Japan summary#

At national level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
OCCUPANCY            
Com 752.2K $3,480.1B 0.0M 2.14% 15.45% 0.00%
Ind 407.4K $2,483.2B 0.0M 1.16% 11.02% 0.00%
Res 34,014.0K $16,567.2B 127.1M 96.70% 73.53% 100.00%

At subnational level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
NAME_1            
Tokyo 2,806.5K $2,552.1B 13.5M 7.98% 11.33% 10.63%
Kanagawa 2,121.7K $1,330.6B 9.1M 6.03% 5.91% 7.18%
Saitama 1,972.4K $1,022.7B 7.3M 5.61% 4.54% 5.72%
Osaka 1,965.8K $1,907.4B 8.8M 5.59% 8.47% 6.96%
Aichi 1,918.6K $1,475.8B 7.5M 5.45% 6.55% 5.89%
Chiba 1,652.8K $949.3B 6.2M 4.70% 4.21% 4.90%
Hokkaido 1,619.6K $829.3B 5.4M 4.60% 3.68% 4.23%
Hyogo 1,435.9K $1,097.4B 5.5M 4.08% 4.87% 4.35%
Fukuoka 1,251.9K $839.2B 5.1M 3.56% 3.72% 4.01%
Shizuoka 1,118.6K $678.3B 3.7M 3.18% 3.01% 2.91%
Ibaraki 916.3K $497.7B 2.9M 2.60% 2.21% 2.30%
Hiroshima 805.3K $502.8B 2.8M 2.29% 2.23% 2.24%
Kyoto 758.2K $411.4B 2.6M 2.16% 1.83% 2.05%
Niigata 746.9K $474.8B 2.3M 2.12% 2.11% 1.81%
Nagano 696.5K $413.0B 2.1M 1.98% 1.83% 1.65%
Miyagi 658.0K $369.5B 2.3M 1.87% 1.64% 1.84%
Gumma 655.6K $353.7B 2.0M 1.86% 1.57% 1.55%
Gifu 640.8K $388.7B 2.0M 1.82% 1.73% 1.60%
Tochigi 636.2K $371.4B 2.0M 1.81% 1.65% 1.55%
Okayama 612.0K $346.8B 1.9M 1.74% 1.54% 1.51%
Mie 608.7K $352.5B 1.8M 1.73% 1.56% 1.43%
Fukushima 582.2K $317.0B 1.9M 1.66% 1.41% 1.51%
Kagoshima 575.5K $266.0B 1.6M 1.64% 1.18% 1.30%
Kumamoto 532.9K $272.7B 1.8M 1.52% 1.21% 1.41%
Yamaguchi 479.3K $264.3B 1.4M 1.36% 1.17% 1.11%
Ehime 465.4K $252.5B 1.4M 1.32% 1.12% 1.09%
Aomori 450.2K $242.9B 1.3M 1.28% 1.08% 1.03%
Nagasaki 434.4K $238.2B 1.4M 1.23% 1.06% 1.08%
Shiga 416.3K $282.4B 1.4M 1.18% 1.25% 1.11%
Nara 408.2K $208.5B 1.4M 1.16% 0.93% 1.07%
Iwate 402.9K $229.0B 1.3M 1.15% 1.02% 1.01%
Miyazaki 378.8K $185.2B 1.1M 1.08% 0.82% 0.87%
Ishikawa 373.7K $231.3B 1.2M 1.06% 1.03% 0.91%
Oita 361.9K $208.2B 1.2M 1.03% 0.92% 0.92%
Akita 356.4K $197.8B 1.0M 1.01% 0.88% 0.81%
Yamagata 352.6K $210.9B 1.1M 1.00% 0.94% 0.88%
Toyama 345.6K $270.5B 1.1M 0.98% 1.20% 0.84%
Wakayama 337.9K $166.7B 1.0M 0.96% 0.74% 0.76%
Kagawa 317.7K $201.0B 1.0M 0.90% 0.89% 0.77%
Okinawa 315.4K $184.8B 1.4M 0.90% 0.82% 1.13%
Yamanashi 281.2K $148.0B 0.8M 0.80% 0.66% 0.66%
Kochi 258.0K $111.5B 0.7M 0.73% 0.49% 0.57%
Saga 251.1K $147.1B 0.8M 0.71% 0.65% 0.66%
Tokushima 249.4K $132.0B 0.8M 0.71% 0.59% 0.59%
Fukui 242.2K $162.7B 0.8M 0.69% 0.72% 0.62%
Shimane 224.6K $132.9B 0.7M 0.64% 0.59% 0.55%
Tottori 181.6K $102.1B 0.6M 0.52% 0.45% 0.45%

By macrotaxonomy#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO            
W 28,198.7K $9,672.4B 75,799.4K 80.17% 42.93% 59.64%
S 4,354.7K $7,915.9B 30,260.9K 12.38% 35.13% 23.81%
RC 2,492.6K $4,883.6B 20,594.8K 7.09% 21.68% 16.20%
M 115.2K $47.3B 408.7K 0.33% 0.21% 0.32%
OT 12.4K $11.3B 31.1K 0.04% 0.05% 0.02%

By full taxonomy#

    BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO TAXONOMY            
W W+WHE/LPB+DUH/H:2/FII/RES 9,651,146 $3,151,750.2M 26,229,908 27.44% 13.99% 20.64%
W+WHE/LPB+DUM/H:2/RES 4,803,962 $1,686,384.4M 12,996,995 13.66% 7.48% 10.23%
W+WHE/LPB+DUH/H:2/RES 4,694,989 $1,627,898.6M 12,699,868 13.35% 7.23% 9.99%
W+WHE/LPB+DUM/H:2/FII/RES 4,102,466 $1,346,920.6M 11,100,112 11.66% 5.98% 8.73%
W+WHE/LPB+DUM/H:1/RES 1,956,911 $649,049.3M 5,207,610 5.56% 2.88% 4.10%
S S+SR/LFBR+DUH/H:2/RES 1,344,170 $441,192.4M 5,267,762 3.82% 1.96% 4.14%
W W+WHE/LPB+DUH/H:1/RES 954,476 $308,529.2M 2,527,761 2.71% 1.37% 1.99%
W+WHE/LPB+DUH/H:1/FII/RES 654,674 $200,332.8M 1,716,241 1.86% 0.89% 1.35%
RC CR/DUH/H:2/RES 650,786 $296,703.9M 2,553,807 1.85% 1.32% 2.01%
W W+WHE/LPB+DUM/H:1/FII/RES 525,503 $165,716.0M 1,387,684 1.49% 0.74% 1.09%
RC CR/DUH/H:3/RES 444,192 $368,595.1M 2,720,784 1.26% 1.64% 2.14%
W W+WHE/LPB+DUH/H:3/FII/RES 439,320 $137,300.6M 1,176,835 1.25% 0.61% 0.93%
S SRC/DUH/H:2/RES 422,587 $210,034.3M 1,589,124 1.20% 0.93% 1.25%
S+SR/LFBR+DUM/H:2/RES 398,812 $137,342.8M 1,531,335 1.13% 0.61% 1.20%
RC CR/DUM/H:2/RES 397,348 $175,600.9M 1,509,759 1.13% 0.78% 1.19%
S S+SR/LFBR+DUH/H:3/RES 313,105 $148,034.9M 1,479,675 0.89% 0.66% 1.16%
SRC/DUH/H:3/RES 295,760 $286,194.2M 1,804,989 0.84% 1.27% 1.42%
S+SR/LFBR+DUH/H:1/COM 158,119 $414,342.9M 0 0.45% 1.84% 0.00%
S+SR/LFBR+DUH/H:2/COM 157,523 $420,895.0M 0 0.45% 1.87% 0.00%
RC CR/DUM/H:3/RES 150,956 $117,334.3M 857,118 0.43% 0.52% 0.67%
W W+WHE/LPB+DUH/H:3/RES 117,751 $37,433.3M 301,130 0.33% 0.17% 0.24%
W+WHE/LPB+DUM/H:3/FII/RES 111,999 $39,686.5M 324,127 0.32% 0.18% 0.26%
RC CR/DUH/H:4/RES 105,973 $275,493.4M 1,961,497 0.30% 1.22% 1.54%
S S+SR/LFBR+DUM/H:3/RES 102,077 $50,428.0M 467,505 0.29% 0.22% 0.37%
SRC/DUM/H:3/RES 100,281 $93,779.1M 565,650 0.29% 0.42% 0.45%
RC CR/DUM/H:1/RES 93,188 $22,049.1M 257,116 0.26% 0.10% 0.20%
CR/DUH/H:5/RES 82,906 $268,162.9M 1,893,127 0.24% 1.19% 1.49%
S S+SR/LFBR+DUH/H:1/IND 80,616 $277,137.9M 0 0.23% 1.23% 0.00%
RC CR/DUH/H:1/RES 76,642 $18,061.9M 212,069 0.22% 0.08% 0.17%
CR/DUM/H:5/RES 74,622 $245,377.8M 1,730,422 0.21% 1.09% 1.36%
S S+SR/LFBR+DUH/H:2/IND 73,075 $294,897.7M 0 0.21% 1.31% 0.00%
SRC/DUM/H:2/RES 71,106 $27,258.2M 219,230 0.20% 0.12% 0.17%
SRC/DUH/H:4/RES 70,624 $217,791.4M 1,307,099 0.20% 0.97% 1.03%
SRC/DUH/H:5/RES 55,298 $213,460.2M 1,262,003 0.16% 0.95% 0.99%
M M+CB/LWAL+DUH/H:2/RES 50,595 $16,423.9M 175,457 0.14% 0.07% 0.14%
RC CR/DUM/H:4/RES 50,037 $131,110.8M 925,500 0.14% 0.58% 0.73%
S SRC/DUM/H:5/RES 49,697 $194,660.7M 1,151,789 0.14% 0.86% 0.91%
SRC/DUH/HBET:6-7/RES 47,293 $328,524.2M 1,922,267 0.13% 1.46% 1.51%
RC CR/DUH/HBET:6-7/RES 47,293 $276,351.5M 1,922,267 0.13% 1.23% 1.51%
W W+WHE/LPB+DUH/HBET:1-3/COM 46,328 $86,978.5M 0 0.13% 0.39% 0.00%
W+WHE/LPB+DUM/H:3/RES 45,630 $16,449.9M 123,972 0.13% 0.07% 0.10%
S S+SR/LFBR+DUH/H:1/RES 45,325 $10,136.9M 158,066 0.13% 0.04% 0.12%
S+SR/LFBR+DUH/H:3/COM 40,800 $138,226.9M 0 0.12% 0.61% 0.00%
W W+WHE/LPB+DUH/HBET:1-3/IND 34,439 $88,363.3M 0 0.10% 0.39% 0.00%
M M+CB/LWAL+DUM/H:2/RES 34,356 $12,036.4M 127,134 0.10% 0.05% 0.10%
S SRC/DUM/H:4/RES 33,361 $103,843.0M 616,646 0.09% 0.46% 0.49%
S+SR/LFBR+DUM/H:2/COM 32,370 $86,391.8M 0 0.09% 0.38% 0.00%
SRC/DUH/HBET:8-10/RES 32,111 $456,967.3M 2,589,070 0.09% 2.03% 2.04%
RC CR/DUH/H:2/COM 31,608 $140,244.8M 0 0.09% 0.62% 0.00%
W W+WHE/LPB+DUM/HBET:1-3/IND 31,484 $80,484.5M 0 0.09% 0.36% 0.00%
S SRC/DUH/HBET:11-14/RES 31,373 $600,888.6M 3,311,461 0.09% 2.67% 2.61%
S+SR/LFBR+DUM/H:1/COM 29,057 $79,364.2M 0 0.08% 0.35% 0.00%
RC CR/DUH/HBET:4-5/COM 28,450 $250,113.6M 0 0.08% 1.11% 0.00%
S SRC/DUH/H:1/RES 28,403 $7,630.6M 75,020 0.08% 0.03% 0.06%
W W+WHE/LPB+DUM/HBET:1-3/COM 26,938 $48,004.7M 0 0.08% 0.21% 0.00%
RC CR/DUH/H:3/COM 26,368 $170,299.3M 0 0.07% 0.76% 0.00%
S S+SR/LFBR+DUM/H:1/RES 25,474 $4,995.3M 70,575 0.07% 0.02% 0.06%
S+SR/LFBR+DUM/H:1/IND 21,577 $78,070.8M 0 0.06% 0.35% 0.00%
RC CR/DUH/HBET:8-10/RES 21,440 $253,208.2M 1,726,044 0.06% 1.12% 1.36%
CR/DUH/H:2/IND 20,195 $108,813.4M 0 0.06% 0.48% 0.00%
S S+SR/LFBR+DUM/H:2/IND 19,369 $82,890.0M 0 0.06% 0.37% 0.00%
RC CR/DUH/H:3/IND 19,295 $241,455.9M 0 0.05% 1.07% 0.00%
S S+SR/LFBR+DUH/H:4/RES 18,359 $37,796.3M 330,591 0.05% 0.17% 0.26%
SRC/DUH/H:2/COM 18,036 $99,369.7M 0 0.05% 0.44% 0.00%
S+SR/LFBR+DUH/HBET:4-5/COM 16,245 $126,677.6M 0 0.05% 0.56% 0.00%
RC CR/DUH/HBET:3-5/RES 15,182 $19,031.2M 163,561 0.04% 0.08% 0.13%
S SRC/DUH/HBET:6-9/COM 14,436 $314,606.9M 0 0.04% 1.40% 0.00%
RC CR/DUM/H:2/COM 13,346 $55,245.8M 0 0.04% 0.25% 0.00%
CR/DUM/H:2/IND 12,692 $70,989.2M 0 0.04% 0.32% 0.00%
S S+SR/LFBR+DUH/H:3/IND 12,692 $52,117.1M 0 0.04% 0.23% 0.00%
RC CR/DUH/HBET:4-5/IND 12,605 $201,791.4M 0 0.04% 0.90% 0.00%
S S+SR/LFBR+DUH/HBET:4-5/IND 12,134 $64,280.8M 0 0.03% 0.29% 0.00%
RC CR/DUM/H:3/IND 12,124 $157,594.9M 0 0.03% 0.70% 0.00%
M M+CB/LWAL+DUM/H:1/RES 12,055 $3,246.0M 42,512 0.03% 0.01% 0.03%
RC CR/DUM/HBET:4-5/COM 11,889 $93,059.7M 0 0.03% 0.41% 0.00%
S SRC/DUM/HBET:6-7/RES 11,869 $86,539.4M 461,495 0.03% 0.38% 0.36%
RC CR/DUM/HBET:6-7/RES 11,869 $70,760.2M 461,495 0.03% 0.31% 0.36%
CR/DUH/H:1/COM 11,347 $47,008.6M 0 0.03% 0.21% 0.00%
CR/DUM/H:3/COM 11,078 $64,859.2M 0 0.03% 0.29% 0.00%
M M+CB/LWAL+DUH/H:1/RES 10,468 $2,690.8M 39,081 0.03% 0.01% 0.03%
S SRC/DUH/HBET:3-5/RES 9,986 $14,687.6M 107,345 0.03% 0.07% 0.08%
SRC/DUH/HBET:4-5/COM 9,637 $143,078.5M 0 0.03% 0.64% 0.00%
RC CR/DUH/HBET:6-9/COM 9,521 $130,387.2M 0 0.03% 0.58% 0.00%
S SRC/DUH/H:3/COM 9,366 $64,750.6M 0 0.03% 0.29% 0.00%
OT UNK/H:1/RES 8,928 $1,852.2M 31,097 0.03% 0.01% 0.02%
S SRC/DUM/H:1/RES 8,880 $2,375.7M 23,085 0.03% 0.01% 0.02%
S+SR/LFBR+DUH/HBET:3-5/RES 8,663 $7,931.7M 93,591 0.02% 0.04% 0.07%
S+SR/LFBR+DUM/H:4/RES 8,586 $18,154.1M 150,651 0.02% 0.08% 0.12%
SRC/DUM/HBET:11-14/RES 8,218 $170,085.8M 833,485 0.02% 0.75% 0.66%
SRC/DUH/HBET:15-/RES 7,999 $296,231.6M 1,554,786 0.02% 1.31% 1.22%
S+SR/LFBR+DUH/H:5/RES 7,945 $20,986.3M 174,035 0.02% 0.09% 0.14%
RC CR/DUH/HBET:11-14/RES 7,880 $123,525.2M 827,879 0.02% 0.55% 0.65%
CR/DUM/HBET:4-5/IND 7,708 $129,960.4M 0 0.02% 0.58% 0.00%
S SRC/DUH/H:1/COM 7,450 $42,797.4M 0 0.02% 0.19% 0.00%
S+SR/LFBR+DUM/H:3/COM 7,434 $23,509.2M 0 0.02% 0.10% 0.00%
SRC/DUM/HBET:8-10/RES 6,620 $96,358.6M 507,534 0.02% 0.43% 0.40%
RC CR/DUM/HBET:3-5/RES 5,934 $7,261.0M 62,103 0.02% 0.03% 0.05%
S S+SR/LFBR+DUM/H:5/RES 5,354 $14,671.5M 116,686 0.02% 0.07% 0.09%
SRC/DUH/H:3/IND 4,879 $37,484.0M 0 0.01% 0.17% 0.00%
RC CR/DUM/HBET:8-10/RES 4,445 $51,877.8M 338,391 0.01% 0.23% 0.27%
S S+SR/LFBR+DUH/HBET:6-9/COM 3,999 $45,999.2M 0 0.01% 0.20% 0.00%
RC CR/DUM/HBET:6-9/COM 3,853 $43,189.8M 0 0.01% 0.19% 0.00%
S SRC/DUM/HBET:3-5/RES 3,833 $5,700.3M 39,547 0.01% 0.03% 0.03%
SRC/DUH/HBET:10-15/COM 3,803 $144,736.3M 0 0.01% 0.64% 0.00%
SRC/DUM/H:2/COM 3,742 $18,666.6M 0 0.01% 0.08% 0.00%
RC CR/DUM/H:1/COM 3,521 $14,945.4M 0 0.01% 0.07% 0.00%
S SRC/DUH/HBET:4-5/IND 3,439 $56,873.7M 0 0.01% 0.25% 0.00%
SRC/DUH/H:1/IND 3,439 $32,396.4M 0 0.01% 0.14% 0.00%
SRC/DUM/HBET:6-9/COM 3,421 $67,160.3M 0 0.01% 0.30% 0.00%
RC CR/DUH/H:1/IND 3,210 $23,308.5M 0 0.01% 0.10% 0.00%
S S+SR/LFBR+DUH/HBET:6-7/RES 2,946 $13,719.9M 116,945 0.01% 0.06% 0.09%
SRC/DUH/H:2/IND 2,938 $30,975.2M 0 0.01% 0.14% 0.00%
RC CR/DUH/HBET:6-9/IND 2,788 $80,563.5M 0 0.01% 0.36% 0.00%
M M+CB/LWAL+DUH/H:3/RES 2,774 $1,095.7M 11,784 0.01% 0.00% 0.01%
RC CR/DUH/HBET:6-/RES 2,742 $8,104.4M 66,026 0.01% 0.04% 0.05%
S SRC/DUH/HBET:6-/RES 2,709 $8,939.8M 65,229 0.01% 0.04% 0.05%
S+SR/LFBR+DUM/H:3/IND 2,488 $12,514.1M 0 0.01% 0.06% 0.00%
S+SR/LFBR+DUM/HBET:4-5/IND 2,364 $15,240.4M 0 0.01% 0.07% 0.00%
S+SR/LFBR+DUM/HBET:4-5/COM 2,297 $15,799.3M 0 0.01% 0.07% 0.00%
RC CR/DUM/HBET:11-14/RES 2,108 $33,066.1M 208,403 0.01% 0.15% 0.16%
OT UNK/DUH/H:1/COM 2,041 $3,552.7M 0 0.01% 0.02% 0.00%
S S+SR/LFBR+DUM/HBET:3-5/RES 1,974 $1,794.7M 20,328 0.01% 0.01% 0.02%
SRC/DUM/H:3/COM 1,780 $10,691.0M 0 0.01% 0.05% 0.00%
SRC/DUM/HBET:4-5/COM 1,772 $22,443.8M 0 0.01% 0.10% 0.00%
RC CR/DUM/H:1/IND 1,746 $13,789.3M 0 0.00% 0.06% 0.00%
S SRC/DUH/HBET:10-15/IND 1,580 $60,168.8M 0 0.00% 0.27% 0.00%
RC CR/DUM/HBET:6-9/IND 1,509 $47,595.9M 0 0.00% 0.21% 0.00%
S S+SR/LFBR+DUH/HBET:6-/RES 1,411 $2,859.6M 34,068 0.00% 0.01% 0.03%
M M+CB/LWAL+DUM/HBET:1-3/IND 1,219 $5,671.3M 0 0.00% 0.03% 0.00%
M+CB/LWAL+DUM/H:3/RES 1,217 $538.3M 5,039 0.00% 0.00% 0.00%
S SRC/DUH/HBET:6-9/IND 1,180 $66,947.2M 0 0.00% 0.30% 0.00%
SRC/DUM/H:3/IND 1,118 $10,510.5M 0 0.00% 0.05% 0.00%
S+SR/LFBR+DUH/HBET:8-10/RES 1,094 $10,449.6M 86,728 0.00% 0.05% 0.07%
RC CR/DUH/HBET:15-/RES 1,092 $26,807.9M 172,751 0.00% 0.12% 0.14%
S SRC/DUM/H:1/COM 972 $4,956.2M 0 0.00% 0.02% 0.00%
M M+CB/LWAL+DUM/HBET:1-3/COM 954 $1,933.1M 0 0.00% 0.01% 0.00%
S S+SR/LFBR+DUM/HBET:6-7/RES 919 $4,642.2M 34,574 0.00% 0.02% 0.03%
OT UNK/DUM/H:1/COM 719 $1,215.3M 0 0.00% 0.01% 0.00%
S SRC/DUM/HBET:4-5/IND 714 $14,527.2M 0 0.00% 0.06% 0.00%
SRC/DUM/H:1/IND 714 $8,275.0M 0 0.00% 0.04% 0.00%
RC CR/DUM/HBET:6-/RES 672 $1,932.3M 15,803 0.00% 0.01% 0.01%
S SRC/DUM/HBET:6-/RES 659 $2,196.5M 15,535 0.00% 0.01% 0.01%
SRC/DUM/HBET:10-15/COM 601 $20,846.6M 0 0.00% 0.09% 0.00%
SRC/DUM/H:2/IND 589 $7,544.1M 0 0.00% 0.03% 0.00%
M M+CB/LWAL+DUH/HBET:1-3/COM 533 $1,077.9M 0 0.00% 0.00% 0.00%
S SRC/DUM/HBET:15-/RES 497 $15,683.6M 80,448 0.00% 0.07% 0.06%
OT UNK/DUH/H:1/IND 434 $2,924.2M 0 0.00% 0.01% 0.00%
W W+WHE/LPB+DUH/HBET:3-5/FII/RES 391 $612.1M 3,993 0.00% 0.00% 0.00%
S S+SR/LFBR+DUM/HBET:6-9/COM 374 $4,007.3M 0 0.00% 0.02% 0.00%
M M+CB/LWAL+DUH/HBET:1-3/IND 364 $1,844.9M 0 0.00% 0.01% 0.00%
S S+SR/LFBR+DUM/HBET:6-/RES 303 $601.8M 6,871 0.00% 0.00% 0.01%
S+SR/LFBR+DUM/HBET:8-10/RES 257 $2,565.0M 18,049 0.00% 0.01% 0.01%
OT UNK/DUM/H:1/IND 247 $1,743.4M 0 0.00% 0.01% 0.00%
S SRC/DUM/HBET:10-15/IND 244 $11,223.4M 0 0.00% 0.05% 0.00%
M M+CB/LWAL+DUM/HBET:3-5/RES 237 $172.1M 1,898 0.00% 0.00% 0.00%
RC CR/DUH/HBET:10-15/COM 209 $5,875.5M 0 0.00% 0.03% 0.00%
CR/DUM/HBET:15-/RES 194 $1,473.0M 8,906 0.00% 0.01% 0.01%
M M+CB/LWAL+DUH/HBET:3-5/RES 178 $133.0M 1,597 0.00% 0.00% 0.00%
S S+SR/LFBR+DUH/HBET:10-15/COM 169 $5,721.4M 0 0.00% 0.03% 0.00%
SRC/DUM/HBET:6-9/IND 162 $11,281.6M 0 0.00% 0.05% 0.00%
W W+WHE/LPB+DUM/HBET:3-5/FII/RES 147 $218.1M 1,437 0.00% 0.00% 0.00%
W+WHE/LPB+DUH/HBET:3-5/RES 103 $180.7M 1,013 0.00% 0.00% 0.00%
W+WHE/LPB+DUM/HBET:3-5/RES 76 $139.1M 762 0.00% 0.00% 0.00%
M M+CB/LWAL+DUM/H:5/RES 73 $185.3M 1,723 0.00% 0.00% 0.00%
M+CB/LWAL+DUH/HBET:6-/RES 47 $75.9M 796 0.00% 0.00% 0.00%
M+CB/LWAL+DUH/H:4/RES 41 $79.6M 734 0.00% 0.00% 0.00%
S S+SR/LFBR+DUH/HBET:6-9/IND 35 $778.5M 0 0.00% 0.00% 0.00%
SRC/DUH/HBET:16-20/IND 26 $212.8M 0 0.00% 0.00% 0.00%
RC CR/DUM/HBET:10-15/COM 23 $606.4M 0 0.00% 0.00% 0.00%
M M+CB/LWAL+DUM/HBET:6-/RES 22 $26.5M 272 0.00% 0.00% 0.00%
S SRC/DUH/HBET:16-20/COM 18 $2,452.3M 0 0.00% 0.01% 0.00%
SRC/DUH/HBET:21-30/COM 16 $3,888.1M 0 0.00% 0.02% 0.00%
M M+CB/LWAL+DUH/H:5/RES 16 $38.0M 381 0.00% 0.00% 0.00%
M+CB/LWAL+DUM/H:4/RES 14 $25.5M 252 0.00% 0.00% 0.00%
S SRC/DUH/HBET:31-/COM 1 $82.7M 0 0.00% 0.00% 0.00%