El Salvador summary#

Country profile#

Economic losses#

Losses at national level#

  Exposed value (USD) Average annual losses (USD) Average annual loss ratios (%)
occupancy      
Com 18.0B 44.4M 0.25%
Ind 13.7B 24.3M 0.18%
Res 100.2B 334.9M 0.33%

Losses at subnational level#

    Exposed value (USD) Average annual losses (USD) Average annual loss ratios (%)
id_1 name_1      
10 San Salvador 37.7B 98.9M 0.69%
5 La Libertad 17.5B 49.9M 0.72%
6 La Paz 17.3B 48.1M 0.85%
12 Santa Ana 10.5B 41.1M 0.92%
13 Sonsonate 7.4B 30.3M 0.94%
9 San Miguel 7.0B 27.1M 0.93%
1 Ahuachapán 5.2B 25.4M 1.10%
14 Usulután 5.3B 21.3M 0.90%
4 Cuscatlán 3.9B 11.8M 0.64%
2 Cabañas 4.8B 11.3M 0.69%
11 San Vicente 4.0B 10.9M 0.71%
7 La Unión 3.6B 10.4M 0.66%
3 Chalatenango 4.7B 10.0M 0.54%
8 Morazán 3.0B 7.2M 0.61%

Losses by macrotaxonomy#

    Exposed value (USD) Average annual losses (USD) Average annual loss ratios (%)
occupancy macro_taxo      
Com MCF 4.3B 9.8M 0.23%
RC 5.6B 13.2M 0.24%
S 6.0B 13.6M 0.23%
W 2.1B 7.7M 0.37%
Ind MCF 0.9B 1.0M 0.12%
RC 2.8B 6.0M 0.22%
S 10.1B 17.2M 0.17%
Res ADO/E 6.3B 58.8M 0.94%
MCF 39.1B 76.4M 0.20%
MR 36.2B 113.1M 0.31%
MUR 12.0B 47.9M 0.40%
OT 1.0B 2.8M 0.28%
RC 1.4B 5.4M 0.37%
W 4.2B 30.5M 0.73%

Contribution of each macrotaxonomy#

  ADO/E_% MCF_% MR_% MUR_% OT_% RC_% S_% W_%
occupancy                
Com 0.00% 22.08% 0.00% 0.00% 0.00% 29.86% 30.72% 17.34%
Ind 0.00% 4.33% 0.00% 0.00% 0.00% 24.85% 70.82% 0.00%
Res 17.57% 22.80% 33.78% 14.31% 0.85% 1.60% 0.00% 9.10%

Losses by full taxonomy#

    Exposed value (USD) Average annual losses (USD) Average annual loss ratios (%)
occupancy taxonomy      
Com W+WLI/LWAL+CDL+DUL/HEX:1/COM 1,257.4M 5,351.8K 0.43%
MCF/LWAL+CDL+DUL/HEX:3/COM 670.7M 2,576.7K 0.38%
W+WLI/LWAL+CDM+DUM/HEX:1/COM 251.5M 897.6K 0.36%
CR/LFM+CDL+DUL/HEX:2/COM 136.4M 470.8K 0.35%
S+SR/LFM+CDL+DUL/HEX:2/COM 302.8M 1,038.6K 0.34%
S+SR/LFINF+CDL+DUL/HEX:2/COM 302.8M 964.5K 0.32%
CR/LFM+CDL+DUL/HEX:1/COM 545.5M 1,607.3K 0.29%
CR/LDUAL+CDL+DUL/HBET:12,24/COM 1,594.8M 4,516.0K 0.28%
S+SR/LFM+CDL+DUL/HEX:1/COM 1,211.3M 3,315.3K 0.27%
S+SL/LFM+CDL+DUL/HEX:1/COM 1,477.3M 4,036.5K 0.27%
CR/LDUAL+CDL+DUL/HEX:7/COM 1,918.7M 5,136.7K 0.27%
W+WLI/LWAL+CDL+DUL/HEX:2/COM 314.4M 835.5K 0.27%
MCF/LWAL+CDL+DUL/HEX:2/COM 1,937.0M 5,086.3K 0.26%
S+SR/LFM+CDM+DUM/HEX:2/COM 59.7M 149.1K 0.25%
W+WLI/LWAL+CDH+DUH/HEX:1/COM 167.7M 398.8K 0.24%
MCF/LWAL+CDM+DUM/HEX:3/COM 131.6M 299.4K 0.23%
S+SR/LFM+CDH+DUH/HEX:2/COM 39.2M 88.7K 0.23%
W+WLI/LWAL+CDM+DUM/HEX:2/COM 62.5M 136.4K 0.22%
S+SL/LFM+CDM+DUM/HEX:1/COM 295.5M 643.5K 0.22%
S+SR/LFM+CDM+DUM/HEX:1/COM 242.3M 523.2K 0.22%
S+SR/LFM+CDH+DUH/HEX:1/COM 161.5M 338.2K 0.21%
S+SL/LFM+CDH+DUH/HEX:1/COM 197.0M 411.1K 0.21%
MCF/LWAL+CDH+DUH/HEX:3/COM 86.8M 171.2K 0.20%
W+WLI/LWAL+CDH+DUH/HEX:2/COM 41.5M 74.1K 0.18%
MCF/LWAL+CDM+DUM/HEX:2/COM 387.4M 633.0K 0.16%
S+SR/LFINF+CDM+DUM/HEX:2/COM 59.7M 93.9K 0.16%
CR/LDUAL+CDM+DUM/HEX:7/COM 382.0M 570.3K 0.15%
S+SR/LFINF+CDL+DUL/HEX:1/COM 1,211.3M 1,692.6K 0.14%
MCF/LWAL+CDH+DUH/HEX:2/COM 258.1M 334.6K 0.13%
CR/LDUAL+CDM+DUM/HBET:12,24/COM 306.4M 390.9K 0.13%
S+SR/LFINF+CDH+DUH/HEX:2/COM 39.2M 48.4K 0.12%
CR/LFM+CDM+DUM/HEX:2/COM 26.9M 31.4K 0.12%
CR/LFM+CDH+DUH/HEX:2/COM 17.8M 17.0K 0.10%
MCF/LWAL+CDL+DUL/HEX:1/COM 645.7M 595.8K 0.09%
CR/LDUAL+CDH+DUH/HBET:12,24/COM 195.2M 178.3K 0.09%
CR/LDUAL+CDH+DUH/HEX:7/COM 253.1M 220.8K 0.09%
S+SR/LFINF+CDM+DUM/HEX:1/COM 242.3M 186.3K 0.08%
S+SR/LFINF+CDH+DUH/HEX:1/COM 161.5M 101.9K 0.06%
CR/LFM+CDM+DUM/HEX:1/COM 109.1M 65.2K 0.06%
CR/LFM+CDH+DUH/HEX:1/COM 72.7M 42.9K 0.06%
MCF/LWAL+CDH+DUH/HEX:1/COM 85.8M 41.1K 0.05%
MCF/LWAL+CDM+DUM/HEX:1/COM 129.1M 61.4K 0.05%
Ind CR/LFM+CDL+DUL/HEX:2/IND 42.0M 135.1K 0.32%
CR+PCPS/LFM+CDL+DUL/HEX:2/IND 530.4M 1,619.5K 0.31%
S+SR/LFINF+CDL+DUL/HEX:2/IND 981.4M 2,833.0K 0.29%
S+SR/LFM+CDL+DUL/HEX:2/IND 1,009.6M 2,909.4K 0.29%
MCF/LWAL+CDL+DUL/HEX:2/IND 212.8M 541.3K 0.25%
CR+PCPS/LFM+CDL+DUL/HEX:1/IND 1,494.7M 3,754.5K 0.25%
CR/LFM+CDL+DUL/HEX:1/IND 88.7M 219.0K 0.25%
S+SR/LFM+CDL+DUL/HEX:1/IND 2,806.7M 5,531.4K 0.20%
S+SL/LFM+CDL+DUL/HEX:1/IND 70.6M 139.0K 0.20%
S+SR/LFM+CDM+DUM/HEX:2/IND 180.8M 324.8K 0.18%
S+SR/LFM+CDH+DUH/HEX:2/IND 119.9M 191.8K 0.16%
S+SL/LFM+CDM+DUM/HEX:1/IND 14.1M 20.1K 0.14%
S+SR/LFM+CDM+DUM/HEX:1/IND 560.3M 777.5K 0.14%
S+SL/LFM+CDH+DUH/HEX:1/IND 9.4M 13.0K 0.14%
S+SR/LFM+CDH+DUH/HEX:1/IND 373.2M 494.8K 0.13%
MCF/LWAL+CDM+DUM/HEX:2/IND 40.7M 53.1K 0.13%
S+SR/LFINF+CDL+DUL/HEX:1/IND 2,750.3M 3,259.2K 0.12%
S+SR/LFINF+CDM+DUM/HEX:2/IND 175.1M 202.6K 0.12%
MCF/LWAL+CDH+DUH/HEX:2/IND 26.7M 26.7K 0.10%
CR+PCPS/LFM+CDH+DUH/HEX:2/IND 42.3M 41.8K 0.10%
CR/LFM+CDM+DUM/HEX:2/IND 7.2M 7.0K 0.10%
CR+PCPS/LFM+CDM+DUM/HEX:2/IND 86.1M 77.9K 0.09%
MCF/LWAL+CDL+DUL/HEX:1/IND 428.6M 385.6K 0.09%
CR/LFM+CDH+DUH/HEX:2/IND 4.0M 2.8K 0.07%
S+SR/LFINF+CDH+DUH/HEX:2/IND 116.3M 81.4K 0.07%
S+SR/LFINF+CDM+DUM/HEX:1/IND 549.0M 278.5K 0.05%
CR/LFM+CDM+DUM/HEX:1/IND 16.5M 5.8K 0.04%
CR+PCPS/LFM+CDM+DUM/HEX:1/IND 294.5M 103.4K 0.04%
S+SR/LFINF+CDH+DUH/HEX:1/IND 365.7M 126.2K 0.03%
CR/LFM+CDH+DUH/HEX:1/IND 10.5M 3.4K 0.03%
CR+PCPS/LFM+CDH+DUH/HEX:1/IND 183.1M 59.8K 0.03%
MCF/LWAL+CDH+DUH/HEX:1/IND 56.1M 17.1K 0.03%
MCF/LWAL+CDM+DUM/HEX:1/IND 85.0M 25.8K 0.03%
Res MUR+ADO/LWAL+DNO/HEX:2/RES 824.5M 12,642.9K 1.53%
MUR+ADO/LWAL+DNO/HEX:1/RES 5,466.3M 46,187.0K 0.84%
W+WS/LPB+CDL+DUL/HEX:1/RES 2,365.7M 18,376.4K 0.78%
W+WWD/LWAL+CDL+DUL/HEX:1/RES 1,578.6M 10,704.3K 0.68%
CR/LFINF+CDL+DUL/HEX:2/RES 123.6M 787.3K 0.64%
MR/LWAL+CDL+DUL/HEX:3/RES 2,206.2M 13,100.2K 0.59%
W+WLI/LWAL+CDL+DUL/HEX:1/RES 239.6M 1,395.7K 0.58%
MUR/LWAL+DNO/HEX:2/RES 5,979.8M 30,373.2K 0.51%
MR/LWAL+CDM+DUM/HEX:3/RES 1,732.6M 8,432.9K 0.49%
MCF/LWAL+CDL+DUL/HEX:3/RES 2,206.2M 9,151.9K 0.41%
CR/LFINF+CDL+DUL/HEX:5/RES 83.8M 343.6K 0.41%
CR/LFINF+CDL+DUL/HEX:3/RES 82.2M 335.8K 0.41%
CR/LFINF+CDM+DUM/HEX:3/RES 253.4M 952.7K 0.38%
MR/LWAL+CDL+DUL/HEX:2/RES 12,433.3M 45,528.2K 0.37%
CR/LFINF+CDL+DUL/HEX:4/RES 84.0M 297.5K 0.35%
CR/LFINF+CDM+DUM/HEX:5/RES 295.9M 1,034.7K 0.35%
CR/LFM+CDL+DUL/HEX:2/RES 150.8M 517.5K 0.34%
MR/LWAL+CDM+DUM/HEX:2/RES 11,200.7M 36,098.3K 0.32%
CR/LFM+CDL+DUL/HEX:1/RES 71.0M 216.2K 0.30%
CR/LFINF+CDM+DUM/HEX:4/RES 296.4M 883.1K 0.30%
MUR/LWAL+DNO/HEX:1/RES 5,976.3M 17,542.0K 0.29%
UNK/UNK+DNO/HEX:1/RES 1,020.6M 2,831.3K 0.28%
MCF/LWAL+CDL+DUL/HEX:2/RES 16,041.0M 42,559.4K 0.27%
MCF/LWAL+CDM+DUM/HEX:3/RES 1,635.0M 3,818.7K 0.23%
MCF/LWAL+CDM+DUM/HEX:2/RES 9,090.1M 14,082.4K 0.15%
MR/LWAL+CDL+DUL/HEX:1/RES 3,934.9M 5,175.2K 0.13%
MR/LWAL+CDM+DUM/HEX:1/RES 4,671.5M 4,784.8K 0.10%
MCF/LWAL+CDL+DUL/HEX:1/RES 7,544.2M 5,857.1K 0.08%
MCF/LWAL+CDM+DUM/HEX:1/RES 2,566.5M 898.6K 0.04%

Human losses#

%(humanLosses)