Bhutan summary#

At national level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
OCCUPANCY            
Com 5.9K $660.2M 0.0M 3.56% 6.78% 0.00%
Ind 0.7K $98.8M 0.0M 0.42% 1.01% 0.00%
Res 159.9K $8,982.9M 0.8M 96.01% 92.21% 100.00%

At subnational level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
NAME_1            
Thimphu 28.1K $4,814.7M 145.9K 16.84% 49.42% 19.12%
Chhukha 16.3K $1,265.3M 72.5K 9.78% 12.99% 9.49%
Samtse 15.1K $471.7M 65.7K 9.09% 4.84% 8.61%
Trashigang 11.2K $234.0M 47.8K 6.75% 2.40% 6.26%
Sarpang 11.0K $461.3M 48.3K 6.62% 4.74% 6.33%
Paro 11.0K $356.6M 48.6K 6.61% 3.66% 6.37%
Monggar 9.0K $268.9M 39.0K 5.42% 2.76% 5.10%
Wangduephodrang 9.0K $328.9M 44.3K 5.39% 3.38% 5.80%
Samdrupjongkhar 8.4K $369.4M 36.8K 5.05% 3.79% 4.82%
Punakha 6.3K $162.8M 30.1K 3.81% 1.67% 3.95%
Pemagatshel 6.3K $199.8M 24.8K 3.78% 2.05% 3.25%
Dagana 6.0K $145.6M 26.1K 3.58% 1.49% 3.42%
Tsirang 5.3K $122.9M 23.5K 3.19% 1.26% 3.07%
Yangtse 4.2K $68.9M 18.1K 2.51% 0.71% 2.38%
Bumthang 4.0K $113.0M 18.7K 2.43% 1.16% 2.45%
Zhemgang 4.0K $104.2M 18.6K 2.40% 1.07% 2.44%
Trongsa 3.9K $101.7M 21.0K 2.35% 1.04% 2.74%
Lhuentse 3.3K $66.1M 15.1K 1.96% 0.68% 1.98%
Haa 3.1K $71.1M 14.3K 1.88% 0.73% 1.88%
Gasa 1.0K $15.1M 4.1K 0.57% 0.15% 0.54%

By macrotaxonomy#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO            
MUR 106,618 $1,401.5M 459.6K 64.01% 14.39% 60.20%
W 40,755 $456.8M 176.2K 24.47% 4.69% 23.09%
ADO/E 10,618 $124.3M 49.4K 6.37% 1.28% 6.47%
OT 4,288 $35.7M 19.6K 2.57% 0.37% 2.57%
RC 4,100 $7,686.4M 58.5K 2.46% 78.90% 7.66%
S 187 $37.2M 0.0K 0.11% 0.38% 0.00%

By full taxonomy#

    BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO TAXONOMY            
MUR MUR/LWAL+DNO/H:1/RES 25,000 $208,333.3K 112.6K 15.01% 2.14% 14.74%
MUR/LWAL+DNO/H:2/RES 24,819 $310,237.5K 111.6K 14.90% 3.18% 14.62%
MUR+ST+MOM/LWAL+DNO/H:1/RES 21,233 $176,941.7K 92.8K 12.75% 1.82% 12.15%
MUR+ST+MOM/LWAL+DNO/H:2/RES 20,982 $262,275.0K 91.5K 12.60% 2.69% 11.99%
W W+WO/LN/H:1/RES 20,005 $187,546.9K 90.6K 12.01% 1.93% 11.87%
W+WBB/LPB+DNO/H:1/RES 9,601 $90,009.4K 42.9K 5.76% 0.92% 5.61%
W+WWD/LWAL+DNO/H:1/RES 6,747 $63,253.1K 30.4K 4.05% 0.65% 3.98%
OT UNK/H:1/RES 4,288 $35,733.3K 19.6K 2.57% 0.37% 2.57%
ADO/E ER+ETR/LWAL+DNO/H:1/RES 3,516 $32,962.5K 16.4K 2.11% 0.34% 2.15%
ER+ETR/LWAL+DNO/H:2/RES 3,402 $47,840.6K 16.0K 2.04% 0.49% 2.09%
MUR MUR+ST+MOL/LWAL+DNO/H:2/RES 2,854 $35,675.0K 13.1K 1.71% 0.37% 1.72%
MUR+ST+MOC/LWAL+DNO/H:1/RES 2,786 $23,216.7K 12.9K 1.67% 0.24% 1.70%
MUR+ST+MOL/LWAL+DNO/H:1/RES 2,723 $22,691.7K 12.5K 1.63% 0.23% 1.64%
MUR+ST+MOC/LWAL+DNO/H:2/RES 2,708 $33,850.0K 12.5K 1.63% 0.35% 1.64%
RC CR/LFINF+DUL/H:3/RES 2,138 $635,237.6K 29.0K 1.28% 6.52% 3.79%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+DNO/H:2/RES 1,879 $26,423.4K 8.6K 1.13% 0.27% 1.13%
MUR+ADO/LWAL+DNO/H:1/RES 1,821 $17,071.9K 8.4K 1.09% 0.18% 1.10%
MUR MUR/LWAL+DNO/H:1/COM1 1,545 $59,740.0K 0.0K 0.93% 0.61% 0.00%
W W/+DNO/HBET:1-2/COM1 1,371 $61,167.7K 0.0K 0.82% 0.63% 0.00%
W/H:2/RES 1,349 $21,680.4K 6.2K 0.81% 0.22% 0.81%
W/H:1/RES 1,342 $14,378.6K 6.2K 0.81% 0.15% 0.81%
RC CR/LFINF+DUL/H:4/RES 523 $4,245,294.1K 18.6K 0.31% 43.58% 2.44%
MUR MUR/LWAL+DNO/H:1/COM12 512 $184,320.0K 0.0K 0.31% 1.89% 0.00%
MUR/LWAL+DNO/H:1/COM5 492 $24,796.8K 0.0K 0.30% 0.25% 0.00%
MUR/LWAL+DNO/H:1/COM2 371 $20,741.4K 0.0K 0.22% 0.21% 0.00%
MUR/LWAL+DNO/H:1/IND2 240 $9,874.3K 0.0K 0.14% 0.10% 0.00%
MUR/LWAL+DNO/H:1/COM3 223 $10,406.7K 0.0K 0.13% 0.11% 0.00%
RC CR/LFINF+DUL/H:5/RES 211 $2,492,205.9K 10.9K 0.13% 25.58% 1.43%
CR/LFINF+DUL/H:1/COM5 193 $10,422.0K 0.0K 0.12% 0.11% 0.00%
CR/LFINF+DUL/H:1/COM1 185 $7,664.3K 0.0K 0.11% 0.08% 0.00%
CR/LFINF+DUL/H:1/COM12 157 $60,557.1K 0.0K 0.09% 0.62% 0.00%
W W/+DUL/HBET:1-2/COM1 140 $6,246.2K 0.0K 0.08% 0.06% 0.00%
RC CR/LFM+DUL/HBET:1-2/IND2 128 $6,702.5K 0.0K 0.08% 0.07% 0.00%
W W/+DNO/HBET:1-2/COM2 115 $7,418.4K 0.0K 0.07% 0.08% 0.00%
RC CR/LFM+DUL/HBET:1-2/IND1 107 $47,663.6K 0.0K 0.06% 0.49% 0.00%
CR/LFINF+DUL/H:1/COM3 87 $4,350.0K 0.0K 0.05% 0.04% 0.00%
CR/LFINF+DUL/HBET:3-5/COM12 80 $92,571.4K 0.0K 0.05% 0.95% 0.00%
CR/LFINF+DUL/H:2/COM12 75 $28,928.6K 0.0K 0.05% 0.30% 0.00%
S S/LFM+DUL/HBET:1-2/IND2 72 $4,608.0K 0.0K 0.04% 0.05% 0.00%
MUR MUR/LWAL+DNO/H:1/IND6 64 $1,645.7K 0.0K 0.04% 0.02% 0.00%
S S/LFM+DUL/HBET:1-2/COM2 62 $5,713.5K 0.0K 0.04% 0.06% 0.00%
W W/+DNO/HBET:1-2/COM5 60 $3,489.2K 0.0K 0.04% 0.04% 0.00%
RC CR/LFM+DUL/HBET:1-2/COM2 59 $3,534.1K 0.0K 0.04% 0.04% 0.00%
S S/LFM+DUL/HBET:1-2/IND1 51 $26,775.0K 0.0K 0.03% 0.27% 0.00%
RC CR/LFINF+DUL/H:2/COM1 47 $7,788.6K 0.0K 0.03% 0.08% 0.00%
MUR MUR/LWAL+DNO/H:2/COM12 44 $15,840.0K 0.0K 0.03% 0.16% 0.00%
RC CR/LFINF+DUL/H:2/COM5 31 $6,696.0K 0.0K 0.02% 0.07% 0.00%
CR/LFINF+DUL/HBET:3-5/COM1 25 $17,400.0K 0.0K 0.02% 0.18% 0.00%
MUR MUR/LWAL+DNO/H:1/IND4 22 $905.1K 0.0K 0.01% 0.01% 0.00%
W W/+DUL/HBET:1-2/COM2 18 $1,161.1K 0.0K 0.01% 0.01% 0.00%
RC CR/LFM+DUL/HBET:1-2/IND6 16 $523.6K 0.0K 0.01% 0.01% 0.00%
CR/LFINF+DUL/HBET:3-5/COM5 14 $8,064.0K 0.0K 0.01% 0.08% 0.00%
CR/LFINF+DUL/H:2/COM3 14 $2,800.0K 0.0K 0.01% 0.03% 0.00%
CR/LFINF+DUL/HBET:3-5/COM3 10 $8,000.0K 0.0K 0.01% 0.08% 0.00%
W W/+DUL/HBET:1-2/COM5 7 $407.1K 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
S S/LFM+DUL/HBET:1-2/IND6 2 $80.0K 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%