IND 466 $215.3M 0 0.07% 0.37% 0.00%
RC CR/LWAL+CDL/H:1/IND 466 $147.0M 0 0.07% 0.25% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:1/IND 466 $122.5M 0 0.07% 0.21% 0.00%
W W/LWAL+CDM/H:1/RES 431 $22.4M 1,551 0.07% 0.04% 0.05%
OT ME+MEO/LWAL+CDN/H:1/RES 415 $7.7M 1,495 0.06% 0.01% 0.05%
RC CR+PC/LPB+CDL/H:4/RES 316 $445.5M 27,246 0.05% 0.77% 0.92%
CR+PC/LWAL+CDL/H:2/IND 313 $157.9M 0 0.05% 0.27% 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:2/IND 313 $157.9M 0 0.05% 0.27% 0.00%
MIX MIX(MUR+W)/LWAL+CDM/H:1/RES 312 $11.7M 1,124 0.05% 0.02% 0.04%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/IND 264 $47.4M 0 0.04% 0.08% 0.00%
RC CR/LWAL+CDL/H:1/COM 237 $25.6M 0 0.04% 0.04% 0.00%
MR MR+CB/LWAL+CDL/H:1/IND 235 $55.1M 0 0.04% 0.10% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDM/H:2/RES 225 $19.0M 816 0.03% 0.03% 0.03%
MCF/LWAL+CDM/H:2/COM 221 $45.8M 0 0.03% 0.08% 0.00%
RC CR+PC/LWAL+CDM/H:1/COM 221 $23.8M 0 0.03% 0.04% 0.00%
CR/LFINF+CDM/H:1/COM 221 $23.8M 0 0.03% 0.04% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDM/H:1/COM 221 $22.1M 0 0.03% 0.04% 0.00%
MIX MIX(MUR+W)/LWAL+CDM/H:1/COM 221 $15.5M 0 0.03% 0.03% 0.00%
RC CR+PC/LPB+CDL/H:6/RES 209 $514.1M 27,246 0.03% 0.89% 0.92%
MIX MIX(MUR+W)/LWAL+CDM/H:3/RES 207 $13.6M 1,062 0.03% 0.02% 0.04%
RC CR/LWAL+CDL/H:3/COM 194 $78.0M 0 0.03% 0.13% 0.00%
CR+PC/LPB+CDM/H:5/RES 193 $394.2M 20,893 0.03% 0.68% 0.71%
CR+PC/LWAL+CDL/HBET:8-/COM 184 $700.4M 0 0.03% 1.21% 0.00%
CR/LFINF+CDL/HBET:8-/COM 184 $700.4M 0 0.03% 1.21% 0.00%
CR/LWAL+CDL/HBET:4-7/COM 184 $235.5M 0 0.03% 0.41% 0.00%
CR+PC/LPB+CDL/H:7/RES 181 $548.3M 27,246 0.03% 0.95% 0.92%
CR+PC/LWAL+CDM/H:3/COM 181 $73.0M 0 0.03% 0.13% 0.00%
CR/LFINF+CDM/H:3/COM 181 $73.0M 0 0.03% 0.13% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDM/HBET:4-7/COM 175 $220.8M 0 0.03% 0.38% 0.00%
CR/LFINF+CDM/HBET:4-7/COM 175 $220.8M 0 0.03% 0.38% 0.00%
CR/LWAL+CDL/H:2/COM 175 $39.0M 0 0.03% 0.07% 0.00%
S S/LFM+CDM/H:1/IND 165 $46.8M 0 0.03% 0.08% 0.00%
RC CR+PC/LWAL+CDM/H:2/COM 163 $36.6M 0 0.02% 0.06% 0.00%
CR/LFINF+CDM/H:2/COM 163 $36.6M 0 0.02% 0.06% 0.00%
MIX MIX(MUR+W)/LWAL+CDM/H:2/COM 163 $23.8M 0 0.02% 0.04% 0.00%
RC CR+PC/LPB+CDL/H:8/RES 157 $548.3M 27,246 0.02% 0.95% 0.92%
MCF MCF/LWAL+CDM/H:3/RES 153 $17.3M 799 0.02% 0.03% 0.03%
RC CR/LWAL+CDL/H:2/IND 152 $78.7M 0 0.02% 0.14% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:2/IND 152 $65.6M 0 0.02% 0.11% 0.00%
MCF/LWAL+CDL/HBET:4-6/RES 135 $116.1M 5,766 0.02% 0.20% 0.19%
W W/LWAL+CDM/H:1/COM 122 $10.1M 0 0.02% 0.02% 0.00%
RC CR+PC/LWAL+CDM/H:1/IND 112 $34.3M 0 0.02% 0.06% 0.00%
CR/LFINF+CDM/H:1/IND 112 $34.3M 0 0.02% 0.06% 0.00%
CR+PC/LPB+CDM/HBET:9-/RES 108 $420.4M 20,893 0.02% 0.73% 0.71%
MCF MCF/LWAL+CDM/HBET:3-6/COM 86 $73.9M 0 0.01% 0.13% 0.00%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/IND 86 $25.4M 0 0.01% 0.04% 0.00%
MR MR+CB/LWAL+CDL/H:2/IND 80 $29.5M 0 0.01% 0.05% 0.00%
W W/LWAL+CDL/H:3/COM 75 $23.1M 0 0.01% 0.04% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDM/H:1/RES 75 $4.9M 271 0.01% 0.01% 0.01%
W W/LWAL+CDM/H:2/COM 62 $10.2M 0 0.01% 0.02% 0.00%
S S/LFM+CDM/H:2/IND 56 $24.6M 0 0.01% 0.04% 0.00%
RC CR/LWAL+CDM/H:1/IND 56 $16.8M 0 0.01% 0.03% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDM/H:1/IND 56 $14.0M 0 0.01% 0.02% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/H:5/RES 36 $72.5M 3,841 0.01% 0.13% 0.13%
CR+PC/LWAL+CDM/H:2/IND 36 $17.5M 0 0.01% 0.03% 0.00%
CR/LFINF+CDM/H:2/IND 36 $17.5M 0 0.01% 0.03% 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:6/RES 28 $71.4M 3,786 0.00% 0.12% 0.13%
CR+PC/LPB+CDM/H:4/RES 28 $41.7M 2,551 0.00% 0.07% 0.09%
CR/LFINF+CDL/H:7/RES 26 $76.2M 3,786 0.00% 0.13% 0.13%
MR MR+CB/LWAL+CDM/H:1/IND 25 $5.7M 0 0.00% 0.01% 0.00%
RC CR/LWAL+CDM/H:1/COM 25 $2.6M 0 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:8/RES 24 $76.2M 3,786 0.00% 0.13% 0.13%
CR/LFINF+CDL/H:4/RES 24 $30.9M 1,893 0.00% 0.05% 0.06%
CR/LWAL+CDL/HBET:8-/COM 23 $78.6M 0 0.00% 0.14% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDM/HBET:8-/COM 23 $73.6M 0 0.00% 0.13% 0.00%
CR/LFINF+CDM/HBET:8-/COM 23 $73.6M 0 0.00% 0.13% 0.00%
CR/LWAL+CDM/HBET:4-7/COM 23 $24.8M 0 0.00% 0.04% 0.00%
CR/LWAL+CDM/H:3/COM 23 $8.1M 0 0.00% 0.01% 0.00%
CR+PC/LPB+CDM/H:6/RES 20 $48.1M 2,551 0.00% 0.08% 0.09%
CR/LWAL+CDM/H:2/COM 20 $3.9M 0 0.00% 0.01% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDM/HBET:4-6/RES 19 $16.0M 797 0.00% 0.03% 0.03%
RC CR+PC/LPB+CDM/H:7/RES 17 $49.9M 2,480 0.00% 0.09% 0.08%
CR+PC/LPB+CDM/H:8/RES 16 $49.9M 2,480 0.00% 0.09% 0.08%
CR/LWAL+CDM/H:2/IND 16 $8.1M 0 0.00% 0.01% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDM/H:2/IND 16 $6.7M 0 0.00% 0.01% 0.00%
RC CR/LFINF+CDM/H:5/RES 10 $17.2M 912 0.00% 0.03% 0.03%
MR MR+CB/LWAL+CDM/H:2/IND 10 $2.7M 0 0.00% 0.00% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/HBET:9-/RES 9 $30.5M 1,517 0.00% 0.05% 0.05%
CR/LFINF+CDM/H:6/RES 8 $16.2M 858 0.00% 0.03% 0.03%
CR/LFINF+CDM/H:7/RES 6 $15.8M 784 0.00% 0.03% 0.03%
CR/LFINF+CDM/H:8/RES 4 $12.6M 626 0.00% 0.02% 0.02%
CR/LFINF+CDM/H:4/RES 4 $5.1M 313 0.00% 0.01% 0.01%
W W/LWAL+CDM/H:3/COM 3 $1.0M 0 0.00% 0.00% 0.00%
RC CR/LFINF+CDM/HBET:9-/RES 2 $6.3M 313 0.00% 0.01% 0.01%
CR/LWAL+CDM/HBET:8-/COM 1 $2.3M 0 0.00% 0.00% 0.00%