India summary#

At national level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
OCCUPANCY            
Com 23.9M $548.2B 0.0B 10.28% 18.40% 0.00%
Ind 4.9M $212.3B 0.0B 2.12% 7.13% 0.00%
Res 203.6M $2,218.2B 1.4B 87.60% 74.47% 100.00%

At subnational level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
NAME_1            
Uttar Pradesh 30,658.9K $374,448.7M 233,337.6K 13.19% 12.57% 16.99%
Maharashtra 20,632.6K $325,504.4M 125,377.0K 8.88% 10.93% 9.13%
Bihar 19,368.1K $166,346.1M 124,925.4K 8.33% 5.58% 9.10%
West Bengal 18,748.3K $189,971.9M 98,516.3K 8.07% 6.38% 7.17%
Madhya Pradesh 15,234.5K $152,521.6M 85,564.6K 6.55% 5.12% 6.23%
Tamil Nadu 15,183.7K $195,114.8M 76,653.7K 6.53% 6.55% 5.58%
Rajasthan 13,409.5K $156,048.4M 80,161.2K 5.77% 5.24% 5.84%
Karnataka 12,593.9K $193,950.9M 67,165.2K 5.42% 6.51% 4.89%
Gujarat 11,171.7K $237,833.3M 70,645.7K 4.81% 7.98% 5.14%
Andhra Pradesh 10,457.6K $90,658.3M 53,064.1K 4.50% 3.04% 3.86%
Odisha 9,412.4K $71,218.9M 44,105.7K 4.05% 2.39% 3.21%
Kerala 8,711.2K $145,178.6M 35,630.6K 3.75% 4.87% 2.59%
Assam 7,351.4K $70,913.6M 35,406.9K 3.16% 2.38% 2.58%
Telangana 6,827.8K $81,164.7M 37,791.4K 2.94% 2.72% 2.75%
Jharkhand 6,331.3K $56,999.2M 38,994.9K 2.72% 1.91% 2.84%
Chhattisgarh 5,839.4K $46,805.0M 29,836.9K 2.51% 1.57% 2.17%
Punjab 4,339.3K $97,962.5M 30,482.8K 1.87% 3.29% 2.22%
Haryana 4,300.0K $83,861.0M 29,835.5K 1.85% 2.82% 2.17%
Delhi 2,095.1K $114,152.9M 20,953.1K 0.90% 3.83% 1.53%
Jammu and Kashmir 1,928.2K $33,495.2M 13,501.2K 0.83% 1.12% 0.98%
Uttarakhand 1,888.3K $27,932.6M 11,509.2K 0.81% 0.94% 0.84%
Himachal Pradesh 1,592.5K $18,330.0M 7,417.0K 0.69% 0.62% 0.54%
Tripura 1,076.2K $8,069.5M 4,110.8K 0.46% 0.27% 0.30%
Manipur 609.6K $5,921.9M 3,191.3K 0.26% 0.20% 0.23%
Meghalaya 572.1K $4,672.4M 3,325.8K 0.25% 0.16% 0.24%
Nagaland 452.6K $3,817.4M 2,210.9K 0.19% 0.13% 0.16%
Goa 330.8K $5,199.7M 1,566.1K 0.14% 0.17% 0.11%
Arunachal Pradesh 294.6K $2,080.0M 1,544.5K 0.13% 0.07% 0.11%
Mizoram 245.9K $2,424.6M 1,227.8K 0.11% 0.08% 0.09%
Puducherry 226.8K $3,348.8M 1,607.2K 0.10% 0.11% 0.12%
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 157.5K $3,436.7M 1,169.1K 0.07% 0.12% 0.09%
Sikkim 134.0K $1,697.1M 682.5K 0.06% 0.06% 0.05%
Chandigarh 115.0K $5,601.2M 1,219.4K 0.05% 0.19% 0.09%
Andaman and Nicobar Islands 98.0K $1,170.4M 402.0K 0.04% 0.04% 0.03%
Ladakh 53.5K $585.2M 299.4K 0.02% 0.02% 0.02%
Lakshadweep 10.9K $353.7M 68.5K 0.00% 0.01% 0.00%

By macrotaxonomy#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO            
MUR 80.5M $691.6B 495.1M 34.65% 23.22% 36.04%
ADO/E 67.8M $319.7B 313.8M 29.16% 10.73% 22.85%
OT 26.3M $97.8B 130.9M 11.31% 3.28% 9.53%
RC 20.4M $986.4B 305.6M 8.76% 33.11% 22.25%
MIX 17.7M $378.7B 36.9M 7.63% 12.71% 2.69%
W 10.4M $122.6B 21.0M 4.46% 4.12% 1.53%
MCF 4.2M $228.2B 70.2M 1.81% 7.66% 5.11%
M 3.6M $76.4B 0.0M 1.55% 2.56% 0.00%
S 1.5M $77.5B 0.0M 0.66% 2.60% 0.00%

By full taxonomy#

    BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO TAXONOMY            
ADO/E MUR+ADO/LWAL/H:1/RES 60,816,990 $244,608.9M 298,151.8K 26.16% 8.21% 21.71%
MUR MUR+CLBRS/LWAL/H:1/RES 36,577,283 $221,451.3M 190,739.2K 15.74% 7.43% 13.89%
OT LN/EWV/H:1/RES 21,685,333 $79,072.1M 107,849.1K 9.33% 2.65% 7.85%
MUR MUR+STDRE/LWAL/H:1/RES 17,977,709 $108,654.5M 82,615.6K 7.73% 3.65% 6.01%
RC CR/LFINF/H:1/RES 9,102,718 $163,245.8M 91,708.2K 3.92% 5.48% 6.68%
MUR MUR+CLBRS/LWAL/H:2/RES 7,384,198 $117,178.1M 75,013.5K 3.18% 3.93% 5.46%
RC CR/LFINF/H:2/RES 6,444,253 $203,230.9M 96,599.0K 2.77% 6.82% 7.03%
MUR MUR+STRUB/LN/H:1/RES 5,929,498 $29,920.4M 28,376.0K 2.55% 1.00% 2.07%
W W+WS/LFM+DNO/H:1/COM 4,210,650 $49,054.3M 0.0K 1.81% 1.65% 0.00%
MUR MUR+STDRE/LWAL/H:2/RES 4,124,069 $68,788.8M 37,635.7K 1.77% 2.31% 2.74%
ADO/E M+ADO/LWAL+DNO/H:1/COM 3,449,021 $51,910.6M 0.0K 1.48% 1.74% 0.00%
MUR+ADO/LWAL/H:2/RES 3,166,372 $13,894.8M 15,683.0K 1.36% 0.47% 1.14%
MIX MIX(W-M)/LO/H:1/RES 3,103,028 $19,911.3M 14,562.2K 1.33% 0.67% 1.06%
M M+ST/LWAL+DNO/H:1/COM 3,041,565 $53,253.1M 0.0K 1.31% 1.79% 0.00%
MIX MIX(C-S)/LO+DUL/H:1/COM 2,755,155 $64,195.6M 0.0K 1.19% 2.16% 0.00%
MUR MUR+CLBRS/LWAL/H:3/RES 2,556,853 $65,270.2M 37,871.6K 1.10% 2.19% 2.76%
MIX MIX(C-S)/LO+DNO/H:1/COM 2,418,314 $28,173.8M 0.0K 1.04% 0.95% 0.00%
MUR MUR+STRUB/LN/H:2/RES 2,146,998 $15,197.7M 10,340.1K 0.92% 0.51% 0.75%
RC CR/LFINF/H:3/RES 2,129,881 $172,491.0M 58,505.7K 0.92% 5.79% 4.26%
W W+WBB/LPB/H:1/RES 2,098,409 $12,901.4M 10,423.5K 0.90% 0.43% 0.76%
MIX MIX(M-W)/LO+DUL/H:1/COM 1,818,523 $42,371.8M 0.0K 0.78% 1.42% 0.00%
MCF MCF+CLBRS/LWAL/H:1/RES 1,801,807 $47,416.8M 17,141.8K 0.78% 1.59% 1.25%
W W+WS/LFM+DUL/H:1/COM 1,739,950 $40,541.2M 0.0K 0.75% 1.36% 0.00%
OT LN/EWPL/H:1/RES 1,660,669 $6,778.1M 8,713.4K 0.71% 0.23% 0.63%
MCF MCF+CLBRS/LWAL/H:2/RES 1,640,982 $96,008.8M 31,176.4K 0.71% 3.22% 2.27%
OT LN/EWME/H:1/RES 1,509,079 $6,001.4M 7,070.8K 0.65% 0.20% 0.51%
MUR MUR+STDRE/LWAL/H:3/RES 1,488,835 $40,364.0M 19,914.4K 0.64% 1.36% 1.45%
W W/LFM/H:1/RES 1,486,217 $7,481.0M 7,441.0K 0.64% 0.25% 0.54%
OT LN/EWV/H:2/RES 1,241,713 $5,041.2M 6,258.4K 0.53% 0.17% 0.46%
MUR MUR+STRUB/LN/H:3/RES 1,055,553 $8,305.3M 5,101.2K 0.45% 0.28% 0.37%
MIX MIX(W-M)/LO/H:2/RES 1,007,028 $16,302.8M 8,952.1K 0.43% 0.55% 0.65%
MUR MUR+CB/LWAL/H:1/RES 973,849 $8,574.6M 4,608.1K 0.42% 0.29% 0.34%
MIX MIX(M-W)/LO+DNO/H:1/COM 870,999 $10,147.3M 0.0K 0.37% 0.34% 0.00%
RC CR/LFINF/H:4-6/RES 853,278 $155,201.5M 34,565.4K 0.37% 5.21% 2.52%
MIX MIX(C-W)/LO+DUL/H:1/IND 820,960 $43,090.3M 0.0K 0.35% 1.45% 0.00%
RC CR/LFM+DUL/H:1/COM 757,715 $19,012.9M 0.0K 0.33% 0.64% 0.00%
MIX MIX(C-W)/LO+DUL/H:1/COM 636,488 $14,830.2M 0.0K 0.27% 0.50% 0.00%
MCF MCF+CLBRS/LWAL/H:3/RES 591,070 $59,574.2M 16,413.6K 0.25% 2.00% 1.20%
S S/LFBR+DUL/H:1/IND 439,822 $26,085.9M 0.0K 0.19% 0.88% 0.00%
S/LO+DNO/H:1/IND 426,130 $12,636.6M 0.0K 0.18% 0.42% 0.00%
MIX MIX(W-M)/LO/H:3/RES 413,828 $9,548.4M 5,060.8K 0.18% 0.32% 0.37%
S S/LFM+DUL/H:1/IND 410,494 $24,346.7M 0.0K 0.18% 0.82% 0.00%
M M+ST/LWAL+DNO/H:1/IND 392,540 $14,354.5M 0.0K 0.17% 0.48% 0.00%
MIX MIX(C-W)/LO+DNO/H:1/COM 383,687 $4,470.1M 0.0K 0.17% 0.15% 0.00%
MIX(S-W)/LO+DUL/H:1/IND 381,192 $19,129.6M 0.0K 0.16% 0.64% 0.00%
MIX(M-ST)/LO/H:1/RES 363,440 $2,150.7M 1,777.3K 0.16% 0.07% 0.13%
MIX(M-W)/LO+DNO/H:1/IND 348,616 $8,747.6M 0.0K 0.15% 0.29% 0.00%
ADO/E M+ADO/LWAL+DNO/H:1/IND 290,567 $7,291.0M 0.0K 0.13% 0.24% 0.00%
MIX MIX(M-W)/LO+DUL/H:1/IND 261,205 $13,109.1M 0.0K 0.11% 0.44% 0.00%
MIX(C-S)/LO+DNO/H:1/IND 251,801 $6,844.9M 0.0K 0.11% 0.23% 0.00%
MUR MUR+CB/LWAL/H:2/RES 239,570 $5,195.6M 1,938.1K 0.10% 0.17% 0.14%
S S/LO+DUL/H:1/IND 239,343 $14,195.0M 0.0K 0.10% 0.48% 0.00%
W W+WLI/LPB/H:1/RES 233,384 $1,733.8M 1,180.3K 0.10% 0.06% 0.09%
MIX MIX(S-W)/LO+DNO/H:1/IND 232,406 $5,831.3M 0.0K 0.10% 0.20% 0.00%
MIX(M-ST)/LO/H:2/RES 224,302 $3,253.6M 2,079.9K 0.10% 0.11% 0.15%
RC CR/LFM+DUL/H:2/COM 216,888 $10,884.4M 0.0K 0.09% 0.37% 0.00%
MIX MIX(C-S)/LO+DUL/H:1/IND 209,426 $11,385.4M 0.0K 0.09% 0.38% 0.00%
W W+WBB/LPB/H:2/RES 204,271 $1,418.6M 1,021.9K 0.09% 0.05% 0.07%
MIX MIX(C-W)/LO+DNO/H:1/IND 174,333 $4,739.1M 0.0K 0.07% 0.16% 0.00%
MCF MCF+CLBRS/LWAL/H:4-6/RES 170,702 $25,227.1M 5,464.0K 0.07% 0.85% 0.40%
RC CR/LFINF/H:7-10/RES 147,516 $89,140.5M 15,355.1K 0.06% 2.99% 1.12%
MIX MIX(CR-W)/H:1/RES 146,935 $2,387.1M 1,149.3K 0.06% 0.08% 0.08%
M M+ST/LWAL+DNO/H:2/COM 130,165 $4,991.8M 0.0K 0.06% 0.17% 0.00%
RC CR/LFM+DUL/H:3/COM 124,152 $12,461.8M 0.0K 0.05% 0.42% 0.00%
W W+WS/LFM+DNO/H:2/COM 122,841 $2,862.3M 0.0K 0.05% 0.10% 0.00%
MIX MIX(C-W)/LO+DUL/H:2/COM 112,211 $5,229.2M 0.0K 0.05% 0.18% 0.00%
MIX(C-S)/LO+DUL/H:2/COM 111,361 $5,189.2M 0.0K 0.05% 0.17% 0.00%
MIX(CR-W)/H:2/RES 102,894 $2,748.3M 1,081.5K 0.04% 0.09% 0.08%
OT LN/EWPL/H:2/RES 100,374 $471.1M 554.2K 0.04% 0.02% 0.04%
LN/EWME/H:2/RES 99,734 $439.2M 475.7K 0.04% 0.01% 0.03%
MIX MIX(M-ST)/LO/H:3/RES 98,296 $2,221.4M 1,243.6K 0.04% 0.07% 0.09%
MUR MUR+CB/LWAL/H:3/RES 93,255 $2,651.3M 919.9K 0.04% 0.09% 0.07%
W W/LFM/H:2/RES 83,914 $487.9M 433.9K 0.04% 0.02% 0.03%
RC CR/LFM+DUL/H:4/COM 80,674 $12,145.3M 0.0K 0.03% 0.41% 0.00%
MIX MIX(C-S)/LO+DNO/H:2/COM 79,381 $1,849.3M 0.0K 0.03% 0.06% 0.00%
MIX(M-W)/LO+DUL/H:2/COM 78,591 $3,662.3M 0.0K 0.03% 0.12% 0.00%
W W+WS/LFM+DUL/H:2/COM 74,360 $3,465.2M 0.0K 0.03% 0.12% 0.00%
RC CR/LFM+DUL/H:5/COM 68,934 $17,294.4M 0.0K 0.03% 0.58% 0.00%
MIX MIX(CR-W)/H:3/RES 61,822 $1,676.6M 603.0K 0.03% 0.06% 0.04%
ADO/E M+ADO/LWAL+DNO/H:2/COM 56,519 $1,532.5M 0.0K 0.02% 0.05% 0.00%
RC CR/LFM+DUL/H:6/COM 54,618 $17,815.1M 0.0K 0.02% 0.60% 0.00%
CR/LFINF/H:3/SOS/RES 51,739 $3,319.8M 772.6K 0.02% 0.11% 0.06%
W W+WBB/LPB/H:3/RES 51,191 $400.8M 266.7K 0.02% 0.01% 0.02%
MIX MIX(C-W)/LO+DUL/H:3/COM 50,126 $4,670.9M 0.0K 0.02% 0.16% 0.00%
RC CR/LWAL+DUL/H:3/COM 37,779 $3,790.7M 0.0K 0.02% 0.13% 0.00%
W W+WLI/LPB/H:2/RES 36,525 $295.4M 188.3K 0.02% 0.01% 0.01%
MIX MIX(C-S)/LO+DUL/H:3/COM 36,479 $3,399.0M 0.0K 0.02% 0.11% 0.00%
RC CR/LO+DUL/H:1/COM 35,364 $887.2M 0.0K 0.02% 0.03% 0.00%
CR/LFINF/H:4-6/SOS/RES 30,213 $3,693.3M 695.4K 0.01% 0.12% 0.05%
MIX MIX(M-W)/LO+DUL/H:3/COM 28,599 $2,664.6M 0.0K 0.01% 0.09% 0.00%
M M+ST/LWAL+DNO/H:3/COM 27,588 $2,366.7M 0.0K 0.01% 0.08% 0.00%
MIX MIX(C-W)/LO+DUL/H:4/COM 26,250 $3,668.5M 0.0K 0.01% 0.12% 0.00%
RC CR/LWAL+DUL/H:4/COM 25,582 $3,850.6M 0.0K 0.01% 0.13% 0.00%
CR/LO+DUL/H:2/COM 24,816 $1,245.6M 0.0K 0.01% 0.04% 0.00%
CR/LWAL+DUL/H:5/COM 22,675 $5,688.1M 0.0K 0.01% 0.19% 0.00%
CR/LFM+DUL/H:7/COM 20,853 $8,240.3M 0.0K 0.01% 0.28% 0.00%
CR/LWAL/H:7-10/RES 20,513 $9,676.1M 1,128.9K 0.01% 0.32% 0.08%
MIX MIX(C-W)/LO+DUL/H:2/IND 16,788 $182.5M 0.0K 0.01% 0.01% 0.00%
RC CR/LWAL/H:4-6/RES 15,256 $1,563.5M 300.2K 0.01% 0.05% 0.02%
CR/LWAL+DUL/H:6/COM 15,114 $4,929.6M 0.0K 0.01% 0.17% 0.00%
MIX MIX(M-W)/LO+DUL/H:4/COM 14,912 $2,084.3M 0.0K 0.01% 0.07% 0.00%
MIX(C-S)/LO+DUL/H:4/COM 14,589 $2,038.8M 0.0K 0.01% 0.07% 0.00%
MIX(M-ST)/LO/H:4-6/RES 14,100 $698.5M 287.6K 0.01% 0.02% 0.02%
MIX(C-W)/LO+DUL/H:5/COM 13,698 $3,498.9M 0.0K 0.01% 0.12% 0.00%
MIX(M-W)/LO+DNO/H:2/COM 13,231 $308.5M 0.0K 0.01% 0.01% 0.00%
RC CR/LFINF/H:7-10/SOS/RES 12,951 $2,274.4M 369.3K 0.01% 0.08% 0.03%
CR/LFM+DUL/HBET:8-10/COM 12,924 $6,485.7M 0.0K 0.01% 0.22% 0.00%
CR/LWAL/H:7-10/SOS/RES 12,141 $6,814.9M 750.3K 0.01% 0.23% 0.05%
W W+WS/LFM+DNO/H:3/COM 11,578 $539.7M 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
M M+ST/LWAL+DNO/H:4/COM 11,031 $1,415.0M 0.0K 0.00% 0.05% 0.00%
RC CR/LWAL/H:11-15/RES 10,439 $14,073.9M 1,577.2K 0.00% 0.47% 0.11%
CR/LFINF/H:11-15/RES 9,411 $17,645.5M 2,145.9K 0.00% 0.59% 0.16%
S S/LFBR+DUL/H:2/IND 8,994 $106.4M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
W W+WLI/LPB/H:3/RES 8,943 $75.5M 45.9K 0.00% 0.00% 0.00%
S S/LFM+DUL/H:2/IND 8,386 $99.2M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
MIX MIX(CR-W)/H:4-6/RES 8,287 $411.9M 91.6K 0.00% 0.01% 0.01%
MIX(M-W)/LO+DUL/H:2/IND 8,074 $80.9M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
MIX(S-W)/LO+DUL/H:2/IND 7,792 $78.0M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
MIX(C-S)/LO+DNO/H:3/COM 7,501 $349.0M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
RC CR/LWAL/H:16-20/RES 7,058 $7,590.5M 618.6K 0.00% 0.25% 0.05%
W W+WS/LFM+DUL/H:3/COM 7,014 $652.1M 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
RC CR/LWAL/H:4-6/SOS/RES 5,652 $544.2M 95.7K 0.00% 0.02% 0.01%
ADO/E M+ADO/LWAL+DNO/H:3/COM 5,244 $279.9M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
RC CR/LWAL+DUL/H:7/COM 4,656 $1,827.2M 0.0K 0.00% 0.06% 0.00%
W W+WS/LFM+DNO/H:4/COM 4,620 $322.0M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
RC CR/LDUAL/H:16-20/RES 4,219 $5,529.3M 397.5K 0.00% 0.19% 0.03%
MIX MIX(M-W)/LO+DUL/H:5/COM 3,921 $938.6M 0.0K 0.00% 0.03% 0.00%
MIX(C-W)/LO+DNO/H:2/COM 3,553 $82.5M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
MIX(C-S)/LO+DNO/H:4/COM 3,011 $209.0M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
W W+WS/LFM+DUL/H:4/COM 2,787 $387.0M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
RC CR/LWAL+DUL/HBET:8-10/COM 2,696 $1,344.2M 0.0K 0.00% 0.05% 0.00%
CR/LFM+DUL/HBET:11-15/COM 2,636 $2,166.8M 0.0K 0.00% 0.07% 0.00%
ADO/E M+ADO/LWAL+DNO/H:4/COM 2,029 $155.7M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
MIX MIX(M-W)/LO+DNO/H:3/COM 1,237 $56.6M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
MIX(M-W)/LO+DNO/H:4/COM 390 $26.4M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
RC CR/LWAL+DUL/HBET:11-15/COM 382 $309.9M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
MIX MIX(C-W)/LO+DNO/H:3/COM 173 $7.8M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
MIX(C-W)/LO+DNO/H:4/COM 18 $1.1M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%