Mongolia summary#

At national level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
OCCUPANCY            
Com 30.8K $2.6B 0.0M 6.21% 13.41% 0.00%
Ind 10.2K $1.1B 0.0M 2.06% 5.73% 0.00%
Res 454.2K $15.8B 3.3M 91.73% 80.86% 100.00%

At subnational level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
NAME_1            
Ulaanbaatar 174.3K $13,697.3M 1,499.1K 35.21% 70.32% 46.08%
Khovsgol 27.9K $490.4M 136.1K 5.64% 2.52% 4.18%
Ovorkhangai 23.0K $283.8M 116.8K 4.65% 1.46% 3.59%
Arxangai 20.0K $240.5M 95.1K 4.04% 1.23% 2.92%
To'v 19.5K $272.4M 93.3K 3.93% 1.40% 2.87%
Selenge 19.3K $498.3M 108.4K 3.89% 2.56% 3.33%
Bayankhongor 17.7K $182.8M 89.3K 3.57% 0.94% 2.75%
Bayan-Olgii 16.3K $429.9M 105.9K 3.29% 2.21% 3.25%
Khovd 16.0K $212.0M 89.0K 3.22% 1.09% 2.73%
Zavkhan 15.6K $200.4M 73.2K 3.14% 1.03% 2.25%
Hentii 15.5K $216.7M 78.5K 3.13% 1.11% 2.41%
Uvs 15.3K $164.4M 84.3K 3.09% 0.84% 2.59%
Omnogovi 14.8K $179.9M 71.2K 2.99% 0.92% 2.19%
Orkhon 14.5K $555.4M 105.4K 2.93% 2.85% 3.24%
Bulgan 14.2K $234.1M 61.5K 2.86% 1.20% 1.89%
Dornod 13.8K $363.2M 83.5K 2.79% 1.86% 2.57%
Sukhbaatar 12.8K $175.9M 64.3K 2.59% 0.90% 1.98%
Govi-Altai 11.2K $120.1M 58.3K 2.26% 0.62% 1.79%
Dornogovi 11.0K $286.5M 71.2K 2.23% 1.47% 2.19%
Darkhan-Uul 10.4K $509.3M 103.6K 2.10% 2.61% 3.18%
Dundgovi 9.9K $100.3M 47.3K 2.00% 0.52% 1.45%
Govisumber 2.3K $65.3M 18.0K 0.46% 0.34% 0.55%

By macrotaxonomy#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO            
W 378.5K $5,412.9M 2,464.2K 76.43% 27.79% 75.74%
MUR 80.0K $4,587.8M 574.9K 16.16% 23.55% 17.67%
RC 18.2K $8,653.4M 102.1K 3.67% 44.42% 3.14%
ADO/E 7.5K $116.0M 32.2K 1.52% 0.60% 0.99%
OT 6.5K $30.5M 46.7K 1.31% 0.16% 1.43%
S 4.5K $678.3M 33.3K 0.91% 3.48% 1.02%

By full taxonomy#

    BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO TAXONOMY            
W W+WO/LPB+DUH/H:1/RES 231,968 $761.0M 1,526,440 46.85% 3.91% 46.92%
W+WLI/LPB+DUH/HBET:1-2/RES 84,175 $2,814.4M 698,381 17.00% 14.45% 21.47%
W+WLI/LPB+DUH/H:1/RES 42,917 $965.6M 239,331 8.67% 4.96% 7.36%
W+WLI/LFM+DUL/HBET:1-2/COM 14,168 $461.1M 0 2.86% 2.37% 0.00%
MUR MUR+CLBRS/LWAL+DNO/HBET:2-4/RES 13,794 $1,103.5M 145,121 2.79% 5.67% 4.46%
MUR+CBS/LWAL+DNO/HBET:2-4/RES 10,880 $870.4M 114,464 2.20% 4.47% 3.52%
MUR+STRUB/LWAL+DNO/HBET:2-4/RES 10,880 $870.4M 114,464 2.20% 4.47% 3.52%
MUR+CLBRS/LWAL+DNO/HBET:1-3/RES 7,757 $331.0M 48,865 1.57% 1.70% 1.50%
MUR+STRUB/LWAL+DNO/HBET:1-3/RES 6,783 $289.4M 45,304 1.37% 1.49% 1.39%
MUR+CLBRS/LWAL+DNO/H:1/RES 6,263 $100.2M 35,631 1.26% 0.51% 1.10%
MUR+STRUB/LWAL+DNO/H:1/RES 6,095 $97.5M 34,759 1.23% 0.50% 1.07%
MUR+CBS/LWAL+DNO/HBET:1-3/RES 5,427 $231.5M 36,243 1.10% 1.19% 1.11%
OT UNK/RES 5,425 $25.1M 38,433 1.10% 0.13% 1.18%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+DNO/H:1/RES 5,420 $71.1M 32,233 1.09% 0.37% 0.99%
MUR MUR+CLBRS/LWAL+DNO/HBET:1-3/COM 5,382 $264.2M 0 1.09% 1.36% 0.00%
MUR+CBS/LWAL+DNO/HBET:1-3/COM 3,750 $202.5M 0 0.76% 1.04% 0.00%
W W+WLI/LFM+DUL/HBET:1-2/IND 3,463 $318.9M 0 0.70% 1.64% 0.00%
S S/LFM+DUL/HBET:1-3/RES 2,120 $189.1M 17,769 0.43% 0.97% 0.55%
RC CR+CIP/LWAL+DUL/HBET:1-3/RES 2,088 $274.2M 19,138 0.42% 1.41% 0.59%
MUR MUR+CLBRS/LWAL+DNO/HBET:1-2/IND 2,053 $151.6M 0 0.41% 0.78% 0.00%
RC CR+CIP/LFINF+DUL/HBET:1-3/RES 1,845 $214.7M 14,978 0.37% 1.10% 0.46%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+DNO/HBET:1-3/COM 1,632 $30.5M 0 0.33% 0.16% 0.00%
RC CR+CIP/LFINF/HBET:3-5/COM 1,607 $413.2M 0 0.32% 2.12% 0.00%
CR+CIP/LWAL/HBET:3-5/COM 1,607 $413.2M 0 0.32% 2.12% 0.00%
W W+WLI/LFM+DUL/H:1/IND 1,378 $71.4M 0 0.28% 0.37% 0.00%
RC CR+CIP/LWAL+DUL/HBET:4-6/RES 1,358 $766.7M 14,283 0.27% 3.94% 0.44%
CR+CIP/LWAL+DUM/HBET:6+/RES 1,164 $1,051.4M 12,243 0.24% 5.40% 0.38%
OT ME/H:1/RES 1,068 $5.3M 8,248 0.22% 0.03% 0.25%
RC CR+PC/LWAL+DUL/H:5/RES 1,063 $1,260.9M 8,936 0.21% 6.47% 0.27%
CR+CIP/LFINF+DUL/H:1/RES 1,001 $39.6M 5,681 0.20% 0.20% 0.17%
S S/LFM+DUL/HBET:4-6/RES 971 $242.9M 10,221 0.20% 1.25% 0.31%
S/LFM+DUL/H:1/RES 957 $28.7M 5,283 0.19% 0.15% 0.16%
MUR MUR+CBS/LWAL+DNO/HBET:1-2/IND 900 $72.3M 0 0.18% 0.37% 0.00%
RC CR+PC/LWAL+DUL/H:9/RES 791 $2,109.5M 8,317 0.16% 10.83% 0.26%
CR+CIP/LFINF+DUL/HBET:4-6/RES 766 $378.6M 8,060 0.15% 1.94% 0.25%
CR+CIP/LFINF+DUM/HBET:6+/RES 657 $519.2M 6,909 0.13% 2.67% 0.21%
CR+CIP/LFINF/HBET:1-2/IND 589 $145.6M 0 0.12% 0.75% 0.00%
CR+CIP/LWAL+DUL/H:1/RES 568 $24.1M 3,205 0.11% 0.12% 0.10%
CR+CIP/LFINF/HBET:6+/COM 536 $330.6M 0 0.11% 1.70% 0.00%
CR+CIP/LWAL/HBET:6+/COM 536 $330.6M 0 0.11% 1.70% 0.00%
CR+CIP/LFINF/HBET:1-2/COM 536 $34.4M 0 0.11% 0.18% 0.00%
CR+CIP/LWAL/HBET:1-2/COM 536 $34.4M 0 0.11% 0.18% 0.00%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+DNO/H:1/IND 478 $14.3M 0 0.10% 0.07% 0.00%
S S+SL/HBET:1-2/IND 465 $217.7M 0 0.09% 1.12% 0.00%
RC CR+CIP/LWAL/HBET:1-2/IND 411 $100.4M 0 0.08% 0.52% 0.00%
W W+WS/LFM+DUM/H:1/IND 394 $20.4M 0 0.08% 0.10% 0.00%
RC CR+CIP/LWAL/HBET:4-6/COM 233 $75.6M 0 0.05% 0.39% 0.00%
CR+CIP/LFINF/HBET:1-3/COM 233 $21.0M 0 0.05% 0.11% 0.00%
MUR MUR+CBS/LWAL+DNO/H:1/IND 51 $3.3M 0 0.01% 0.02% 0.00%
RC CR+PC/LWAL+DUL/H:12/RES 32 $115.6M 342 0.01% 0.59% 0.01%