Guatemala summary#

At national level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
OCCUPANCY            
Com 102.8K $24.7B 0.0M 3.39% 10.72% 0.00%
Ind 33.1K $18.6B 0.0M 1.09% 8.06% 0.00%
Res 2,900.6K $187.4B 16.6M 95.52% 81.22% 100.00%

At subnational level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
NAME_1            
Guatemala 701.3K $88.7B 3,751.4K 23.10% 38.44% 22.63%
Huehuetenango 235.3K $10.1B 1,248.6K 7.75% 4.37% 7.53%
San Marcos 210.2K $11.4B 1,172.3K 6.92% 4.95% 7.07%
Alta Verapaz 187.2K $8.2B 1,182.4K 6.16% 3.56% 7.13%
Quezaltenango 171.3K $14.6B 947.1K 5.64% 6.31% 5.71%
Quiché 164.0K $5.8B 929.8K 5.40% 2.50% 5.61%
Escuintla 150.5K $13.9B 794.7K 4.95% 6.00% 4.79%
Jutiapa 114.5K $6.3B 574.1K 3.77% 2.72% 3.46%
Chimaltenango 108.1K $8.7B 658.0K 3.56% 3.78% 3.97%
Petén 98.8K $5.2B 540.8K 3.25% 2.26% 3.26%
Suchitepéquez 96.8K $7.0B 534.5K 3.19% 3.03% 3.22%
Izabal 91.4K $6.3B 463.8K 3.01% 2.71% 2.80%
Totonicapán 89.7K $4.0B 500.5K 2.95% 1.73% 3.02%
Santa Rosa 88.8K $6.0B 444.5K 2.92% 2.62% 2.68%
Chiquimula 84.5K $4.3B 446.1K 2.78% 1.86% 2.69%
Sololá 75.4K $4.8B 453.5K 2.48% 2.09% 2.74%
Retalhuleu 70.7K $5.0B 391.3K 2.33% 2.18% 2.36%
Jalapa 65.8K $2.9B 358.5K 2.17% 1.28% 2.16%
Baja Verapaz 64.4K $2.7B 318.5K 2.12% 1.18% 1.92%
Sacatepéquez 64.0K $7.5B 365.7K 2.11% 3.27% 2.21%
Zacapa 60.1K $4.2B 295.2K 1.98% 1.82% 1.78%
El Progreso 43.6K $3.1B 205.8K 1.44% 1.34% 1.24%

By macrotaxonomy#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO            
ADO/E 748.6K $16.4B 4,020.9K 24.65% 7.12% 24.26%
W 745.1K $19.7B 4,142.2K 24.54% 8.55% 24.99%
MCF 674.9K $138.3B 3,405.5K 22.23% 59.93% 20.54%
MUR 564.9K $14.3B 2,967.5K 18.60% 6.21% 17.90%
MR 199.9K $30.2B 1,227.0K 6.58% 13.11% 7.40%
OT 63.0K $1.3B 327.8K 2.07% 0.55% 1.98%
RC 31.7K $6.8B 486.2K 1.04% 2.94% 2.93%
S 8.5K $3.7B 0.0K 0.28% 1.59% 0.00%

By full taxonomy#

    BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO TAXONOMY            
ADO/E MUR+ADO/LWAL+DNO/HEX:1/RES 626,129 $12,700,071.4K 3,364.2K 20.62% 5.51% 20.29%
W W+WS/LPB+CDL+DUL/HEX:1/RES 312,258 $6,333,679.1K 1,780.9K 10.28% 2.75% 10.74%
MUR MUR/LWAL+DNO/HEX:2/RES 282,455 $8,593,749.9K 1,483.7K 9.30% 3.73% 8.95%
MUR/LWAL+DNO/HEX:1/RES 282,455 $5,729,166.5K 1,483.7K 9.30% 2.48% 8.95%
MCF MCF/LWAL+CDL+DUL/HEX:1/RES 213,780 $27,751,696.1K 1,117.3K 7.04% 12.03% 6.74%
MCF/LWAL+CDL+DUL/HEX:2/RES 197,627 $46,178,604.2K 1,238.2K 6.51% 20.02% 7.47%
W W+WLI/LWAL+CDL+DUL/HEX:1/RES 126,186 $2,559,491.3K 714.7K 4.16% 1.11% 4.31%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+DNO/HEX:2/RES 122,438 $3,725,215.5K 656.7K 4.03% 1.61% 3.96%
W W+WBB/LPB+CDL+DUL/HEX:1/RES 103,950 $2,108,467.8K 606.5K 3.42% 0.91% 3.66%
W+WWD/LWAL+CDL+DUL/HEX:1/RES 96,673 $1,960,869.0K 529.0K 3.18% 0.85% 3.19%
W+WLI/LWAL+CDL+DUL/HEX:2/RES 90,937 $2,766,784.6K 511.1K 2.99% 1.20% 3.08%
MR MR/LWAL+CDL+DUL/HEX:1/RES 70,108 $2,844,052.3K 372.7K 2.31% 1.23% 2.25%
MCF MCF/LWAL+CDM+DUM/HEX:1/RES 64,630 $8,389,844.8K 335.8K 2.13% 3.64% 2.03%
OT UNK/UNK+DNO/HEX:1/RES 63,005 $1,277,956.6K 327.8K 2.07% 0.55% 1.98%
MR MR/LWAL+CDL+DUL/HEX:2/RES 58,501 $13,669,723.7K 372.7K 1.93% 5.93% 2.25%
MCF MCF/LWAL+CDM+DUM/HEX:2/RES 51,914 $12,130,614.5K 323.1K 1.71% 5.26% 1.95%
MR MR/LWAL+CDM+DUM/HEX:1/RES 32,474 $4,215,640.7K 170.9K 1.07% 1.83% 1.03%
MCF MCF/LWAL+CDL+DUL/HEX:3/RES 27,709 $7,230,070.0K 287.9K 0.91% 3.13% 1.74%
MCF/LWAL+CDL+DUL/HEX:2/COM 24,887 $6,931,928.3K 0.0K 0.82% 3.00% 0.00%
MR MR/LWAL+CDM+DUM/HEX:2/RES 22,680 $5,299,538.1K 142.2K 0.75% 2.30% 0.86%
MCF MCF/LWAL+CDL+DUL/HEX:1/COM 16,591 $2,094,004.8K 0.0K 0.55% 0.91% 0.00%
MCF/LWAL+CDM+DUM/HEX:2/COM 12,425 $3,456,558.4K 0.0K 0.41% 1.50% 0.00%
MCF/LWAL+CDL+DUL/HEX:1/IND 11,194 $3,725,592.7K 0.0K 0.37% 1.61% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL+DUL/HEX:3/RES 10,744 $438,014.4K 110.6K 0.35% 0.19% 0.67%
MCF MCF/LWAL+CDM+DUM/HEX:3/RES 9,950 $2,596,325.0K 103.3K 0.33% 1.13% 0.62%
MCF/LWAL+CDM+DUM/HEX:1/COM 8,271 $1,043,424.3K 0.0K 0.27% 0.45% 0.00%
MR MR/LWAL+CDL+DUL/HEX:3/RES 8,058 $2,102,547.3K 84.3K 0.27% 0.91% 0.51%
MR/LWAL+CDM+DUM/HEX:3/RES 8,058 $2,102,547.3K 84.3K 0.27% 0.91% 0.51%
MCF MCF/LWAL+CDL+DUL/HEX:2/IND 7,457 $5,200,924.8K 0.0K 0.25% 2.25% 0.00%
MCF/LWAL+CDM+DUM/HEX:1/IND 5,594 $1,858,192.5K 0.0K 0.18% 0.81% 0.00%
MCF/LWAL+CDL+DUL/HEX:3/COM 5,508 $2,465,466.0K 0.0K 0.18% 1.07% 0.00%
W W+WLI/LWAL+CDL+DUL/HEX:2/COM 4,892 $1,726,469.0K 0.0K 0.16% 0.75% 0.00%
RC CR/LFM+CDL+DUL/HEX:1/RES 4,375 $88,744.3K 23.9K 0.14% 0.04% 0.14%
W W+WLI/LWAL+CDL+DUL/HEX:1/COM 4,185 $671,259.9K 0.0K 0.14% 0.29% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDH+DUH/HEX:2/COM 4,119 $1,145,879.1K 0.0K 0.14% 0.50% 0.00%
MCF/LWAL+CDM+DUM/HEX:2/IND 3,731 $2,598,160.1K 0.0K 0.12% 1.13% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL+DUL/HEX:2/RES 3,682 $134,416.2K 23.9K 0.12% 0.06% 0.14%
CR/LFM+CDL+DUL/HEX:2/RES 3,682 $134,416.2K 23.9K 0.12% 0.06% 0.14%
S S+SL/LFM+CDL+DUL/HEX:1/COM 3,381 $501,913.9K 0.0K 0.11% 0.22% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDM+DUM/HEX:3/COM 2,753 $1,227,599.3K 0.0K 0.09% 0.53% 0.00%
MCF/LWAL+CDH+DUH/HEX:1/COM 2,753 $345,703.2K 0.0K 0.09% 0.15% 0.00%
W W+WLI/LWAL+CDM+DUM/HEX:2/COM 2,441 $861,587.0K 0.0K 0.08% 0.37% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL+DUL/HEX:4/RES 2,144 $434,959.0K 105.8K 0.07% 0.19% 0.64%
W W+WLI/LWAL+CDM+DUM/HEX:1/COM 2,097 $334,770.8K 0.0K 0.07% 0.15% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDH+DUH/HEX:1/IND 1,859 $617,986.7K 0.0K 0.06% 0.27% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL+DUL/HEX:5/RES 1,702 $431,429.7K 105.2K 0.06% 0.19% 0.63%
S S+SL/LFM+CDM+DUM/HEX:1/COM 1,682 $249,354.5K 0.0K 0.06% 0.11% 0.00%
RC CR/LFINF+CDM+DUM/HEX:3/RES 1,444 $376,673.8K 15.2K 0.05% 0.16% 0.09%
MCF MCF/LWAL+CDH+DUH/HEX:2/IND 1,243 $864,168.1K 0.0K 0.04% 0.37% 0.00%
S S+SL/LFM+CDL+DUL/HEX:1/IND 981 $350,524.2K 0.0K 0.03% 0.15% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDH+DUH/HEX:3/COM 900 $398,282.3K 0.0K 0.03% 0.17% 0.00%
W W+WLI/LWAL+CDH+DUH/HEX:2/COM 808 $283,388.3K 0.0K 0.03% 0.12% 0.00%
RC CR/LFM+CDL+DUL/HEX:1/COM 803 $113,946.6K 0.0K 0.03% 0.05% 0.00%
CR+PCPS/LFM+CDL+DUL/HEX:1/COM 710 $102,617.1K 0.0K 0.02% 0.04% 0.00%
W W+WLI/LWAL+CDH+DUH/HEX:1/COM 691 $109,905.1K 0.0K 0.02% 0.05% 0.00%
S S+SL/LFM+CDH+DUH/HEX:1/COM 562 $83,047.1K 0.0K 0.02% 0.04% 0.00%
S+SL/LFM+CDM+DUM/HEX:1/IND 480 $161,489.2K 0.0K 0.02% 0.07% 0.00%
RC CR/LFM+CDM+DUM/HEX:1/COM 393 $55,463.8K 0.0K 0.01% 0.02% 0.00%
CR+PCPS/LFM+CDM+DUM/HEX:1/COM 349 $49,526.6K 0.0K 0.01% 0.02% 0.00%
CR/LFINF+CDM+DUM/HEX:4/RES 299 $387,885.1K 14.5K 0.01% 0.17% 0.09%
S S+SR/LFM+CDL+DUL/HEX:2/COM 297 $103,677.6K 0.0K 0.01% 0.04% 0.00%
RC CR/LFINF+CDM+DUM/HEX:5/RES 226 $366,076.3K 13.9K 0.01% 0.16% 0.08%
S S+SR/LFM+CDL+DUL/HEX:1/COM 198 $30,977.0K 0.0K 0.01% 0.01% 0.00%
RC CR/LFINF+CDM+DUM/HEX:6/RES 190 $369,191.8K 13.7K 0.01% 0.16% 0.08%
S S+SL/LFM+CDH+DUH/HEX:1/IND 156 $48,685.4K 0.0K 0.01% 0.02% 0.00%
S+SR/LFM+CDM+DUM/HEX:2/COM 149 $51,206.8K 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
RC CR+PCPS/LFM+CDL+DUL/HEX:2/COM 148 $46,260.2K 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
CR/LFM+CDH+DUH/HEX:1/COM 128 $18,200.8K 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
CR+PCPS/LFM+CDH+DUH/HEX:1/COM 115 $16,324.3K 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
S S+SR/LFINF+CDL+DUL/HEX:1/IND 108 $602,299.6K 0.0K 0.00% 0.26% 0.00%
RC CR/LDUAL+CDH+DUH/HEX:7/RES 102 $873,909.7K 15.8K 0.00% 0.38% 0.10%
S S+SR/LFM+CDM+DUM/HEX:1/COM 97 $15,264.4K 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
RC CR/LFM+CDL+DUL/HEX:2/COM 95 $29,631.2K 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
CR/LDUAL+CDH+DUH/HEX:12/RES 84 $1,079,535.5K 19.8K 0.00% 0.47% 0.12%
CR+PCPS/LFM+CDM+DUM/HEX:2/COM 74 $22,788.1K 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
S S+SR/LFM+CDL+DUL/HEX:3/COM 65 $36,136.1K 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
S+SR/LFM+CDL+DUL/HEX:1/IND 64 $521,584.4K 0.0K 0.00% 0.23% 0.00%
S+SR/LFM+CDH+DUH/HEX:2/COM 50 $16,822.0K 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
RC CR/LFM+CDM+DUM/HEX:2/COM 49 $14,564.6K 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
S S+SR/LFINF+CDM+DUM/HEX:1/IND 42 $205,497.5K 0.0K 0.00% 0.09% 0.00%
RC CR/LFM+CDL+DUL/HEX:1/IND 38 $161,692.2K 0.0K 0.00% 0.07% 0.00%
S S+SR/LFM+CDM+DUM/HEX:3/COM 35 $16,961.0K 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
S+SR/LFM+CDH+DUH/HEX:1/COM 35 $4,776.4K 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
RC CR+PCPS/LFM+CDL+DUL/HEX:1/IND 31 $514,626.2K 0.0K 0.00% 0.22% 0.00%
S S+SR/LFINF+CDL+DUL/HEX:2/COM 30 $20,120.1K 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
RC CR+PCPS/LFM+CDH+DUH/HEX:2/COM 25 $6,068.9K 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
S S+SR/LFM+CDM+DUM/HEX:1/IND 19 $170,483.7K 0.0K 0.00% 0.07% 0.00%
S+SR/LFINF+CDL+DUL/HEX:1/COM 15 $4,757.8K 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
S+SR/LFINF+CDL+DUL/HEX:2/IND 14 $125,683.1K 0.0K 0.00% 0.05% 0.00%
RC CR/LFM+CDM+DUM/HEX:1/IND 12 $62,838.4K 0.0K 0.00% 0.03% 0.00%
CR/LFM+CDH+DUH/HEX:2/COM 11 $2,871.3K 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
S S+SR/LFINF+CDM+DUM/HEX:2/COM 10 $7,306.0K 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
RC CR+PCPS/LFM+CDM+DUM/HEX:1/IND 9 $166,930.6K 0.0K 0.00% 0.07% 0.00%
S S+SR/LFM+CDL+DUL/HEX:2/IND 9 $108,902.9K 0.0K 0.00% 0.05% 0.00%
S+SR/LFINF+CDH+DUH/HEX:1/IND 8 $50,065.1K 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
S+SR/LFINF+CDM+DUM/HEX:2/IND 7 $53,499.4K 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
RC CR/LFM+CDL+DUL/HEX:2/IND 6 $44,629.1K 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
S S+SR/LFM+CDH+DUH/HEX:3/COM 6 $2,973.8K 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
S+SR/LFM+CDM+DUM/HEX:2/IND 5 $46,140.9K 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
S+SR/LFM+CDH+DUH/HEX:1/IND 5 $44,231.2K 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
S+SR/LFINF+CDM+DUM/HEX:1/COM 5 $1,857.8K 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
RC CR+PCPS/LFM+CDL+DUL/HEX:2/IND 4 $103,604.4K 0.0K 0.00% 0.04% 0.00%
CR/LFM+CDM+DUM/HEX:2/IND 4 $22,314.6K 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
CR/LFM+CDH+DUH/HEX:1/IND 4 $20,496.3K 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
S S+SR/LFINF+CDL+DUL/HEX:3/COM 4 $4,398.0K 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
S+SR/LFINF+CDH+DUH/HEX:2/IND 3 $17,833.1K 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
S+SR/LFINF+CDH+DUH/HEX:2/COM 3 $2,047.3K 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
RC CR+PCPS/LFM+CDM+DUM/HEX:2/IND 2 $42,660.6K 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
CR+PCPS/LFM+CDH+DUH/HEX:1/IND 2 $42,237.0K 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
S S+SR/LFM+CDH+DUH/HEX:2/IND 2 $14,594.7K 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
RC CR+PCPS/LFM+CDH+DUH/HEX:2/IND 1 $14,220.2K 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
CR/LDUAL+CDL+DUL/HEX:7/COM 1 $2,251.7K 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LFM+CDH+DUH/HEX:2/IND 1 $1,833.9K 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
S S+SR/LFINF+CDM+DUM/HEX:3/COM 1 $1,468.9K 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
S+SR/LFINF+CDH+DUH/HEX:1/COM 1 $413.6K 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%