Sri Lanka summary#

At national level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
OCCUPANCY            
Com 56.2K $6.9B 0.0M 1.13% 7.29% 0.00%
Ind 25.8K $3.9B 0.0M 0.52% 4.09% 0.00%
Res 4,873.2K $84.4B 20.4M 98.35% 88.62% 100.00%

At subnational level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
NAME_1            
Gampaha 571.3K $13,095.4M 2,304.8K 11.53% 13.75% 11.29%
Kurunegala 443.7K $7,442.8M 1,618.5K 8.96% 7.82% 7.93%
Colombo 381.5K $7,454.1M 2,324.4K 7.70% 7.83% 11.39%
Kandy 332.9K $6,834.5M 1,375.4K 6.72% 7.18% 6.74%
Kalutara 290.7K $6,336.3M 1,222.0K 5.87% 6.65% 5.99%
Ratnapura 282.3K $5,010.2M 1,088.0K 5.70% 5.26% 5.33%
Galle 269.0K $4,787.5M 1,063.3K 5.43% 5.03% 5.21%
Anuradhapura 231.0K $3,851.3M 860.6K 4.66% 4.04% 4.22%
Kegalle 217.0K $3,930.2M 840.7K 4.38% 4.13% 4.12%
Badulla 209.0K $3,739.3M 815.4K 4.22% 3.93% 4.00%
Matara 204.2K $3,716.6M 814.1K 4.12% 3.90% 3.99%
Puttalam 200.8K $3,472.4M 762.4K 4.05% 3.65% 3.74%
Nuwara Eliya 172.1K $3,445.3M 711.6K 3.47% 3.62% 3.49%
Ampara 159.1K $3,232.5M 649.4K 3.21% 3.39% 3.18%
Hambantota 155.5K $2,831.7M 599.9K 3.14% 2.97% 2.94%
Jaffna 146.2K $2,716.2M 630.3K 2.95% 2.85% 3.09%
Batticaloa 128.3K $2,682.5M 526.6K 2.59% 2.82% 2.58%
Matale 124.9K $2,577.0M 484.5K 2.52% 2.71% 2.37%
Moneragala 118.2K $2,168.3M 451.1K 2.39% 2.28% 2.21%
Polonnaruwa 111.3K $1,863.5M 406.1K 2.25% 1.96% 1.99%
Trincomalee 92.2K $1,918.9M 379.5K 1.86% 2.01% 1.86%
Vavuniya 40.3K $738.0M 172.1K 0.81% 0.77% 0.84%
Kilinochchi 27.6K $522.0M 113.5K 0.56% 0.55% 0.56%
Mullaitivu 23.1K $434.3M 92.2K 0.47% 0.46% 0.45%
Mannar 22.9K $433.2M 99.6K 0.46% 0.45% 0.49%

By macrotaxonomy#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO            
MUR 4,345.3K $64.4B 17,319.2K 87.69% 67.66% 84.87%
ADO/E 409.5K $6.1B 1,636.1K 8.26% 6.46% 8.02%
OT 77.8K $1.6B 456.8K 1.57% 1.65% 2.24%
RC 66.2K $21.0B 796.1K 1.34% 22.04% 3.90%
W 51.1K $0.9B 197.8K 1.03% 0.94% 0.97%
S 5.3K $1.2B 0.0K 0.11% 1.25% 0.00%

By full taxonomy#

    BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO TAXONOMY            
MUR MUR/LWAL+DNO/H:1/RES 2,876,036 $37,068.9M 11,443.1K 58.04% 38.92% 56.08%
MUR/LWAL+DNO/H:2/RES 916,024 $17,709.8M 3,825.0K 18.49% 18.60% 18.74%
MUR+ST/LWAL+DNO/H:1/RES 361,562 $4,660.1M 1,452.4K 7.30% 4.89% 7.12%
ADO/E EU/LWAL+DNO/H:1/RES 263,490 $3,820.6M 1,066.5K 5.32% 4.01% 5.23%
MUR MUR+ST/LWAL+DNO/H:2/RES 146,605 $2,834.4M 598.7K 2.96% 2.98% 2.93%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+DNO/H:1/RES 116,949 $1,695.8M 456.3K 2.36% 1.78% 2.24%
OT MATO/LN/HBET:1-2/EWME/RES 64,356 $1,399.7M 400.7K 1.30% 1.47% 1.96%
W W/H:1/RES 46,848 $776.3M 197.8K 0.95% 0.82% 0.97%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+DNO/H:2/RES 29,074 $632.4M 113.3K 0.59% 0.66% 0.56%
RC CR/LFINF+DUL/H:3/RES 28,237 $3,189.1M 398.5K 0.57% 3.35% 1.95%
MUR MUR/LWAL+DNO/H:1/COM1 14,932 $348.4M 0.0K 0.30% 0.37% 0.00%
OT UNK/H:1/RES 13,455 $173.4M 56.1K 0.27% 0.18% 0.28%
MUR MUR/LWAL+DNO/H:1/IND2 10,779 $471.2M 0.0K 0.22% 0.49% 0.00%
RC CR/LFINF+DUL/H:4/RES 10,556 $10,431.8M 397.6K 0.21% 10.95% 1.95%
CR/LFINF+DUL/H:1/COM1 7,509 $187.7M 0.0K 0.15% 0.20% 0.00%
MUR MUR/LWAL+DNO/H:1/COM 7,089 $165.4M 0.0K 0.14% 0.17% 0.00%
RC CR/LFM+DUL/HBET:1-2/IND2 4,533 $252.2M 0.0K 0.09% 0.26% 0.00%
CR/LFM+DUL/HBET:1-2/IND1 4,288 $1,964.7M 0.0K 0.09% 2.06% 0.00%
MUR MUR/LWAL+DNO/H:1/COM2 3,994 $130.5M 0.0K 0.08% 0.14% 0.00%
W W/+DNO/HBET:1-2/COM1 3,789 $102.0M 0.0K 0.08% 0.11% 0.00%
RC CR/LFM+DUL/HBET:1-2/COM2 3,285 $115.0M 0.0K 0.07% 0.12% 0.00%
S S/LFM+DUL/HBET:1-2/IND2 2,704 $183.9M 0.0K 0.05% 0.19% 0.00%
MUR MUR/LWAL+DNO/H:1/COM5 2,700 $75.6M 0.0K 0.05% 0.08% 0.00%
RC CR/LFINF+DUL/H:2/COM1 1,839 $183.9M 0.0K 0.04% 0.19% 0.00%
S S/LFM+DUL/HBET:1-2/IND1 1,782 $962.3M 0.0K 0.04% 1.01% 0.00%
MUR MUR/LWAL+DNO/H:1/COM3 1,639 $65.6M 0.0K 0.03% 0.07% 0.00%
MUR/LWAL+DNO/H:1/COM12 1,421 $511.6M 0.0K 0.03% 0.54% 0.00%
RC CR/LFINF+DUL/H:1/COM5 1,091 $32.7M 0.0K 0.02% 0.03% 0.00%
MUR MUR/LWAL+DNO/H:2/COM12 932 $335.5M 0.0K 0.02% 0.35% 0.00%
MUR/LWAL+DNO/H:1/IND4 893 $35.6M 0.0K 0.02% 0.04% 0.00%
RC CR/LFINF+DUL/HBET:3-5/COM12 892 $1,032.2M 0.0K 0.02% 1.08% 0.00%
CR/LFM+DUL/HBET:1-2/COM 890 $44.5M 0.0K 0.02% 0.05% 0.00%
S S/LFM+DUL/HBET:1-2/COM2 746 $40.2M 0.0K 0.02% 0.04% 0.00%
MUR MUR/LWAL+DNO/H:1/IND6 622 $18.1M 0.0K 0.01% 0.02% 0.00%
RC CR/LFINF+DUL/H:1/COM3 557 $23.9M 0.0K 0.01% 0.03% 0.00%
W W/+DNO/HBET:1-2/COM5 490 $15.8M 0.0K 0.01% 0.02% 0.00%
RC CR/LFINF+DUL/H:1/COM12 451 $174.0M 0.0K 0.01% 0.18% 0.00%
CR/LFINF+DUL/H:2/COM12 424 $163.5M 0.0K 0.01% 0.17% 0.00%
CR/LFINF+DUL/HBET:3-5/COM1 315 $132.3M 0.0K 0.01% 0.14% 0.00%
CR/LDUAL+DUL/HBET:13-/COM12 293 $1,506.9M 0.0K 0.01% 1.58% 0.00%
CR/LFINF+DUL/H:2/COM5 187 $22.4M 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
CR/LFM+DUL/HBET:1-2/IND6 173 $6.4M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
CR/LFINF+DUL/HBET:3-5/COM3 172 $117.9M 0.0K 0.00% 0.12% 0.00%
CR/LFINF+DUL/H:2/COM3 140 $24.0M 0.0K 0.00% 0.03% 0.00%
CR/LDUAL+DUL/HBET:6-12/COM12 135 $694.3M 0.0K 0.00% 0.73% 0.00%
CR/LDUAL+DUL/HBET:6-12/COM3 111 $475.7M 0.0K 0.00% 0.50% 0.00%
CR/LFINF+DUL/HBET:3-5/COM5 39 $12.5M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
S S/LFM+DUL/HBET:1-2/IND6 38 $1.7M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
MUR MUR/LWAL+DNO/H:1/COM11 34 $6.3M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
RC CR/LDUAL+DUL/HBET:13-/COM3 31 $199.3M 0.0K 0.00% 0.21% 0.00%
CR/LFM+DUL/HBET:1-2/COM11 22 $4.4M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
S S/LFM+DUL/HBET:1-2/COM11 3 $1.6M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%