Kuwait summary#

At national level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
OCCUPANCY            
Com 56.1K $40.2B 0.0M 8.88% 21.43% 0.00%
Ind 6.7K $5.3B 0.0M 1.07% 2.81% 0.00%
Res 569.1K $142.1B 4.3M 90.05% 75.77% 100.00%

At subnational level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
NAME_1            
Hawalli 136.5K $48.5B 948.4K 21.59% 25.88% 21.94%
Farwaniya 127.3K $40.1B 1,154.0K 20.14% 21.40% 26.70%
Ahmadi 118.3K $33.9B 829.2K 18.72% 18.06% 19.18%
Jahra 89.9K $20.2B 565.1K 14.22% 10.75% 13.07%
Al Asimah 83.6K $23.1B 460.6K 13.23% 12.34% 10.66%
Mubarak Al-Kabeer 76.4K $21.7B 364.9K 12.10% 11.58% 8.44%

By macrotaxonomy#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO            
RC 413.1K $132.9B 3,111.0K 65.37% 70.89% 71.98%
MUR 94.2K $18.9B 481.6K 14.90% 10.08% 11.14%
MCF 87.8K $23.0B 631.0K 13.89% 12.27% 14.60%
MR 17.6K $7.5B 0.0K 2.78% 3.99% 0.00%
OT 15.3K $0.6B 98.6K 2.43% 0.34% 2.28%
S 4.0K $4.6B 0.0K 0.63% 2.44% 0.00%

By full taxonomy#

    BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO TAXONOMY            
RC CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/RES 155,174 $36,323.6M 1,016.3K 24.55% 19.37% 23.51%
CR/LFINF+CDL/H:3/RES 77,802 $18,022.5M 508.1K 12.31% 9.61% 11.76%
CR/LFINF+CDL/HBET:8-/RES 77,469 $18,440.4M 508.1K 12.26% 9.83% 11.76%
CR/LFINF+CDL/H:1/RES 39,379 $8,941.6M 254.1K 6.23% 4.77% 5.88%
CR/LFINF+CDL/H:2/RES 39,022 $8,941.6M 254.1K 6.17% 4.77% 5.88%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:2/RES 32,477 $7,677.1M 252.4K 5.14% 4.09% 5.84%
MCF/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES 31,941 $7,901.0M 252.4K 5.05% 4.21% 5.84%
MUR MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/RES 30,633 $5,359.6M 191.5K 4.85% 2.86% 4.43%
MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/RES 30,633 $5,359.6M 191.5K 4.85% 2.86% 4.43%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:1/RES 16,774 $3,838.6M 126.2K 2.65% 2.05% 2.92%
MUR MUR/LWAL+CDN/H:1/RES 10,733 $385.8M 69.0K 1.70% 0.21% 1.60%
MR MR+CB/LWAL+CDL/H:1/COM 9,237 $1,598.1M 0.0K 1.46% 0.85% 0.00%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/COM 9,237 $1,598.1M 0.0K 1.46% 0.85% 0.00%
OT MATO/RES 9,199 $330.7M 59.2K 1.46% 0.18% 1.37%
MR MR+CB/LWAL+CDL/H:2/COM 6,160 $2,420.9M 0.0K 0.97% 1.29% 0.00%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/COM 6,160 $2,420.9M 0.0K 0.97% 1.29% 0.00%
OT ME+MEO/LWAL+CDN/H:1/RES 6,134 $312.3M 39.4K 0.97% 0.17% 0.91%
MUR MUR/LWAL+CDN/H:2/RES 4,601 $330.7M 29.6K 0.73% 0.18% 0.68%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:2/COM 2,473 $971.1M 0.0K 0.39% 0.52% 0.00%
MCF/LWAL+CDL/H:1/COM 2,473 $427.5M 0.0K 0.39% 0.23% 0.00%
RC CR/LDUAL+CDL/H:1/RES 2,316 $1,584.6M 57.0K 0.37% 0.84% 1.32%
CR/LFINF+CDL/H:1/COM 1,866 $350.1M 0.0K 0.30% 0.19% 0.00%
MR MR+CB/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM 1,848 $3,229.6M 0.0K 0.29% 1.72% 0.00%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM 1,848 $3,229.6M 0.0K 0.29% 1.72% 0.00%
RC CR/LDUAL+CDL/HBET:4-7/RES 1,683 $8,149.3M 228.1K 0.27% 4.35% 5.28%
CR/LDUAL+CDL/H:3/RES 1,544 $3,621.9M 114.1K 0.24% 1.93% 2.64%
S S/LFM+CDL/H:1/IND 1,514 $916.3M 0.0K 0.24% 0.49% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/COM 1,494 $3,773.2M 0.0K 0.24% 2.01% 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:3/COM 1,244 $975.4M 0.0K 0.20% 0.52% 0.00%
CR/LDUAL+CDL/H:1/COM 1,236 $231.6M 0.0K 0.20% 0.12% 0.00%
CR/LWAL+CDL/H:1/COM 1,236 $231.6M 0.0K 0.20% 0.12% 0.00%
CR/LDUAL+CDL/H:2/RES 1,158 $1,584.6M 57.0K 0.18% 0.84% 1.32%
CR+PC/LWAL+CDL/H:1/IND 1,009 $678.8M 0.0K 0.16% 0.36% 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:1/IND 1,009 $678.8M 0.0K 0.16% 0.36% 0.00%
CR/LDUAL+CDL/HBET:4-7/COM 990 $2,495.8M 0.0K 0.16% 1.33% 0.00%
CR/LWAL+CDL/HBET:4-7/COM 990 $2,495.8M 0.0K 0.16% 1.33% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM 990 $1,727.9M 0.0K 0.16% 0.92% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/H:2/COM 931 $397.3M 0.0K 0.15% 0.21% 0.00%
CR/LDUAL+CDL/H:3/COM 825 $644.6M 0.0K 0.13% 0.34% 0.00%
CR/LWAL+CDL/H:3/COM 825 $644.6M 0.0K 0.13% 0.34% 0.00%
S S/LFM+CDL/H:1/COM 620 $127.3M 0.0K 0.10% 0.07% 0.00%
RC CR/LDUAL+CDL/H:2/COM 615 $262.7M 0.0K 0.10% 0.14% 0.00%
CR/LWAL+CDL/H:2/COM 615 $262.7M 0.0K 0.10% 0.14% 0.00%
S S/LFM+CDL/H:2/IND 504 $610.9M 0.0K 0.08% 0.33% 0.00%
RC CR/LWAL+CDL/H:1/IND 504 $339.4M 0.0K 0.08% 0.18% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:1/IND 504 $277.7M 0.0K 0.08% 0.15% 0.00%
S S/LFM+CDL/HBET:4-7/COM 500 $1,372.1M 0.0K 0.08% 0.73% 0.00%
RC CR/LDUAL+CDL/HBET:8-/RES 464 $4,980.1M 114.1K 0.07% 2.66% 2.64%
S S/LFM+CDL/H:3/COM 416 $354.2M 0.0K 0.07% 0.19% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/HBET:8-/COM 372 $2,915.1M 0.0K 0.06% 1.55% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL/H:2/IND 336 $452.5M 0.0K 0.05% 0.24% 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:2/IND 336 $452.5M 0.0K 0.05% 0.24% 0.00%
S S/LFM+CDL/H:2/COM 311 $144.1M 0.0K 0.05% 0.08% 0.00%
MR MR+CB/LWAL+CDL/H:1/IND 254 $138.8M 0.0K 0.04% 0.07% 0.00%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/IND 254 $127.3M 0.0K 0.04% 0.07% 0.00%
RC CR/LDUAL+CDL/HBET:8-/COM 245 $1,916.7M 0.0K 0.04% 1.02% 0.00%
CR/LWAL+CDL/HBET:8-/COM 245 $1,916.7M 0.0K 0.04% 1.02% 0.00%
CR/LWAL+CDL/H:2/IND 168 $226.3M 0.0K 0.03% 0.12% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:2/IND 168 $185.1M 0.0K 0.03% 0.10% 0.00%
S S/LFM+CDL/HBET:8-/COM 122 $1,045.5M 0.0K 0.02% 0.56% 0.00%
MR MR+CB/LWAL+CDL/H:2/IND 86 $92.6M 0.0K 0.01% 0.05% 0.00%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/IND 86 $84.8M 0.0K 0.01% 0.05% 0.00%