China summary#

Country profile#

Economic losses#

Losses at national level#

  Exposed value (USD) Average annual losses (USD) Average annual loss ratios (%)
occupancy      
Com 6,346.6B 1.2B 0.02%
Ind 4,204.2B 0.8B 0.02%
Res 35,683.3B 7.7B 0.02%

Losses at subnational level#

    Exposed value (USD) Average annual losses (USD) Average annual loss ratios (%)
id_1 name_1      
51 Sichuan 1,875.1B 2,419.8M 0.34%
53 Yunnan 999.9B 1,092.3M 0.27%
65 Xinjiang Uygur 595.5B 712.3M 0.33%
13 Hebei 1,573.1B 704.4M 0.12%
32 Jiangsu 5,245.1B 599.7M 0.03%
11 Beijing 1,286.1B 565.5M 0.12%
12 Tianjin 742.4B 420.4M 0.16%
14 Shanxi 848.6B 345.3M 0.11%
61 Shaanxi 1,051.4B 310.4M 0.08%
62 Gansu 560.0B 304.7M 0.15%
37 Shandong 2,666.0B 282.6M 0.03%
21 Liaoning 1,220.8B 281.1M 0.07%
44 Guangdong 6,319.8B 197.8M 0.01%
34 Anhui 1,503.0B 192.7M 0.03%
31 Shanghai 2,477.4B 180.9M 0.02%
64 Ningxia Hui 182.7B 173.2M 0.27%
41 Henan 1,172.1B 169.3M 0.04%
15 Nei Mongol 522.6B 159.9M 0.08%
50 Chongqing 1,666.9B 121.7M 0.02%
33 Zhejiang 5,175.7B 117.2M 0.01%
42 Hubei 2,388.5B 90.3M 0.01%
35 Fujian 1,350.4B 64.7M 0.01%
63 Qinghai 111.2B 41.3M 0.10%
52 Guizhou 476.6B 27.4M 0.02%
22 Jilin 366.9B 24.6M 0.02%
23 Heilongjiang 609.5B 20.2M 0.01%
45 Guangxi 800.3B 16.4M 0.01%
36 Jiangxi 701.7B 13.5M 0.01%
46 Hainan 389.3B 11.2M 0.01%
54 Xizang 22.0B 7.6M 0.09%
43 Hunan 1,333.5B 7.5M 0.00%

Losses by macrotaxonomy#

    Exposed value (USD) Average annual losses (USD) Average annual loss ratios (%)
occupancy macro_taxo      
Com MCF 1,115,367,573,045 283.1M 0.03%
MUR 646,652,709,125 160.1M 0.02%
OT 241,184,059,598 116.6M 0.05%
RC 3,842,184,647,727 517.8M 0.01%
S 4 0.0M 0.00%
W 501,241,636,185 89.2M 0.02%
Ind MCF 845,321,464,439 206.0M 0.02%
MUR 511,582,682,257 117.0M 0.02%
OT 176,750,949,979 84.1M 0.05%
RC 2,276,157,204,265 287.5M 0.01%
W 394,431,422,954 67.9M 0.02%
Res MCF 5,318,393,342,736 893.6M 0.02%
MUR 3,027,792,606,058 916.8M 0.03%
OT 1,017,503,609,622 843.8M 0.08%
RC 23,897,388,071,696 4,538.5M 0.02%
W 2,422,183,410,460 553.5M 0.02%

Contribution of each macrotaxonomy#

  MCF_% MUR_% OT_% RC_% S_% W_%
occupancy            
Com 24.26% 13.72% 10.00% 44.38% 0.00% 7.65%
Ind 27.02% 15.34% 11.03% 37.70% 0.00% 8.91%
Res 11.54% 11.84% 10.89% 58.59% 0.00% 7.15%

Losses by full taxonomy#

    Exposed value (USD) Average annual losses (USD) Average annual loss ratios (%)
occupancy taxonomy      
Com UNK/H:1/COM 82,072,788,356 43.6M 0.05%
UNK/H:2-3/COM 159,111,271,243 73.0M 0.05%
MCF/LWAL+DUL/H:4-6/COM 745,581,600,862 264.9M 0.04%
MUR/H:1/COM 404,855,745,093 116.2M 0.03%
W/H:1/COM 259,445,002,426 61.8M 0.02%
CR/LFINF+DUL/H:7-9/COM 237,468,560,485 51.8M 0.02%
CR/LFINF+DUL/H:4-6/COM 742,568,348,339 145.8M 0.02%
CR/LWAL+DUL/H:4-6/COM 264,433,473,351 49.1M 0.02%
MUR/H:2-3/COM 241,796,964,032 43.9M 0.02%
CR/LFINF+DUL/H:2-3/COM 431,513,793,773 76.9M 0.02%
CR/LFM+DUL/H:2-3/COM 284,276,072,152 44.4M 0.02%
CR/LDUAL+DUL/H:10-15/COM 98,188,901,101 14.0M 0.01%
CR/LDUAL+DUL/H:7-9/COM 78,468,696,173 10.9M 0.01%
CR/LFM+DUL/H:4-6/COM 263,293,690,900 35.0M 0.01%
W/H:2-3/COM 241,796,633,759 27.5M 0.01%
CR/LWAL+DUL/H:10-15/COM 106,987,784,351 11.9M 0.01%
CR/LFM+DUL/H:10-15/COM 36,152,589,979 3.1M 0.01%
CR/LFINF+DUM/H:10-15/COM 98,714,966,256 8.4M 0.01%
CR/LFM+DUL/H:7-9/COM 156,380,618,454 13.0M 0.01%
CR/LWAL+DUL/H:7-9/COM 150,362,636,190 11.7M 0.01%
MCF/LWAL+DUL/H:2-3/COM 143,837,931,256 10.1M 0.01%
CR/LFINF+DUL/H:1/COM 668,706,685,593 34.2M 0.01%
MCF/LWAL+DUL/H:1/COM 225,948,040,927 8.0M 0.00%
CR/LFM+DUL/H:1/COM 224,667,830,630 7.7M 0.00%
S/LFM+CDH/H:1/IND/COM 4 0.0M 0.00%
Ind UNK/H:1/IND 58,750,253,564 30.5M 0.05%
UNK/H:2-3/IND 118,000,696,416 53.6M 0.05%
MCF/LWAL+DUL/H:4-6/IND 561,950,230,367 193.0M 0.03%
MUR/H:1/IND 317,896,695,579 85.2M 0.03%
W/H:1/IND 196,827,055,829 47.3M 0.02%
CR/LFINF+DUL/H:2-3/IND 358,952,956,881 65.3M 0.02%
CR/LFINF+DUL/H:4-6/IND 575,716,478,369 100.8M 0.02%
MUR/H:2-3/IND 193,685,986,678 31.8M 0.02%
CR/LWAL+DUL/H:4-6/IND 203,533,293,971 32.5M 0.02%
CR/LFM+DUL/H:2-3/IND 226,221,294,324 31.5M 0.01%
CR/LFM+DUL/H:4-6/IND 209,229,147,702 27.1M 0.01%
W/H:2-3/IND 197,604,367,125 20.6M 0.01%
MCF/LWAL+DUL/H:2-3/IND 110,730,813,307 7.6M 0.01%
CR/LFINF+DUL/H:1/IND 529,861,484,869 24.8M 0.00%
CR/LFM+DUL/H:1/IND 172,642,548,149 5.5M 0.00%
MCF/LWAL+DUL/H:1/IND 172,640,420,766 5.4M 0.00%
Res UNK/H:2-3/RES 678,335,752,210 608.5M 0.09%
UNK/H:1/RES 339,167,857,412 235.2M 0.07%
MUR/H:1/RES 1,824,760,380,844 555.7M 0.03%
MUR/H:2-3/RES 1,203,032,225,214 361.1M 0.03%
CR/LFINF+DUL/H:4-6/RES 5,536,951,160,045 1,527.8M 0.03%
CR/LFINF+DUL/H:7-9/RES 1,587,543,888,064 400.8M 0.03%
W/H:1/RES 1,219,151,185,246 298.7M 0.02%
MCF/LWAL+DUL/H:4-6/RES 3,493,730,675,410 794.6M 0.02%
W/H:2-3/RES 1,203,032,225,214 254.9M 0.02%
CR/LFINF+DUL/H:2-3/RES 2,723,004,956,758 547.2M 0.02%
CR/LWAL+DUL/H:4-6/RES 1,700,445,659,205 333.8M 0.02%
CR/LFM+DUL/H:4-6/RES 1,700,445,659,205 324.4M 0.02%
CR/LFINF+DUL/H:1/RES 2,750,995,683,224 445.1M 0.02%
CR/LFM+DUL/H:2-3/RES 1,785,147,869,046 288.0M 0.02%
CR/LDUAL+DUL/H:7-9/RES 529,181,274,045 79.5M 0.02%
CR/LDUAL+DUL/H:10-15/RES 702,521,239,848 95.6M 0.01%
CR/LWAL+DUL/H:10-15/RES 827,755,744,461 103.0M 0.01%
CR/LFINF+DUM/H:10-15/RES 702,521,239,848 80.1M 0.01%
CR/LFM+DUL/H:1/RES 916,998,536,912 103.0M 0.01%
CR/LFM+DUL/H:7-9/RES 1,078,977,412,237 106.6M 0.01%
CR/LWAL+DUL/H:7-9/RES 1,078,977,412,237 87.1M 0.01%
MCF/LWAL+DUL/H:2-3/RES 907,664,926,050 68.8M 0.01%
CR/LFM+DUL/H:10-15/RES 275,920,336,561 16.3M 0.01%
MCF/LWAL+DUL/H:1/RES 916,997,741,276 30.1M 0.00%

Human losses#

%(humanLosses)